שיחה:רמב"ם/איסורי ביאה/יז

Active discussions
Revision as of 23:24, 21 July 2021 by מערכת (talk | contribs) (→‎הערה)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

הערהEdit

על קושיית הראב"ד בהשגות כאן: אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות עכ"ל. ובמגיד משנה: ואפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו או גרושיה או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כ"ג ולדעת הר"א ז"ל בכל ערב יו"כ היה מגרש אחת מהן. ע"כ. עי' מהר"צ חיות (יבמות נט.) שכתב ששמע בשם מהר"ז מווילנא דכל עיקר ההערה מדברי הימים ליתא, כי פירוש המקרא שם מבואר דיהוידע השיא ליואש שתי נשים, ויואש לא היה כהן כלל. ע"ש. (ייש"כ לדף היומי זאגער על ההפניה לשם. כשייכתב הדף כאן כדאי וראוי לקבעו על הגליון למען הכלל והפרט). האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 23:11, 21 ביולי 2021 (IDT)

שו"ר במקו"צ (פרנקל) כאן בשם ברכי יוסף סי' ל"א שציין לתוס' ישנים ביומא (י"ג א') והמפרש בדברי הימים שם (פסוק ג') שלמדו כהראב"ד דקרא איירי בבני יהוידע הכהן. ובזה יישב קושיית מהר"א יצחקי שהקשה כעין יישובו של מהר"ז המובא בפי מהר"צ חיות הנ"ל. ובספר המפתח שם ציינו עוד לחתם סופר (אבן העזר ח"א סי' קנ"א ד"ה גם מה שהחליט), ומנחת חינוך (מצוה רעב (דף פה-ג מדה"ס במהדורה הישנה)) שעמדו בעיקר הערה זו. וכעת לא עיינתי, וראו עוד מה שציינו שם ביישוב קושיית הראב"ד. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 23:19, 21 ביולי 2021 (IDT)
Return to "רמב"ם/איסורי ביאה/יז" page.