תבנית:ממר

תבנית זו משמשת להוספת מראי מקומות המוקפים בסוגריים מרובעות במקום בסוגריים עגולות (שימושי בדפי רש"י ותוספות על הגמרא בהם המ"מ נשארים זהים כבדפוס וילנא).

ראו גםEdit