מגדל עוז/שבועות/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 22:40, 24 March 2020 by מהדורה קמא (talk | contribs) (יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png שבועות TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חשק שלמה
יצחק ירנן
מעשה רקח
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


א[edit]

כשם ששבועת שוא כו' עד אלא האחד ברוך הוא. זה מכלל המצות וענין העקירה מפורש פ' ד' מיתות (דף ס"ג) ובכמה מקומות בתלמוד ומקשה מיניה להדיא:

ב[edit]

כשם ששבועת שוא כו' עד אלא האחד ברוך הוא. זה מכלל המצות וענין העקירה מפורש פ' ד' מיתות (דף ס"ג) ובכמה מקומות בתלמוד ומקשה מיניה להדיא:

ג[edit]

ומותר לאדם להשבע כו' עד משפטי צדקך. פ"ק דנדרים (דף ח')  :

ד[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

ה[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

ו[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

ז[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

ח[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

ט[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

י[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

יא[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

יב[edit]

שבועה זו שמשביעין הדיינין כו' עד ונשבע בלה"ק כמו שביארנו. הכל פ' שבועת הדיינין (דף ל"ח ל"ט):

יג[edit]

אין בין שבועת היסת לשבועת הדיינין וכו' עד לאיים עליו: כתב הראב"ד ז"ל אבל משביעין אותו בשם או בכנוי כו' כדי שלא יהא העולם חרב כו': ואני אומר כבר רבו הדעות של רבותינו הראשונים והאחרונים ז"ל בענין זה פ' שבועת הדיינין (דף מ"א) בשמעתין דמאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן כו' ונתחבטו בה עד שהרב רבי נתן בעל הערוך ז"ל כתב בו ענין מאויים הרבה שנהגו להביא בבית הכנסת מטה ועליה נאד מלאה רוח ומניחין אותו שם ואומרים לו ראה שאין אדם אלא כזה הנוד שעושין בו נקב להוציא הרוח ונשאר גולם וכן עושין לפניו והרבה ענינים אחרים יש בזה אבל מ"ש ר"מ ז"ל הוא על פי התלמוד ר"פ שבועת הדיינין (דף ל"ח:) דגרסינן היכי משבעינן ליה וכו' ושקלינן וטרינן עד דאסיקנא אפילו תימא רבנן דאמרי בכינוי נפקא מינה לאנקוטי חפצא בידיה והכין סלקא הלכתא התם להדיא וכן כתב ר"י אלפס ז"ל. ומ"ש שנהגו הוא מכתב רבינו סעדיה גאון ז"ל ולדידיה הוה קשיא לי אמאי לא חשיב האי מלתא כי מני שאר מילי בההיא שמעתא דמאי איכא בין שבועה דאורייתא כו' שהזכרתי, ויש לי לומר דהתם לא בפלוגתא דשבועה גופה קא מיירי אלא במאי דשייך בה כגון אפוכי שבועה ומיחת לנכסיה וכיוצא בהן ואותם כבר חברם ז"ל פ"א דהל' טוען ונטען. ותו הוה קשיא לי מההיא דאמרינן פ' ד' נדרים (דף כ"ה) גבי קניא דרבא כו' עד א"ל נקוט האי קניא ואנקוט ספרא דאורייתא כו' דמשמע מינה להדיא דאיכא נקיטת חפץ בשבועת היסת דהא התם בהכי מיירי דהוה כופר בכל. ויש לי לומר דההוא רמאה הוה ולא חוויי ליה דבעו למיעבד לפנים משורת הדין הוא דבעא ואע"פ שראיתי כבר תירוצים אחרים לא רציתי להאריך כי די לי בזה ונכון הוא:

יד[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:

טו[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:

טז[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:

יז[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:

יח[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:

יט[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:

כ[edit]

הדיינין שהשביעו הנשבע כו' עד ואע"פ שהוא מזיד כו' עד אם יש ב"ד כמו שבארנו: כתב הראב"ד ז"ל אחר שתיקנו הגאונים ז"ל וכו': ואני אומר דברי ר"מ ז"ל על דרך התלמוד פ' שבועת הדיינין ופרק הזהב וכמה מקומות הם מחוברים לו. ומ"ש הראב"ד ז"ל אין צריך חיזוק וגם ר"מ ז"ל ביארו בכאן ובשאר ההלכות הסדורות לו וחיבר כל דבר במקומו:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.