אבן עוזר/ברכות/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

אבן עוזר TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
לבוש עם מפרשי הים
הגהות הב"ח
אבן עוזר
פני יהושע
חדות יעקב
הג"מ יחזקאל לנדא
הגהות הגר"א
בית מאיר
הג"מ בצלאל רנשבורג
גליון הש"ס
גליון מהרש"א
רש"ש
אברהם את עיניו
שפת אמת
בית נתן


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


דף ב עמוד ב

תוס' ד"ה דלמא ביאת אורו וכו' וי"ל דהכי פירושו כו'. וכדברי תוספות אלו פירשו בעל המאור והרשב"א ז"ל, ויש לתמוה על פירושן דאם כן מה קמבעיא לבניי מערבא תפשוט ממתניתן דזמן ק"ש משכהנים אוכלין תרומה, ואי מתחלת השקיעה איך אפשר דאז יהיה זמן שכיבה הא הוי ד' מילין קודם צאת הכוכבים, והרי אפי' חצי מיל קודם צאת הכוכבים אמר ר' יהודא לר"מ דלאו זמן שכיבה הוא. ופריך הש"ס לקמן ור"מ שפיר קאמר ר"י לר"מ, ומאי פריך אימא בזה קמפלגי כי היכי דפליגי שאר תנאים, מאי דלמר לא הוי זמן שכיבה הוי זמן שכיבה לאידך, אלא ע"כ דפשוט הוא בעיני הש"ס דבזה א"א להסתפק ביה, דברור הוא דאז לאו זמן שכיבה הוא לכ"ע בחצי מיל קודם צה"כ, ומכ"ש ד' מילין קודם צה"כ פשיטא דלאו זמן שכיבה הוא, וזה ברור דמש"ה לא פירש רש"י פירוש זה.
שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף