Difference between revisions of "שערי תשובה/ג/רא"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (קישורים פנימיים)
 
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
רא) והשנית על כן נחשב המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר לפי שאומר בלבבו כי שפתיו ברשותו ומפני שאין בה מעשה וכי הוא השליט על לשונו, וגמר בדעתו כי אין לו לכלוא את רוח שפתיו מדבר העולה על רוחו, וכי האברים המה לבדם אינם ברשותו לחטוא בהם, כענין שנאמר (תהלים יב ה) שפתינו אתנו מי אדון לנו, ולא יאמר איה אלוה עושי אשר כל תנועות יצירותיו נתונות הנה לו אחת מהנה לא נעדרה כלם לעשות רצונו משועבדות, רק אין דבר וארשת שפה ברשותנו, לא כן הרשעים החוטאים בשאר עבירות כי יודעים הם כי רע ומר עזבם את השם אך נמשכים אחר תאותם ויצרם המתגבר, וצר להם על זה, ואמרו רבותינו (ערכין טו ב) שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות ואלו הן עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים, בעבודה זרה נאמר (שמות לב לא) אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, בגלוי עריות נאמר (בראשית לט ט) ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, בשפיכות דמים נאמר (בראשית ד יג) גדול עוני מנשוא, ואלו על לשון הרע נאמר (תהלים יב ד) יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות.
+
רא) והשנית על כן נחשב המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר לפי שאומר בלבבו כי שפתיו ברשותו ומפני שאין בה מעשה וכי הוא השליט על לשונו, וגמר בדעתו כי אין לו לכלוא את רוח שפתיו מדבר העולה על רוחו, וכי האברים המה לבדם אינם ברשותו לחטוא בהם, כענין שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/יב#ה|תהלים יב ה]]}} שפתינו אתנו מי אדון לנו, ולא יאמר איה אלוה עושי אשר כל תנועות יצירותיו נתונות הנה לו אחת מהנה לא נעדרה כלם לעשות רצונו משועבדות, רק אין דבר וארשת שפה ברשותנו, לא כן הרשעים החוטאים בשאר עבירות כי יודעים הם כי רע ומר עזבם את השם אך נמשכים אחר תאותם ויצרם המתגבר, וצר להם על זה, ואמרו רבותינו {{ממ|[[בבלי/ערכין/טו/ב|ערכין טו:]]}} שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות ואלו הן עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים, בעבודה זרה נאמר {{ממ|[[תנ"ך/שמות/לב#לא|שמות לב לא]]}} אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, בגלוי עריות נאמר {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/לט#ט|בראשית לט ט]]}} ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, בשפיכות דמים נאמר {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/ד#יג|שם ד יג]]}} גדול עוני מנשוא, ואלו על לשון הרע נאמר {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/יב#ד|תהלים יב ד]]}} יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות.
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 01:02, 25 January 2023

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png רא

רא) והשנית על כן נחשב המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר לפי שאומר בלבבו כי שפתיו ברשותו ומפני שאין בה מעשה וכי הוא השליט על לשונו, וגמר בדעתו כי אין לו לכלוא את רוח שפתיו מדבר העולה על רוחו, וכי האברים המה לבדם אינם ברשותו לחטוא בהם, כענין שנאמר (תהלים יב ה) שפתינו אתנו מי אדון לנו, ולא יאמר איה אלוה עושי אשר כל תנועות יצירותיו נתונות הנה לו אחת מהנה לא נעדרה כלם לעשות רצונו משועבדות, רק אין דבר וארשת שפה ברשותנו, לא כן הרשעים החוטאים בשאר עבירות כי יודעים הם כי רע ומר עזבם את השם אך נמשכים אחר תאותם ויצרם המתגבר, וצר להם על זה, ואמרו רבותינו (ערכין טו:) שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות ואלו הן עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים, בעבודה זרה נאמר (שמות לב לא) אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, בגלוי עריות נאמר (בראשית לט ט) ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, בשפיכות דמים נאמר (שם ד יג) גדול עוני מנשוא, ואלו על לשון הרע נאמר (תהלים יב ד) יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף