Difference between revisions of "שערי תשובה/א/לא"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(קישורים פנימיים)
 
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
לא) והנה התאוה הנתונה בלב אדם שורש כל הפעולות, לכן אם יתקן התאוה תחת אשר כל האברים ישרתוה ימשכם אחרי השכל וילוו עליו וישרתוהו יכשרו כל הפעלים שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/כא#ח|משלי כא ח]]}} וזך ישר פעלו ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יג#יט|שם יג יט]]}} תאוה נהיה תערב לנפש נהיה כמו נשברת מלשון נהייתי ונחליתי {{ממ|[[תנ"ך/דניאל/ח#כז|דניאל ח כז]]}}, אמר כי כאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים בזה תצליח הנפש והמדה הזאת תערב לה כי ירים השכל ידו וגבר ותועבת כסילים סור מרע הכסילים אשר אינם שוברים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל דבר רע לא יסורו ממנו, ונקראו כסילים על רדיפת התענוגים כמו שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/כא#ח|משלי כא ח]]}} וכסיל אדם יבלענו, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/ישעיה/ה#יא|ישעיה ה יא]]}} הוי משכימי בבקר שכר ירדופו וגו' והיה כנור ונבל וגו' ואל פועל ה' לא יביטו וגו' ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יג#כה|משלי יג כה]]}} ובטן רשעים תחסר, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/מלאכי/ב#ג|מלאכי ב ג]]}} וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם ואמרו רז"ל אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יח#א|משלי יח א]]}} לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע פי' מי שמבקש ללכת אחר תאותו ורצונו נפרד מכל חבר ועמית כי ירחקו ממנו אוהב וריע כי תאות בני אדם ומדותם חלוקות, אין רצונו של זה כרצונו של זה, אכן אם ילך בדרך השכל אז יתחברו לו החברים ויהיו אוהביו רבים, ואמרו במוסר מי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים עליו, ויש לפרש על הענין הזה בעצמו לתאוה יבקש נפרד איש נפרד מכל אח וחבר לתאוה הוא מבקש, ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו למען זאת מרעהו רחקו ממנו כענין ודל מרעהו יפרד {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יט#ד|משלי יט ד]]}}, בכל תושיה יתגלע ההולך אחר תאותו לא בדבר אחד יחטא בלבד אך בכל זאת שבתורה יתגלע כי יעבור על כולנה מלשון {{ממ|[[תנ"ך/משלי/ב#ג|שם ב ג]]}} וכל אויל יתגלע.
+
לא) והנה התאוה הנתונה בלב אדם שורש כל הפעולות, לכן אם יתקן התאוה תחת אשר כל האברים ישרתוה ימשכם אחרי השכל וילוו עליו וישרתוהו יכשרו כל הפעלים שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/כא#ח|משלי כא ח]]}} וזך ישר פעלו, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יג#יט|שם יג יט]]}} תאוה נהיה תערב לנפש, נהיה כמו נשברת מלשון נהייתי ונחליתי {{ממ|[[תנ"ך/דניאל/ח#כז|דניאל ח כז]]}}, אמר כי כאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים בזה תצליח הנפש והמדה הזאת תערב לה כי ירים השכל ידו וגבר ותועבת כסילים סור מרע הכסילים אשר אינם שוברים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל דבר רע לא יסורו ממנו, ונקראו כסילים על רדיפת התענוגים כמו שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/כא#כ|משלי כא כ]]}} וכסיל אדם יבלענו, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/ישעיה/ה#יא|ישעיה ה יא]]}} הוי משכימי בבקר שכר ירדופו וגו' והיה כנור ונבל וגו' ואל פועל ה' לא יביטו וגו' ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יג#כה|משלי יג כה]]}} ובטן רשעים תחסר, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/מלאכי/ב#ג|מלאכי ב ג]]}} וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם ואמרו רז"ל אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יח#א|משלי יח א]]}} לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע פי' מי שמבקש ללכת אחר תאותו ורצונו נפרד מכל חבר ועמית כי ירחקו ממנו אוהב וריע כי תאות בני אדם ומדותם חלוקות, אין רצונו של זה כרצונו של זה, אכן אם ילך בדרך השכל אז יתחברו לו החברים ויהיו אוהביו רבים, ואמרו במוסר מי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים עליו, ויש לפרש על הענין הזה בעצמו לתאוה יבקש נפרד איש נפרד מכל אח וחבר לתאוה הוא מבקש, ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו למען זאת מרעהו רחקו ממנו כענין ודל מרעהו יפרד {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יט#ד|משלי יט ד]]}}, בכל תושיה יתגלע ההולך אחר תאותו לא בדבר אחד יחטא בלבד אך בכל זאת שבתורה יתגלע כי יעבור על כולנה מלשון {{ממ|[[תנ"ך/משלי/ב#ג|שם ב ג]]}} וכל אויל יתגלע.
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 01:25, 23 September 2022

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png לא

לא) והנה התאוה הנתונה בלב אדם שורש כל הפעולות, לכן אם יתקן התאוה תחת אשר כל האברים ישרתוה ימשכם אחרי השכל וילוו עליו וישרתוהו יכשרו כל הפעלים שנאמר (משלי כא ח) וזך ישר פעלו, ונאמר (שם יג יט) תאוה נהיה תערב לנפש, נהיה כמו נשברת מלשון נהייתי ונחליתי (דניאל ח כז), אמר כי כאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים בזה תצליח הנפש והמדה הזאת תערב לה כי ירים השכל ידו וגבר ותועבת כסילים סור מרע הכסילים אשר אינם שוברים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל דבר רע לא יסורו ממנו, ונקראו כסילים על רדיפת התענוגים כמו שנאמר (משלי כא כ) וכסיל אדם יבלענו, ונאמר (ישעיה ה יא) הוי משכימי בבקר שכר ירדופו וגו' והיה כנור ונבל וגו' ואל פועל ה' לא יביטו וגו' ונאמר (משלי יג כה) ובטן רשעים תחסר, ונאמר (מלאכי ב ג) וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם ואמרו רז"ל אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים ונאמר (משלי יח א) לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע פי' מי שמבקש ללכת אחר תאותו ורצונו נפרד מכל חבר ועמית כי ירחקו ממנו אוהב וריע כי תאות בני אדם ומדותם חלוקות, אין רצונו של זה כרצונו של זה, אכן אם ילך בדרך השכל אז יתחברו לו החברים ויהיו אוהביו רבים, ואמרו במוסר מי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים עליו, ויש לפרש על הענין הזה בעצמו לתאוה יבקש נפרד איש נפרד מכל אח וחבר לתאוה הוא מבקש, ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו למען זאת מרעהו רחקו ממנו כענין ודל מרעהו יפרד (משלי יט ד), בכל תושיה יתגלע ההולך אחר תאותו לא בדבר אחד יחטא בלבד אך בכל זאת שבתורה יתגלע כי יעבור על כולנה מלשון (שם ב ג) וכל אויל יתגלע.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף