דעת זקנים/ויקרא/כה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דעת זקנים TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png כה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
כלי יקר
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

בהר סיני. כל הפרשיות של מעלה מראש הספר ועד כאן, נאמרו באהל מועד, וכלהו שייכי באהל, כמו הקרבנות ומצורעים ובעלי קריין ויולדות וכהנים ולוים וכל הענין, אבל שתי פרשיות הללו בהר סיני ואם בחקתי לא שייכי כל כך באהל מועד ולא לכהנים, לכך נאמר בהר סיני. ומכל מקום כתבינהו בתורת כהנים לפי שמדברות בשביעית ביובל וערכין וחרמים דשייכי בתורת כהנים, שהם המתקדשים בשנים וביובל, וגם כתיב והעברת שופר תרועה, וכתיב במקום אחר ובני אהרן יתקעו, לפיכך נצטרפו כאן בתורת כהנים, ומשום דלא תיסוק אדעתין שנאמרו באהל מועד כתיב בהר סיני:

ח[edit]

וספרת לך. לכאורה משמע דמצוה אתא לאשמועינן דמצוה למימני יומי ושבועי, כמו בספירת העומר. ואי קשיא בזבה דכתיב וספרה היה לה לברך כמו בספירת העומר. ויש לומר שמא תראה וסותרת ונמצאת ברכה לבטלה:

כ[edit]

וכי תאמרו. תימא מאי קאמר, והלא מה שלקטו בשנה הששית הוא לאכול בשביעית. אלא סרס המקרא והכי קאמר, וכי תאמרו בשנה השביעית, מה נאכל מכאן ואילך:

כג[edit]

ובני ישראל עשו. קיימו מה שכתוב בפרשה:

כה[edit]

כי ימוך אחיך וגו'. על שעשה סחורה בפירות שביעית כדפירש רש"י. וכן מצינו בימי ירמיה שנמכרו ישראל לעכו"ם לפי שחללו השביעית שנאמר ויגל את השארית וגו' וכתיב עד רצתה הארץ את שבתותיה.

ובא גואלו זה הקב"ה שנאמר אשר לו אלהים קרובים אליו.

וגאל את ממכר אחיו אמר לו ירמיה להקב"ה רבון העולמים קיימת להם 'כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו' קיים להם 'וגאל את ממכר אחיו', שאתה קראת אותם אחים שנאמר 'למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך'. וזהו שאמר הכתוב 'למענכם שולחתי בבלה':

כט[edit]

ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. איש זה הקב"ה שנאמר 'ה' איש מלחמה', כלומר בעל ואדון, כמו 'איש נעמי'. שמכר מושב ביתו לכשדים שנאמר 'כי בחר ה' בציון אוה למושב לו':

והיתה גאולתו עד תום שנת ממכרו. שנאמר לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם:

לח[edit]

לתת לכם את ארץ. כדאמרינן בשלהי מסכת כתובות לעולם ידור אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור בחוצה לארץ ואפי' בעיר שרובה ישראל שכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנא' להיות לכם לאלהים. וכן דוד הוא אומר כי גרשוני היום וגו':

מז[edit]

וכי תשיג יד גר. 'גר' זה מלכות מדי. 'תושב' זו מלכות יון:

או לעקר משפחת גר. זו מלכות אדום שתעקר:

מח[edit]

אחרי נמכר גאולה תהי' לו. שנאמר 'כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה':

אחד מאחיו יגאלנו. נראה לי דהיינו הקב"ה שהוא אחד ואחיו שנאמר 'למען אחי ורעי':

מט[edit]

או דודו. זה הקב"ה שנאמר 'זה דודי וזה רעי':

או בן דודו. זה מלך המשיח שנאמר בו 'אמר אלי בני אתה' כמו שדרשוהו ז"ל במסכת סוכה:

או השיגה ידו. על ידי מצות וזכיות שבידו ונגאל:

נ[edit]

וחשב עם קונהו. זה עשו שקנהו בעולם הזה:

כימי שכיר יהיה עמו. שישיב לו שכירותו כד"א 'מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו וגו:

נג[edit]

לא ירדנו בפרך. שמוזהרין אומות העולם שלא להשתעבד בישראל יותר מדאי כדאיתא בשלהי מסכת כתובות:

נד[edit]

ואם לא יגאל באלה. המשפטים אשר תשים לפניהם, שלא קיימו המצות, מכל מקום לא אניחם בגלות, אלא 'ויצא בשנת היובל' כלומר, ביום שימשוך הקב"ה ביובל ויתקע בשופר, כדכתיב 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וגו:,,,

הוא ובניו עמו. הקב"ה ובני ישראל עמו שנאמר 'ושב וקבצך', 'ישוב' לא נאמר אלא 'ושב':

נה[edit]

כי לי בני ישראל עבדים. ולא עבדי עשו:

אני ה' אלהיכם. וכתיב עוד 'לא תעשו לכם אלילים'. ומה שייך זה לכאן, אלא אומר אני שבא ליתן טעם על מה אנו נגאלין בלא קיום המצות, שהרי מכל מקום קיימו דבור 'לא יהיה לך אלהים אחרים':


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.