Difference between revisions of "שיחה:שולחן ערוך/אורח חיים/רנג"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירת דף עם התוכן "== סעיף ה == ז"ל הרמ"א: ויש מתירין ליתן לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום דמאחר שלא הטמינו בו רק אפו...")
(No difference)

Revision as of 22:53, 23 May 2020

סעיף ה

ז"ל הרמ"א: ויש מתירין ליתן לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום דמאחר שלא הטמינו בו רק אפו בו מבעוד יום לא נשאר בו רק הבל מעט ואין לחוש לבישול (כל בו) ובלבד שלא נצטנן לגמרי.

והנה בהיתר הכלבו להחזיר לתנור שהבלו מועט, וברמ"א הנ"ל מבואר דבמצטנן ליתא להיתר, ובמג"א סקל"ו, דאפי' בדבר יבש שאין בו בישול, כיון שנצטנן דהוי כנתינה בתחילה, ובביאוה"ל משיג ע"ז, דאין הכרח לזה, דאפשר דבמש"כ בנצטנן לא קאי על פאנדי"ש דהוא דבש יבש, אלא על דבר לח.

ומשמע בביאוה"ל דהכרח המג"א דמשמע ליה דד' הרמ"א קאי על פאנדי"ש דהוא דבר יבש.

ולכאו' יש הכרח אחר למג"א, דהביאוה"ל א"ש רק לשיטתו כגיר' הגר"א דמיירי ביס"ב, וע"כ שייך לומר דבנצטנן שייך בישול, אבל כבר הביא המשנ"ב דיש אחרונים, דמיירי גם באין יס"ב, וע"כ ל"ש הכא משום בישול, וכ"ה המג"א בסק"ט, דאסור גם באין יס"ב, וע"כ מוכרח דהוא משום נתינה בתחילה ולא משום בישול. בן עזאי (שיחה) 22:53, 23 במאי 2020 (UTC)