מגדל עוז/שבועות/ט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 22:40, 24 March 2020 by מהדורה קמא (talk | contribs) (יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png שבועות TriangleArrow-Left.png ט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
מהר"ם פדווא
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלך


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


א[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ב[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ג[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ד[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ה[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ו[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ז[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ח[edit]

התובע עדיו להעיד עד הרי אלו פטורין משבועת העדות. פ' שבועת העדות (דף ל"א ל"ב) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ז) ובירושלמי:

ט[edit]

אין העדים חייבין כו' עד בשבועה בפני עצמו. פ' שבועת העדות (דף ל"ה) ובערכין פ' השג יד (דף י"ח)  :

אבל אם אמר משביע אני כל העומדין כו' עד שהרי ייחדם בכלל אחרים. פ' שבועת העדות:

י[edit]

וכן אמר לעדים בואו והעידו לי כו' עד לא ענו אמן אינן חייבין: כתב הראב"ד ז"ל המחבר הזה שנה משנתו כר' מאיר וכו': ואני אומר תמה אני אם הדבר הזה יצא מפיו של רבינו הראב"ד ז"ל כי משנת ר"מ במחלוקת חכמים בפרק שבועת העדות לא נמצא על זה אלא על משנה ראשונה ואותה כבר פסקה ר"מ תחלת זה הפרק וכדאוקימנא בדון מינה ומינה פליגי דילפינן לה משבועת הפקדון ואדרבה סתמא נשנית וכלשון ר"מ ז"ל דתנן עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם אם אתם יודעין לי עדות שתבאו ותעידוני הרי אלו פטורין עד שיהיה מתכוין להם ובגמרא אמר שמואל ואפילו עדיו ביניהם ואקשינן פשיטא ומהדרינן לא צריכא דחווי עלייהו ויש גורסין דקאי גבייהו מהו דתימא כיון דחווי עלייהו כמאן דאמר להו דמי קמ"ל תניא נמי הכי כו' עד ייחד עדיו, דוק השתא דשיטתא דתלמודא בבהכ"נ מיירי וכן כתב בעל הערוך מתשובת הגאונים ז"ל ודוק מינה נמי דשיילינהו מעיקרא ואמרו ליה לא מדתנן עד שיתכוין להם דאם לא כן מאי מתכוין ולישנא דגמרא לא אתי שפיר אלא בהכי דאשבעינהו בבית הכנסת והן שומעין דהא בדקאי גבייהו פרקינן ליה וכסברת ר"מ ז"ל ומה שהזכיר ב"ד מפורש בירושלמי פ' שבועת העדות אסתמא דמתניתין שכתבתי דגרסינן עלה נפש מה ת"ל מה להלן מפי עצמן אף כאן מפי עצמן ומה כאן מפי אחרים אף להלן מפי אחרים ר"מ אומר גזירה שוה מה פי עצמן שנאמר להלן חוץ לב"ד אף מפי עצמן שנאמר כאן חוץ לב"ד ורבנן דרשי ג"ש דאמור בה מה מפי אחרים שנאמר להלן בב"ד אף מפי אחרים שנאמר כאן בב"ד ע"כ. ודכוותה איתא בשבועת הפקדון על פלוגתא דר"מ ורבנן, למדנו להדיא מזה דירושלמי דבעינן בפני ב"ד וכלשון ר"מ ז"ל שכתב כאן ותחלת הפרק כחכמים דר"מ וכפירה שכתב בשם הראב"ד ז"ל לא הוזכרה כאן כלל אלא שבועה בלבד ולשון אמן אין צריך לפרש שכבר הוא מפורש במשנה ובתלמוד בכמה מקומות במשנה פ' שבועת העדות משביעני ואמר אמן חייב אלמא בעינן שיקבל עליו המקבל באמן. ועתה בוא וראה איך אוכל להאמין שיצא זה הלשון מפי רבינו הראב"ד ז"ל אחר אלו הראיות הברורות הפשוטות וידעתי שהיה בקי בבבלי ובירושלמי וכל רז לא אנס ליה:

יא[edit]

אחד המשביע עדיו עד כמו שביארנו. פ' שבועת העדות (דף ל"ה) :

יב[edit]

ואין העדים חייבין עד וכדין שבועת בטוי. מקצתו פ' שבועת הדיינין (דף ל"ט) ושאר פירקי שבועות בכללם שכלל הוא ז"ל כדרך המחברים:

יג[edit]

ואין העדים חייבין עד וכדין שבועת בטוי. מקצתו פ' שבועת הדיינין (דף ל"ט) ושאר פירקי שבועות בכללם שכלל הוא ז"ל כדרך המחברים:

יד[edit]

ואין העדים חייבין עד וכדין שבועת בטוי. מקצתו פ' שבועת הדיינין (דף ל"ט) ושאר פירקי שבועות בכללם שכלל הוא ז"ל כדרך המחברים:

טו[edit]

משביע אני עליכם אם לא תבאו ותעידו עד כמו שביארנו בשבועת הפקדון. פ' שבועת העדות (דף ל"ג)  :

טז[edit]

משביע אני עליכם אם לא תבאו ותעידו עד כמו שביארנו בשבועת הפקדון. פ' שבועת העדות (דף ל"ג)  :

יז[edit]

משביע אני עליכם אם לא תבאו ותעידו עד כמו שביארנו בשבועת הפקדון. פ' שבועת העדות (דף ל"ג)  :

יח[edit]

הנשבע לחבירו שהוא יודע לו עד סוף הפרק. פ' שבועת תניין (דף כ"ה)  :

יט[edit]

הנשבע לחבירו שהוא יודע לו עד סוף הפרק. פ' שבועת תניין (דף כ"ה)  :


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.