Difference between revisions of "שיחה:שולחן ערוך/אורח חיים/רנג"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירת דף עם התוכן "== סעיף ה == ז"ל הרמ"א: ויש מתירין ליתן לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום דמאחר שלא הטמינו בו רק אפו...")
 
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
  
 
ולכאו' יש הכרח אחר למג"א, דהביאוה"ל א"ש רק לשיטתו כגיר' הגר"א דמיירי ביס"ב, וע"כ שייך לומר דבנצטנן שייך בישול, אבל כבר הביא המשנ"ב דיש אחרונים, דמיירי גם באין יס"ב, וע"כ ל"ש הכא משום בישול, וכ"ה המג"א בסק"ט, דאסור גם באין יס"ב, וע"כ מוכרח דהוא משום נתינה בתחילה ולא משום בישול. [[משתמש:בן עזאי|בן עזאי]] ([[שיחת משתמש:בן עזאי|שיחה]]) 22:53, 23 במאי 2020 (UTC)
 
ולכאו' יש הכרח אחר למג"א, דהביאוה"ל א"ש רק לשיטתו כגיר' הגר"א דמיירי ביס"ב, וע"כ שייך לומר דבנצטנן שייך בישול, אבל כבר הביא המשנ"ב דיש אחרונים, דמיירי גם באין יס"ב, וע"כ ל"ש הכא משום בישול, וכ"ה המג"א בסק"ט, דאסור גם באין יס"ב, וע"כ מוכרח דהוא משום נתינה בתחילה ולא משום בישול. [[משתמש:בן עזאי|בן עזאי]] ([[שיחת משתמש:בן עזאי|שיחה]]) 22:53, 23 במאי 2020 (UTC)
 +
 +
עוד יש להעיר במש"כ הרמ"א רנ"ג ס"ה המנהג להחזיר קדירה לתוך תנור ביום השבת, והתנור אינו חם כ"כ דאפו בו רק בע"ש, והבלו מועט, [ולש' הרמ"א דכיון שהבלו מועט ל"ש בישול, וצ"ב דהא מיירי במבושל כבר, וביאר המשנ"ב דכיון שחזרה משום מיחזי כמבשל, ע"כ כיון דהבלו מועט ל"ש מיחזי כמבשל]. ומקו"ד הרמ"א מהכלבו.
 +
ויש להעיר דבב"י דמייתי הכלבו, ומבאר משום דחזרה משום חשש חיתוי, ובהבלו מועט ל"ש חשש חיתוי, וא"כ לדידן דהאיסור מצד מיחזי כמבשל, דגם לא יהיה בהבלו מועט משום מיחזי כמבשל. [[משתמש:בן עזאי|בן עזאי]] ([[שיחת משתמש:בן עזאי|שיחה]]) 22:54, 23 במאי 2020 (UTC)
 +
 +
עוד יש להעיר דבד' המשנ"ב נ' דחזרה בשבת בהבלו מועט, אי"ז מצד חזרה, ואי"צ לד' הר"ן דחזרה היינו רק בהורידוהו מע"ש ומחזירו בשבת, ויש להעיר דבדרכ"מ הארוך ס"ב כורך את די"ז דהכלבו עם ד' הר"ן שהביא ברמ"א בס"ב, וגם במג"א נ' דדינא דהכלבו שייך לר"ן שם. [[משתמש:בן עזאי|בן עזאי]] ([[שיחת משתמש:בן עזאי|שיחה]]) 22:56, 23 במאי 2020 (UTC)

Latest revision as of 22:56, 23 May 2020

סעיף ה[edit]

ז"ל הרמ"א: ויש מתירין ליתן לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום דמאחר שלא הטמינו בו רק אפו בו מבעוד יום לא נשאר בו רק הבל מעט ואין לחוש לבישול (כל בו) ובלבד שלא נצטנן לגמרי.

והנה בהיתר הכלבו להחזיר לתנור שהבלו מועט, וברמ"א הנ"ל מבואר דבמצטנן ליתא להיתר, ובמג"א סקל"ו, דאפי' בדבר יבש שאין בו בישול, כיון שנצטנן דהוי כנתינה בתחילה, ובביאוה"ל משיג ע"ז, דאין הכרח לזה, דאפשר דבמש"כ בנצטנן לא קאי על פאנדי"ש דהוא דבש יבש, אלא על דבר לח.

ומשמע בביאוה"ל דהכרח המג"א דמשמע ליה דד' הרמ"א קאי על פאנדי"ש דהוא דבר יבש.

ולכאו' יש הכרח אחר למג"א, דהביאוה"ל א"ש רק לשיטתו כגיר' הגר"א דמיירי ביס"ב, וע"כ שייך לומר דבנצטנן שייך בישול, אבל כבר הביא המשנ"ב דיש אחרונים, דמיירי גם באין יס"ב, וע"כ ל"ש הכא משום בישול, וכ"ה המג"א בסק"ט, דאסור גם באין יס"ב, וע"כ מוכרח דהוא משום נתינה בתחילה ולא משום בישול. בן עזאי (שיחה) 22:53, 23 במאי 2020 (UTC)

עוד יש להעיר במש"כ הרמ"א רנ"ג ס"ה המנהג להחזיר קדירה לתוך תנור ביום השבת, והתנור אינו חם כ"כ דאפו בו רק בע"ש, והבלו מועט, [ולש' הרמ"א דכיון שהבלו מועט ל"ש בישול, וצ"ב דהא מיירי במבושל כבר, וביאר המשנ"ב דכיון שחזרה משום מיחזי כמבשל, ע"כ כיון דהבלו מועט ל"ש מיחזי כמבשל]. ומקו"ד הרמ"א מהכלבו. ויש להעיר דבב"י דמייתי הכלבו, ומבאר משום דחזרה משום חשש חיתוי, ובהבלו מועט ל"ש חשש חיתוי, וא"כ לדידן דהאיסור מצד מיחזי כמבשל, דגם לא יהיה בהבלו מועט משום מיחזי כמבשל. בן עזאי (שיחה) 22:54, 23 במאי 2020 (UTC)

עוד יש להעיר דבד' המשנ"ב נ' דחזרה בשבת בהבלו מועט, אי"ז מצד חזרה, ואי"צ לד' הר"ן דחזרה היינו רק בהורידוהו מע"ש ומחזירו בשבת, ויש להעיר דבדרכ"מ הארוך ס"ב כורך את די"ז דהכלבו עם ד' הר"ן שהביא ברמ"א בס"ב, וגם במג"א נ' דדינא דהכלבו שייך לר"ן שם. בן עזאי (שיחה) 22:56, 23 במאי 2020 (UTC)