בית האוצר/א/ריט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בית האוצר TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png ריט

כלל ריט) אתרוגים המורכבים. האריכו בזה לפוסלם מטעם חסר כיון דמורכב מאתרוג ולימונ"י ואם כן בחלק הלימונ"י שבו הרי חסר מציאות האתרוג. ויש לעיין לפי המבואר בתוס' סוכה (כט:) וברש"י שם (לו:) ושאר ראשונים דפסול חסר הוא מפאת ולקתתם לקיחה תמה דכשחסר אינו תם אם כן לפי המבואר בבכורות (לז.) ובכ"ד דמום שאינו גלוי וניכר אינו פוסל בקדשים ואם כן על כרחך דכל שאינו ניכר חשוב תם דאם לא כן ליפסול מיהת מקרא דתמים יהיה דכתיב וכמובן ועל כרחך דכיון דאינו ניכר חשוב גם כן תמים, ואם כן הוא הדין באתרוג המורכב דאין חסרונו ניכר שפיר חשוב תם.

וי"ל דכיון דאתרוג המורכב יש לו סימנים המבוארים בשו"ת הרמ"א והסימנים הרי ניכרים ע"כ חשוב מפאת הסימנים כאילו היה חסרונו ניכר. ועיין בכורות (מ.) במשנה נשבר עצם ידו ועצם רגלו אף על פי שאינו ניכר כו', ובגמ' אינו ניכר מי קא הוי מומא, א"ר פפא אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכה. וברש"י אינו ניכר מחמת עצמו שאין השבר נראה אבל ניכר הוא מחמת שצולע והילוך הרגל זו היא מלאכתו עכ"ל, הרי דאף על גב דעצם המום דהוא השבר אין נראה עכ"ז כיון דעל ידי הצליעה נודע שיש שם שבר והצליעה הרי נראית ע"כ חשוב ניכר אם כן הכי נמי כיון דעל ידי הסימנים נודע ממילא שהוא חסר והסימנים הרי נראים שפיר חשוב ניכר.

[ונתיישבתי עוד דקושיא מעיקרא ליתא דלענין מום הוא דאמרינן דלא חשוב מום רק בגלוי וכשאינו גלוי לא חשוב מום וע"כ מה שתמים ממעט מום שפיר בעינן מום שבגלוי דכשאינו גלוי הרי לא חשיב מום ואם כן ממילא הא לא אימעיט מתמים מה שאין כן חסרון הוא דבר בפני עצמו ואין לו ענין למום ושפיר גם חסרון שאינו ניכר חשוב חסרון וע"כ מה שתמות ממעט חסרון שפיר אין חילוק בין חסרון הניכר לאינו ניכר וכן מוכח להדיא מש"ס בכורות (לט.) עש"ה. ואם כי בתמורה (יז.) מבואר דגם מום הוא פסול חסרון עכ"ז רק פסול חסרון נחשב אבל אין הפסול מפאת חסרון ממש דחסרון בקדשים לא פסיל רק במחוסר אבר ופשוט]:

והנה לפענ"ד יש לדון עוד מטעם אחר דאתרוג המורכב לא חשוב תם והוא מש"ס מנחות (לה:) אביי הוי יתיב קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה דתפילי א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם כתיב שתהא קשירה תמה וע"ש בפירוש רש"י דכשיש עוד קשר מלבד הקשר של ראש לא חשיב קשירה תמה ואם כן ה"נ כשיש בו עוד דבר אחר מלבד אתרוג ואיננו אתרוג לבד לא חשיב תם. ואולם י"ל דרק קשר אחר הוא דמבטל מקשר של ראש שם תמות דמיניה מחריב בה משא"כ לימונ"י לגבי אתרוג לא מבטל שם תמות, ובאתי רק להעיר:

·
מעבר לתחילת הדף