Difference between revisions of "תשובות הגאונים/צו"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים TriangleArrow-Left.svg צו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

צ"ו לר' שרירא גאון ז"ל וששאלתם בעסק האיש המשומד הנפטר בלא בנים והניח אשה זקוקה ליבם והלכה אחר יבמה להתירה והוא במתא אחרת הלכה אליו להתירה ולא מצאתו ושבה אל מקומה עד שזימן לה המקום ב״ה אחיו האחר ובקשו ממנו הזקנים שיחלוץ לה אמר עד שתתן לו ק׳ זהובים שהניח אחי מקרקעי ומטלטלי והשיבוהו הזקנים שיש לה על אחיך בכתובה יותר מזה ועשו הזקנים ביניהם פשרה בעשרה זהו׳ וחלץ לה ומחל לה השבועה ותפשה כל מה דשבק לה בעלה ונשאת ואחר כך בא אחיו האחר ובקש ירושת אחיו והוצרכנו לשאול. תשובה לשאלה זו היא אע״פ שאיני כדאי להשיב אם כך הוא כמו שכתבתם למעלה זה שבא לערער אם לא היה באותה מדינה בשעה שהחליץ אחיו את האשה הזאת ומחל לה את השבועה טענתו טענה לפי שהאשה הזאת לא היה לה מן הדין לתפוס מידי כתובתה אלא כשבועה כמו ששנינו אין האלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה ואם י"ל ה״מ אלמנה ליתומים אבל יבמה לא אמרינן בגמרא שלחו מתם איך פלונית בת פלוני קבלית גיטא מידי רבא בר הידא דמקריא ומדי ונדחת ואסרת וגו׳ ובסוף אמרינן אמר רבא ההוא גיטא גט יבמין הוה ופלוני זה שקבל עשרה דינרין ופטרה מן הכל לא יכיל לפוטרה אלא מן מנאתה דיליה אבל מן מנאתה דאחוה לא מצי למפטרה ואי אמרת כיון דחלץ לה זכה אמרו רבותינו ז״ל החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחים בנחלה ופלוני זה אי ברירא לכון מילתא דלא הוה במתא בעידנא דחלץ לה ומחל השבועה יכול למטען ולאוקמיה בתרא בדינא כדאמרינן רבנן אמר רב הונא הני כתרי אחי או בתרי שותפי דאית להו דינא בחדי חד מנייהו בהדיא לא מצי אידך למימר ליה את לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותייהו עבד ובסוף שמעתא אמרי׳ לא אמרן אלא דלא ליתיה במתא אבל איתיה במתא מיבעיא ליה למיתא כיון דלא הוה פלו' זה במתא היה לו מן הדין להשביעה והאח שקיבל עשרה דינרין ממנה אם על מנתא דיליה קיבל כבר זכה ואם יש עדים שאמר לה בשעת שקבל את הזהובים וחלץ לה שאת פטורה מן היורשים יחזיר פלוני זה שחלץ חלק פלוני אחיו שעמד עליה ולא רצה להתירה קודם לכן והיה לו מן הדין להשביעה ועכשיו כיון שנשאת והיא בעולת בעל להשביעה אי אפשר דחיישינן שמא מחמת הבעל תשבע לשקר והוי הדבר בספק י״ל באמת תשבע וי"ל לשקר תשבע אבל מצינו בתשובת שאלות לישיבה הקדושה דהוי ממון המוטל בספק וכל ממון המוטל בספק חולקין עליו ותקנו הגאונים ז"ל שיהא הרשות ליורשים אם רצו ישביעוהו ותטול כל מה דכתיב בכתובתה ואם לא רצו יתנו לה חצי כתובתה כך אשה זו איבעי פלו' זה שעמד עליה יתן לה חצי כתובתה כתיקון הגאונים תטול היא החצי והחצי האחר תטול שליש חלק אחיו שמחל לה השבועה וחלק בן אחיו שהיה עמה במדינה בשעת שחלץ לה הסנדל ומחל לה השבועה ויטול פלוני זה שתבע אותה בדין השתות הנשאר ואם לא רצה אלא ישביעוה תשבע ותטול כל כתובתה ואם טענה ממנה שכבר ניזונתי מרוב ממון זה כבר קי"ל דאין ליבמה מזונות אלא שלשה חדשים בלבד אלא אם עמדה עמו בדין טעות זה אינה חייבת אלא שבועה דרבנן בידה ספר חומשין ויגזור החזן בשמה וספר חומשין בידה דלא אגבייה מכתובתה ולא מידי ולא אתפשה בעלה צררי ולא אטמרא ולא מידי מכל מה דשביק בעלה ואפילו משוה פרוטה ולעילא ותענה מיד אמן וכך אנו עושים כשבא לידינו דין זה ואי בעי פלוני זה שתבעה בדין קודם שישביענה יטיל חרס סתם על מאן דידע דשבק אחוה דרשות בידו כללא דמילתא בנדון הזה דאין אשת המשומד מתייבמות אלא חולצת מדאמר רחמנא להקים לאחיו שם בישראל וזה אינו אחיו ואינו מישראל ומה שהורונו מן השמים כתבתי לכם ושלומכם יומנא.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.