ביאור הגר"א/אבן העזר/סא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ביאור הגר"אTriangleArrow-Left.png אבן העזר TriangleArrow-Left.png סא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
בית שמואל
חלקת מחוקק
פתחי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


ערוך השולחן


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) וי"א כו'. עמ"ש בפ"ו דיבמות יש חופה לפסולות ולכן קבעי רב אשי כאן ולא קמיבעיא ליה אמתני' דפ"ד דכתובות לעולם אין האשה אוכלת כו' וער"נ ורא"ש:

(ב) וצריכין כו'. הרמב"ם וכשיטתו וכמ"ש בגמ' שם אר"ל כו' חופה דחזיא כו':

(ג) אשה כו' מאחר כו'. צ"ע ועח"מ וב"ש:

(ד) כנסה כו'. כנ"ל סימן נ"ה ס"ג וכמש"ל סי' נ"ז כיצד כו' אם כו':

(ה) ולכתחלה כו'. גמ' פ"ק וכמש"ש סס"א בהג"ה:

(ו) ונהגו כו'. מירושלמי דביכורים חכם חתן ונשיא מוחלין להן ע"כ עונותיהם חתן שנאמר ויקח את מחלת כו':

(ז) אם קידש כו'. דסגי בברכות ראשונות כמ"ש בפ' המדיר קדשה בטעות או בפחות מש"פ כו' ואם בעלו קנו משמע שא"צ הקטן לא כניסה לחופה אחרת ולא ברכה וכן בפ"ד מיתות המשיא בניו כו' סמוך לפירקן כו' ואע"ג דקדושי קטן אינו כלום ואפ"ה שרי למיבעל וכן בפ' חרש חש"ו שנשאו נשים כו' אין לה עליהם כלום רצו לקיימן י"ל כתובה ואין להן קדושין אפילו מדרבנן כמש"ו ועבהגמ"ר דקדושין סי' תתפ"ד שהאריך בזה:

(ח) כשר כו'. רמב"ם וכשיטתו בס"א וראיה ממ"ש ב' א' לפיכך כו' או שפירסה נדה כו' אלמא א"י להנשא ובפ' בתרא דנדה ס"ו א' איעכב ז' יומי כו' ועוד לפי שיטתו שפירש דחופה היינו יחוד ונדה אסורה להתייחד עמו כל שלא בעל כמש"ש ד' והר"ן דריש כתובות כ' אבל לפי החולקים כנ"ל וכן חופה אינו יחוד לפ"ד כמש"ל סי' נ"ד אין אנו מקפידים ע"ז ומ"מ כשר הדבר כו' כמש"ש בש"ע כאן ולכן איעכב רבינא כו' וערא"ש בפ"ה ס"ו:

(ט) ומ"מ כו'. עבה"ג ועהג"א שם ד"ה וצ"ל כו':


מעבר לתחילת הדף
· הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון