ערך/תרומה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 21:39, 13 September 2021 by Sije (talk | contribs) (→‎שיעורה: הפניה למיזם חדש על ה(מ)דף)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תרומה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שיעורה[edit]

מדאורייתא שיעורה בכלשהו, ו"אפילו חיטה אחת פוטרת את הכרי" (קידושין נח:, שבת יז:). אך חכמים נתנו בה שיעור: "עין יפה אחד מארבעים, הבינונית אחד מחמישים, והרעה אחד משישים" (תרומות פ"ד מ"ג). אע"פ כן, אין תורמים את התרומה במדידה מדוייקת אלא באומד. הר"ש משאנץ כתב שטעם דין זה הוא כדי שיתרום בעין יפה (תרומות פ"א מ"ז)[1].

בזמן הזה שא"א לאוכלה בטהרה פסקו הרמב"ם והשו"ע לחזור לדין המקורי ולהפריש כלשהו.

דין התורם פחות מהשיעור[edit]

הגר"א בתחילת מסכת פאה (פ"א מ"א) הוכיח מהירושלמי שהתורם פחות מהשיעור שקבעו חכמים - אין תרומתו תרומה ולא תיקן את הטבל. המשנה למלך (פרק א' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) כתב כך גם בדעת הרמב"ם ש"כל דבר שיש לו שיעור מדרבנן, ונתן פחות מכשיעור - לא עשה ולא כלום!". המל"מ מוסיף שאפילו אם אחר כך ישלים לכשיעור - אין התוספת מצטרפת למה שהפריש בתחילה.

מדברי הרמב"ם עצמו משמע שהשיעור שקבעו חכמים הוא רק לכתחילה, והתורם פחות מכשיעור תרומתו תרומה, שכן כתב (פרק ג' מהלכות תרומות הלכה א'): "אפילו חטה אחת פוטרת הכרי, ולכתחלה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים".

יש המדייקים מדברי התוספות בקידושין (דף כז.) שהתורם פחות מכשיעור אמנם תיקן את התבואה מלהיות טבל דאורייתא, אך נשארה טבל מדרבנן.

טומאה[edit]

כהן שנטמא אסור באכילת תרומה עד שיטבול ויעריב שמשו (נגעים פי"ד מ"ג), (יבמות עד:), דהיינו שיגיע זמן צאת הכוכבים (ברכות ב.).

המקור: דכתיב (ויקרא כב ז) 'ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים'. וקדשים המוזכרים בפסוק זה היינו תרומה (יבמות עד:) ומדלא כתיב 'ויטהר' אלא 'וטהר' מוכח שהכתוב מדבר על שעת צאת הכוכבים[2]

קישורים חיצוניים[edit]שולי הגליון


  1. ועיין בחכמת מנוח (ב"מ יא:) שכתב בדעת תוספות (שם), שכיוון שמן התורה אין שיעור כלל, הקלו חכמים להפריש מאומד. ועיין מה שכתב שם המנחת שלמה ביישוב שתי השיטות. ועי' אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/ביצה/יג.
  2. ולא על שעת הבוקר. (רש"י ברכות ב: ד"ה דילמא). ולא על שעת שקיעת החמה. (תוס' שם)
מעבר לתחילת הדף