Difference between revisions of "שמן אפרסמון/הקדמה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(הקלדה)
(No difference)

Revision as of 20:45, 2 December 2019

שמן אפרסמון TriangleArrow-Left.svg הקדמה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הקדמה

יאיר השמן ויראה האפרסמון ישמח הרואה וירנן המביט, בהגלות נגלות, בכל מקהלות, ספר חדש, כתב יד קודש, חדושי אגדה על התורה, מים קרים על נפש עיפה, מאאמ"ו הרב הגאון וקדוש רבן של ישראל מו"ה יעקב טענענבוים זצ"ל בעה"מ ספרי נהרי אפרסמון דברים המאירים ומזהירים, במחנה העבריים, דברי אגדה ומוסרים, פירושים עמוקים ערבים ומתוקים, משמחי לב ועינים מבהיקים לישראל לעטרת, לבני יעקב לתפארת.

הנה בראש המחברת, כותבין ההוד והדרת, כבוד המחבר והתפארת, ואני מה אדבר לאבי המחבר באמרי שפר, שמו הי' נודע בשערים מדותיו היקרים, מהולל בפי ישרים מבורך בדברי צדיקים, מרומם בלשון חסידים, קדוש בקרב קדושים, גאון הגאונים, אבי הדרשנים, עיניו כיונים, אליו הי' הכל פונים, וכל העובר למולו, נתן עוז להללו, יום יום הי' מנשאים אותו קהלו, קרוב וגאלו ודודו, עשיר ריעו וידידו, תלמיד צעיר וישישו, הי' משבחו ומכבדו לכן האורך שלא לצורך.

וזה היום שקויתי, שנסתי מתני, להפיק זממי, לגשת אל המלאכה, להביא לעולם ברכה, להפיץ ממעייני החכמה, היוצא מפה קדוש החוצה, וישמחו כל העם, בשמחת אמרי נועם, להוציא האורה, קונטרס אחת על התורה, מהארי שבחבורה, אשר דרש בשבתות השנה „מהארז אשר בלבנון“ „ונקרא בשם“ שמן אפרסמון כן מצאתי כתב יד קודש ראיתי וזה לשונו הטהור,

הקדמה לספר שמן אפרסמון שלמה המלך אמר (משלי א) „להבין דברי חכמים וחידותם“ כי דברי חכמים הם כפנינים אשר אבן פשוט וחשוך יכסיומו וצריכים להפשיט כותנתם על ידי מלאכה ויאירו הפנינים אשר בהם, כן דברי חכמים בתחלת הדעת לא נכיר התכליות הנכבדים הטמונים וגנוזים בשטחיות המאמר בעבור עומקם והעלמם ואם נפשיט לבושם שהם המשל והחידה יוצץ לנו התכליות הנכבדות הטמונים תחת לבושם והאור הגנוז בדבריהם. לכן כל איש אשר חננו ה' בדעת לשום תוך למאמרים הנראים זרים החיוב עלי' לדרוש ולחקור כפי כח מבינתו ולהראות לעיני השמש כי דברי חכמים כדרבונות וכל מאמר ומאמר יש לו צורה וחכמה נעלמה וזהו אשר הביאני לרשום על הכתב מה שחנן ה' אותי להבין במקראות בשום שכל ולהעמיק בדברי חכמים לגלות מסך מליצותיהם וחידותיהם לבוא אל תכונתם. (עכד"ה).

יעקב טענענבוים


·
מעבר לתחילת הדף