תבנית:ללא גלישה: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 March 2018

  • curprev 11:3711:37, 23 March 2018מערכת talk contribsm 631 bytes 0 גרסה אחת יובאה: מיובא מוויקיפדיה העברית (דף בשם זהה) רשימת התורמים ורשיון שם