Difference between revisions of "שיחה:פורטל:חג הסוכות"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(איגלו כשר לסוכה?)
(הזחה תקינה וחתימה בעקבות אנונימי)
Line 7: Line 7:
 
:הוספתי כותרת וקישורים פנימיים ופתחתי ר"ת (איפה הגנת ורדים?). שאלה מעניינת. [[משתמש:אברהם ברוכוביץ|אברהם ברוכוביץ]] ([[שיחת משתמש:אברהם ברוכוביץ|שיחה]]) 12:10, 11 באוקטובר 2019 (UTC)
 
:הוספתי כותרת וקישורים פנימיים ופתחתי ר"ת (איפה הגנת ורדים?). שאלה מעניינת. [[משתמש:אברהם ברוכוביץ|אברהם ברוכוביץ]] ([[שיחת משתמש:אברהם ברוכוביץ|שיחה]]) 12:10, 11 באוקטובר 2019 (UTC)
  
:גינת ורדים או"ח כלל ד סימן ז
+
::גינת ורדים או"ח כלל ד סימן ז. {{אלמ}}

Revision as of 14:13, 11 October 2019

איגלו כשר לסוכה?

שאלה: מה הדין בעושה סוכתו מבית העשוי שלג הנקרא אגלו [בגוונא דנכנסים לתוכו הגשמים ומחזיק לז'] ואף דאינו מקבל טומאה י"ל אי חשיב גדו"ק, ובשו"ת גנת ורדים כתב דאינו חוצץ בנמצא על סכך כשר, ועי' במרדכי חולין פ"ו דכתב דשלג כשר לכיסוי הדם ובב"י (יו"ד סי' כח) נחלק.

וצ"ע מגמ' תענית ט: וסוכה יא: דמבואר דהוי גדו"ק, ואפשר דפסקינן כר"י דר"א שמותי, אך בר' בחיי (עקב יא יז) מפרש דמר אמר חד ומר אמר חד ולא פליגי ובמהרש"א כתב דר"י מוסיף אדר"א וא"כ צ"ע. -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי

הוספתי כותרת וקישורים פנימיים ופתחתי ר"ת (איפה הגנת ורדים?). שאלה מעניינת. אברהם ברוכוביץ (שיחה) 12:10, 11 באוקטובר 2019 (UTC)
גינת ורדים או"ח כלל ד סימן ז. -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי