תבנית:תנאי רש"י וילנא: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 August 2021

  • curprev 01:3001:30, 6 August 2021מערכת talk contribs 686 bytes +686 יצירת דף עם התוכן "<includeonly>{{#קיים:רש"י וילנא/{{כאן}}|{{ש}}<small>{{מרכז|גירסת פירוש רש"י לדף זה באוצר הספרים היהודי ה..."