משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח למניין המצוות להרמב"ם באופן מקוצר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
< משתמש:שבח המצוות‎ | פורטל:תרי"ג מצוות
Revision as of 19:31, 9 June 2020 by מי אדיר (talk | contribs) (מי אדיר העביר את הדף משתמש:שבח המצוות/מפתח למניין המצוות להרמב"ם באופן מקוצר לשם [[משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח למניין המצוות ל...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות - מצוות עשה

א לידע וכו' שנ' אנכי ה' אלקיך. ב, ג, ד, ה, ו יחוד ה' ואהבה ויראה ותפילה ולדבוק בו. ז, ח להשבע בשמו ולהדמות בדרכיו. ט, י, יא קידוש השם וק"ש ות"ת. יב, יג, יד, טו תפלין וציצית ומזוזה. יו, יז, יח, יט הקהל וכתיבת ס"ת וברכת המזון. כ - צא עבודה וקרבנות. כ, כא, כב בנין המקדש ומוראו ושמירתו. כג עבודת הלויים במקדש. כד, כה, כו קידוש יו"ר והטבת הנרות ונש"כ. כז, כח, כט, ל לחה"פ וקטורת ואש המזבח ותה"ד. לא שילוח טמאים. לב, לג כיבוד כהנים, בגדי כהונה. לד לשאת הארון בכתף. לה למשוח כהן גדול ומלך. לו משמרות כהונה. לז טומאת כהנים לקרובים ואבילות. לח שישא כהן גדול בתולה. לט, מ, מא, מב, מג, מד, מה, מו, מז, מח, מט, נ, נא תמידין וחביתין ומוספין. נב, נג, נד, נה, נו, נז, נח חגיגה ראיה שמחה וקרבן פסח. נט חצוצרות בקרבנות ובצרות. ס, סא מיום ח' יירצה לקרבן ושיהי' תמים. סב מליחת הקרבנות. סג, סד, סה, סו, סז מעשי עולה וחטאת ואשם ושלמים. סח, סט, ע, עא, עב הקרבת חטאות ואשמים ועולה ויורד. עג, עד, עה, עו, עז וידוי וקרבנות מחוסרי כפרה. עח, עט מעשר בהמה וקידוש בכור בהמה. פ, פא, פב פדיון הבן ופטר חמור ועריפתו. פג להביא חובות ונדבות ברגל ראשון. פד להקריב כל הקרבנות במקדש. פה להביא קרבנות חוצה לארץ. פו פדיית פסולי המוקדשין. פז להיות התמורה קודש. פח, פט, צ, צא אכילת קדשי' ושריפת טמא ונותר. צב, צג גידול שער נזיר וגילוחו. צד, צה מוצא שפתיך תשמור והפרת נדרים. צו - קיג טומאה וטהרה. צו, צז, צח, צט טומאות נבילה ושרצים ואוכלין ונדה. ק, קא, קב, קג, קד, קה, קו ויולד' ומצורע ובגדי' ובתי' וזיב' ושכ"ז. קז, קח ומת ומי נדה. קט, קי טבילה וטהרת מצורע ובתים. קיא, קיב