שערי תשובה/ג/קצד: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

25 January 2023

29 August 2022

27 August 2022

  • curprev 23:3923:39, 27 August 2022בן אבנר talk contribs 1,442 bytes +1,442 יצירת דף עם התוכן "{{ניווט כללי עליון}} קצד) '''החלק החמישי''' איש כי יאמינו בני אדם בדבריו וסמכו כל השומעים על ד..."