Difference between revisions of "תשובות הגאונים/קג"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים TriangleArrow-Left.svg קג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ק״ג וששאלתם ראובן נשא אשה והלך במדינה אחרת והניחה ושכחה כמה שנים ועמדה אשתו ושיגרה שליח לקבל לה הגט מבעלה בא השליח וקבל גט מבעלה ואמר לו השליח אם באתה לזמן כך וכך ותלך לאשתך אני אקרע הגט בא בעלה לאותו זמן שקבע לו השליח ואמר לו הבעל לשליח תן לי הגט ואני אלך לאשתי נתן לו הגט וקרעו ולא רצה לילך לאשתו והשליח אמר כי ריבה איתו הבעל וסבור אני שילך לאשתו ונטל הגט ממנו וקרעו ועדים אומרים הבעל והשליח שותפין והיה ביד השליח ממון לבעל והפסיד ממונו הבעל אמר לשליח תן לי הגט ואני מצילך מהפסד ממוני שהפסדתה ולכך נתן לו הגט עכשיו יליף מדנא הגט גט גמור הוא או דלמא כיון שנקרע נתבטל כך ראינו כיון ששיגרה האשה שליח לקבל גיטה מבעלה בעדים ואמרה להם היו עלי עדים שפלוני זה מניתיו שליח לקבל לי גיטי מבעלי כיון שנתן לו הבעל הגט ונפל בידו כבר נפסק הדבר בינו לבינה כי מינה אותו שליח לקבלה ושמה דבריו דבריה ועשייתו בעשייתה וכו' והתנאי שהתנה השליח על הבעל אחר שנפל הגט ביד השליח ואלו תנאי זה עשה הדבר השליח מדעתו אחר שלקח הגט ואם קיים הבעל התנאי ובא למדינה ולא נכנס אצל אשתו ורימה את השליה ואמר תן לי הגט הנה באתי ולא נכנס הגט כשר הוא ונפסק הגט בינו לבינה בשעה שבא לידו דאמור רבנן ההוא דאמר לדביתהו אי לא אתינא מעכשיו ועד שלשים יום להוי גיטה אתא הוא ופסקיה מאבראי ואמר הזו דאתינא חזו דאתינא לאו שמיה מתיא וכך אמר שמעון לאו שמיה מתיא. ואם כששיגרה השליח היה דבר בינה לבינה בלא עדים ולא קנין ובא הבעל מאבראי ונטל הגט וקרעו היא אשתו לכל דבר דאמור רבנן השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח וא"ל גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל ואם הגיע הגט לידה אינו יכול לבטלו ת"ר גט זה בטל היא או אי אפשי בו דבריו קיימין ובטל הגט אלמא כי גלי דעתיה או אמר אי אפשי בו בטל גיטה האי נמי כיון דקרע הגט גלי דעתיה ואבטליה ואין ביטול גדול מזה ולית ביה מששא בהאי גיטא:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.