גילוח המצורע ופריעה ופרימה. קיג לעשות פרה אדומה. קיד, קטו, קטז, קיז ערכי אדם ובהמה ובית ושדה. קיח שילום המעילה ותוספת חומש. קיט - קמה זרעים ומתנות כהונה. קיט, קכ, קכא, קכב, קכג, קכד נטע רבעי ולשו"פ ועוללות ופרט. קכה, קכו, קכז, קכח, קכט, קל ביכורים ותרומות ומעשרות. קלא, קלב וידוי מעשר ומקרא ביכורים. קלג חלה. קלד, קלה, קלו, קלז, קלח שמיטת קרקע ויובל. קלט בתי ערי חומה. קמ לספור שנות יובל ושמיטה. קמא שמיטת כספים. קמב לנגוש הנכרי. קמג, קמד, קמה מתנות כהונה וראשית הגז וחרמים. קמו, קמז, קמח שחיטה וכיסוי הדם ושילוח הקן. קמט, קנ, קנא, קנב לבדוק בסימני בעלי חיים. קנג - קע שבת ומועדים. קנג קידוש חדשים ועיבור שנים. קנד, קנה לשבות בשבת ולקדשו. קנו, קנז, קנח ביעור חמץ וסיפור יצי"מ ומצה. קנט, קס, קסא, קסב, קסג, קסד, קסה, קסו, קסז לשבות במועדים וספירת העומר ועינוי יום הכיפורים. קסח, קסט, קע סוכה ולולב ושופר. קעא מחצית השקל. קעב לשמוע לכל נביא. קעג - קפ דיינים ועדות. קעג למנות מלך. קעד לשמוע מבית דין הגדול. קעה אחרי רבים להטות. קעו למנות שופטים ושוטרים. קעז להשוות את בעלי הדין. קעח, קעט, קפ להעיד ולחקור העדים ולענוש הזוממין. קפא עגלה ערופה. קפב, קפג ערי מקלט וערי הלוים. קפד מעקה. קפה, קפו איבוד עבודה זרה ועיר הנדחת. קפז, קפח, קפט איבוד ז' עממין ועמלק וזכירתו. קצ, קצא, קצב, קצג מלחמת רשות וכהן משוח ויד ויתד. קצד השבת הגזילה. קצה, קצו, קצז צדקה והענקה והלואה לעני. קצח להלוות לנכרי ברבית. קצט להשיב המשכון. ר ביומו תתן שכרו. רא אכילת השכיר. רב, רג, רד פריקה וטעינה והשב אבידה. רה, רו, רז תוכחה ואהבת ישראל וגר. רח לצדק מאזנים ומשקלות. רט, רי, ריא כיבוד חכמים והורים ויראתם. ריב, ריג פריה ורביה ולבעול בקידושין. ריד ושימח את אשתו. רטו, רטז, ריז מילה ויבום וחליצה. ריח, ריט, רכ, רכא אונס ומוציא שם רע ומפתה ויפ"ת. רכב, רכג לגרש בשטר ודין סוטה. רכד, רכה, רכו, רכז, רכח, רכט, רל מלקות וגלות ומיתות ב"ד ותליה. רלא לקבור הנהרג. רלב, רלג, רלד, רלה עבד עברי ועבריה ועבד כנעני. רלו, רלז, רלח, רלט, רמ, רמא, רמב, רמג, רמד נזיקין ושומרים וגונב ממון ונפשות. רמה, רמו מקח וממכר וטוען ונטען. רמז להציל הנרדף. רמח דיני נחלות.


ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות - לאוין לאוין. א - מה עבודה זרה וכישוף וחקות הגוים. א לא יהיה לך אלהים אחרים. ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא איסורי עבודה זרה ואוב וידעוני. יב, יג אבן משכית ואילן במקדש. יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא שבועה בע"ז ודיני מסית ומדיח. כב הנאה בציפויי עבודה זרה. כג, כד בניין עיר הנדחת והנאת ממונה. כה הנאת ע"ז ומשמשיה ותקרובתה. כו, כז, כח, כט נביא עבודה זרה ושקר והריגתו. ל בחוקותיהם לא תלכו. לא, לב, לג, לד, לה, לו, לז, לח לא לקסום ולעונן ולנחש ולכשף ולחבור ולשאול אוב וידעוני ולדרוש אל המתים. לט, מ כלי גבר על אשה ולבישת שמלת אשה. מא, מב, מג, מד, מה כתובת קעקע ושעטנז והקפת הראש וגילוח זקן וגדידה. מו לא לשכון בארץ מצרים. מז לא תתורו אחרי לבבכם ועיניכם. מח, מט כריתת ברית לז' עממין והחייאתם. נ, נא, נב לא לחון ולא להתחתן בעוע"ז. נג, נד, נה עמוני ומואבי ואדומי ומצרי. נו לא לדרוש שלום עמון ומואב. נז בל תשחית. נח לא לירא במלחמה. נט לא לשכוח מעשה עמלק. ס ברכת השם. סא, סב, סג שבועת בטוי ושוא וחילול ה'. סד לא תנסו את ה'. סה לא לאבד המקדש וכתבי הקודש. סו לא ילין הצלוב. סז - קלב מקדש ועבודה וקרבנות. סז לא להתעצל משמירת המקדש. סח לא יבא בכל עת אל הקודש. סט, ע, עא כניסת בעל מום ועבודתו. עב לא יתעסקו לוים וכהנים אלו בשל אלו. עג שתוי לא יורה ולא יכנס למקדש. עד, עה, עו עבודת זר וכהן טמא וטבול יום. עז, עח כניסת טמא לעזרה ולהר הבית. עט לא תבנה אתהן גזית. פ לא תעלה במעלות על מזבחי. פא הקטרה והקרבה במזבח הזהב. פב כיבוי אש המזבח. פג לא לעשות במתכונת שמן המשחה. פד לא לסוך בו זר. פה לא לעשות במתכונת הקטורת. פו, פז, פח לא יסורו הבדים ולא יזח החושן ולא יקרע המעיל. פט, צ העלאת קדשים ושחיטה בחוץ. צא, צב, צג, צד, צה, צו, צז הקדשת בעלי מום ושחיטתן וזריקת דמן והקטרתן ונתינת מום בקדשים. צח, צט, ק איסורי שאור ודבש ותפל ואתנן ומחיר. קא אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. קב, קג, קד, קה שמן ולבונה במנחת חוטא וסוטה. קו, קז תמורה ושנוי קודש. קח לא לפדות בכור בהמה טהורה. קט לא למכור מעשר בהמה. קי, קיא שדה החרם לא ימכר ולא יגאל. קיב לא יבדיל ראש חטאת העוף. קיג, קיד גיזה ועבודה בקדשים. קטו, קטז, קיז שחיטת פסח על החמץ והלנת אימוריו. קיז, קיח, קיט, קכ לא להותיר מבשר הקרבנות. קכא, קכב, קכג שבירת עצם בפסח ראשון ושני והוצאתו מן החבורה. קכד חימוץ שיירי מנחות. קכה - קנג איסורי אכילה דקרבנות ותרומה ומעשר שני. קכה אכילת פסח נא ומבושל. קכו, קכז, קכח האכלתו לגר תושב וערל ומשומד. קכט, קל, קלא, קלב אכילת קדשים בטומאה ונותר ופיגול. קלג, קלד, קלה, קלו אכילת תרומה לזר וערל וטמא. קלז איסור חללה בתרומה וקודש. קלח, קלט לא לאכול מנחת כהן וחטאות הפנימיות. קמ ופסולי המוקדשין שהוממו. קמא, קמב, קמג, קמד, קמה אכילת מעשר שני חוץ לירושלים וחטאת ואשם חוץ לעזרה. קמו איסור מעילה. קמז, קמח אכילת קק"ל קודם זריקה וקק"ד לזר. קמט אכילת ביכורים קודם הנחה. קנ, קנא, קנב אכילת מעשר שני באנינות וטומאה ונתינתו למת. קנג אכילת טבל. קנד הקדמת תרומה לביכורים וכו'. קנה, קנו בל תאחר ולא ליראות ריקם. קנז לא יחל דברו. קנח, קנט, קס, קסא, קסב זונה וחללה וגרושה לכהן ואלמנה לכהן גדול. קסג, קסד כניסת פרוע ראש וקרוע בגדים למקדש. קסה, קסו, קסז, קסח יציאה מהמקדש וטומאת כהנים. קסט, קע לא ינחל שבט לוי בארץ ובביזה. קעא קרחה. קעב, קעג, קעד, קעה, קעו, קעז, קעח, קעט, קפ, קפא, קפב אכילת בע"ח טמאי' ונו"ט ואמה"ח. קפג, קפד, קפה, קפו, קפז, קפח וגיה"נ ודם וחלב ובב"ח ושור הנסקל. קפט, קצ, קצא, קצב, קצג, קצד וחדש וערלה וכלאי הכרם ויין נסך. קצה אזהרת בן סורר ומורה. קצו, קצז, קצח, קצט, ר, רא אכילת יוה"כ וחמץ וב"י ובל ימצא. רב, רג, רד, רה, רו, רז, רח, רט איסורי נזיר. רי, ריא, ריב, ריג, ריד איסורי לקט שו"פ ופרט ועוללות. רטו, רטז, ריז, ריח כלאי זרעים וכרם ובהמה. ריט לא תחסום שור בדישו. רכ, רכא, רכב, רכג, רכד, רכה, רכו, רכז איסורי שביעית ויובל ומכירה לצמיתות. רכח שינוי מגרשי הלוים. רכט פן תעזוב את הלוי. רל, רלא שמיטת כספים. רלב, רלג אימוץ הלב ושילוח עבד ריקם. רלד לא לתבוע חוב מעני. רלה, רלו, רלז, רלח איסורי ריבית והלנת שכר. רלט, רמ, רמא, רמב איסורים שבלקיחת משכון. רמג, רמד, רמה, רמו גניבת נפש וממון וגזילה והסגת גבול. רמז, רמח, רמט, רנ, רנא, רנב, רנג, רנד, רנה, רנו עושק וכחש ושבועת כפירת ממון ואונאה והחזרת עבד שברח. רנז, רנח, רנט, רס, רסא, רסב, רסג, רסד לאוין שבעבד עברי ואמה ויפ"ת. רסה, רסו לא תחמוד ולא תתאוה. רסז, רסח חרמש לא תניף ואל כליך לא תתן. רסט לא להתעלם מאבידה. רע לא להניח רובץ תחת משאו. רעא, רעב לא תעשו עול במדה ואיפה ואיפה. רעג, רעד, רעה, רעו, רעז, רעח, רעט, רפ, רפא, רפב, רפג, רפד, רפה, רפו, רפז, רפח, רפט, רצ, רצא, רצב, רצג, רצד, רצה, רצו איסורי דיינים ועדים וענישה. רצז לא תעמוד על דם רעך. רצח, רצט לא תשים דמים ולפני עור כו'. ש פן יוסיף (במלקות). שא, שב, שג, שד, שה רכילות ושנאה וביוש ונקימה ונטירה. שו לא תקח האם על הבנים. שז, שח גילוח נתק ותלישת סימני צרעת. שט עבודה וזריעה בנחל איתן. שי מכשפה לא תחיה. שיא לא יצא חתן בצבא ולא יעבור כו'. שיב, שיג, שיד לא תסור ולא תוסיף ולא תגרע. שטו, שטז, שיז, שיח, שיט קללת אב ואם ודיין ונשיא וכל אדם. שכ, שכא, שכב, שכג, שכד, שכה, שכו, שכז, שכח, שכט מלאכת שבת ויו"ט ותחומין וענישה. של, שלא, שלב, שלג, שלד, שלה, שלו, שלז, שלח, שלט, שמ, שמא, שמב, שמג, שמד, שמה, שמו, שמז, שמח, שמט, שנ, שנא, שנב, שנג, שנד, שנה, שנו, שנז עריות ושאר איסורי ביאה. שנח, שנט לא יגרש אונס ומוציא שם רע. שס, שסא פצוע דכא וסירוס. שסב לא למנות גר על ישראל. שסג, שסד, שסה לא ירבה המלך סוסים ונשים וכסף וזהב.