Difference between revisions of "תשובות הגאונים/הקדמה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(תחילת הקלדת הקדמת המו"ל)
(No difference)

Revision as of 21:59, 10 November 2019

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

תשובות הגאונים TriangleArrow-Left.svg הקדמה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הקדמת המוציא לאור

תשובות הגאונים אשר נמצאו בעיר הקודש חברון תובב"א בתוך ספרי הרב הגדול כמוה"ר יאודה ביבאס זצוק"ל אשר כבר בא זכרו בהסכמת הרב הגא"בד דע"הק הזכרה כמוה"ר משה פירירה זצוק"ל בהסכמתו לסידור דרב עמרם גאון הנדפס בווארשוי ע"י העתקתי והשתדלותי שנת תרכה לפ"ק. והנה הרב הגאב"ד דעה"ק חברון הנזכרה חו"ק לישראל כמוה"ר אליהו מני הי"ו מסרן לידי למען דפוס את בני ישראל ורובן הן חדשות וגם ישנות אשר כבר בא זכרונן בשערי צדק ובשאר תשובות הגאונים הקורא בהן ימצא שינוים רבים והמתבונן ימצא גם כן גרסאות נכונות בלשנא דגמרא אחת הנה ואחת הנה וספחתי עליהן קונטרס בדיקת הסכין וטרפות הריאה לרבינו יונה ז"ל אשר בא זכרונו בספר כסף משנה למרן בהלכות שחיטה בשם הר"ר דוד ן' יחייא (פ"ז הלכה ה') איזו ר' יונה הוא הנחתי למבקרים והמה יתעסקו בו - (אך זאת ברור לי כי איננו ר' יונה בר אברהם החסיד הרי מביא את הרמב"ם והרמב"ן ז"ל והרשב"א והוא נגד סדרי הדורות הרי הרמב"ן כתב קינה על מותו (נדפסת בלקט צבי ד' רעדלהיים) - כי אני נע ונד וטלטולא דגברא קשה ואין דעתי צלולה וגם אין לי ספרים הנצרכים לזה ואנכי עוסק להדפיס ספרי זכר נתן אשר כבר שבחוהו חכמים בהסכמתם לספר חמשה קונטרסים אשר זכיתי להוציא לאור פה ווין שנת (תרכ"ו) ועוד הסכמות מהרבנים הגאונים דע"הק ירושלים תו' מהגאון חיים דוד חזן זצוק"ל ומהגאון רל"צ המולך כעת בע"הק ירושלים תו' כמוהר"ר אברהם אשכנזי הי"ו ומחו"ר הדיינים המצויינים דעוב"י אמשטרדים יע"א הספרדיים והאשכנזים הי"ו יע"א.


· הבא >
מעבר לתחילת הדף