תנ"ך/דברים/יז: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 June 2020

25 June 2020

24 June 2020

28 July 2019

15 February 2018

  • curprev 14:5314:53, 15 February 2018מערכת talk contribs 6,933 bytes +6,933 יצירת דף עם התוכן "<big><big> ({{עוגן|דברים יז א|א}}) לֹא־תִזְבַּח֩ לַיהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ שׁ֣וֹר וָשֶׂ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִ..."