ערך/עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 21:15, 13 May 2021 by נועם (talk | contribs) (תיקון)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בלשון התורה[edit]

בלשון חכמים[edit]

הגמרא במסכת חולין (נ"ד ב') מביאה מימרא דרב נחמן בזה"ל: "אמר רב נחמן כסלע כיתר מכסלע כאיסר כיתר מכאיסר", ומסיקה הגמרא מכך "אלמא קסבר רב נחמן עד ולא עד בכלל". ושקלינן וטרינן הרבה בענין זה, עד דמסקינן (שם נ"ה א') שבאמת אין זה כלל, אלא כל דבר לפי חומרתו (חוץ מגריס של כתמים), "דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגריס של כתמים להקל", ומדייקינן כן מלשון הברייתא שם.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף