Difference between revisions of "שו"ת ערוגת הבשם"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{מרכז|'''ספר'''
 
{{מרכז|'''ספר'''
 
<big>{{ש}}'''שאלות ותשובות'''</big>
 
<big>{{ש}}'''שאלות ותשובות'''</big>
<big><big>{{ש}}'''<big><big>ערוגת הבשם</big></big>'''</big></big>
+
<big><big>{{ש}}'''<big><big><big>ערוגת הבשם</big></big></big>'''</big></big>
 +
 
 
על שלחן ערוך יורה דעה
 
על שלחן ערוך יורה דעה
  
<big>חלק ראשון</big>
+
<big>'''חלק ראשון'''</big>
  
 
והם שו"ת וחידושי הלכות מענינים הנוגעים
 
והם שו"ת וחידושי הלכות מענינים הנוגעים
Line 14: Line 15:
 
בתורתו וצדקתו חסידותו ופרישותו
 
בתורתו וצדקתו חסידותו ופרישותו
  
כקש"ת מרן משה בן הרב הגדול הצדיק
+
כקש"ת מרן '''<big><big>משה בן</big></big>'''  הרב הגדול הצדיק
  
החריף עצום המפורסם בשם טוב מו"ה עמרם
+
החריף עצום המפורסם בשם טוב מו"ה '''<big><big>עמרם</big></big>'''
  
 
זצלה"ה גרינוואלד מק"ק טשארנא יע"א שהי'
 
זצלה"ה גרינוואלד מק"ק טשארנא יע"א שהי'
Line 22: Line 23:
 
אב"ד ור"מ בק"ק הומנא יע"א ובק"ק קליינוואר-
 
אב"ד ור"מ בק"ק הומנא יע"א ובק"ק קליינוואר-
  
דיין יע"א ואח"כ כק"ק חוסט יצ"ו ושם חלקת
+
דיין יע"א ואח"כ כק"ק '''<big><big>חוסט</big></big>''' יצ"ו ושם חלקת
  
 
מחוקק ספון בעמח"ס שו"ת ערוה"ב על ד"ח  
 
מחוקק ספון בעמח"ס שו"ת ערוה"ב על ד"ח  
Line 35: Line 36:
 
אבדק"ק יארע יע"א החובק"ק אונגוואר יע"א בן הגה"ק החבר זצלה"ה
 
אבדק"ק יארע יע"א החובק"ק אונגוואר יע"א בן הגה"ק החבר זצלה"ה
  
בשנת <big><big>ערוגת הב</big></big>שם לפ"ק
+
בשנת <big><big>'''ערוגת הב'''</big></big>שם לפ"ק
  
  
Line 52: Line 53:
 
בן הגה"ק החבר זצוק"ל
 
בן הגה"ק החבר זצוק"ל
  
ניו יארק  שנת ה'תש"מ
+
ניו יארק  שנת ה'תש"מ}}
  
  

Latest revision as of 17:29, 5 December 2022

ספר


שאלות ותשובות

ערוגת הבשם

על שלחן ערוך יורה דעה

חלק ראשון

והם שו"ת וחידושי הלכות מענינים הנוגעים

לשו"ע יורה דעה חלק ראשון אשר השאיר אחריו

ברכה הרב הגאון הצדיק המפורסם בכל קצוי ארץ

בתורתו וצדקתו חסידותו ופרישותו

כקש"ת מרן משה בן הרב הגדול הצדיק

החריף עצום המפורסם בשם טוב מו"ה עמרם

זצלה"ה גרינוואלד מק"ק טשארנא יע"א שהי'

אב"ד ור"מ בק"ק הומנא יע"א ובק"ק קליינוואר-

דיין יע"א ואח"כ כק"ק חוסט יצ"ו ושם חלקת

מחוקק ספון בעמח"ס שו"ת ערוה"ב על ד"ח

שו"ע, וערוה"ב ע"ת, הכנה דרבה, הלל נרצה


הובא לביה"ד ע"י הרה"ג

מו"ה יקותיאל יהודא גרינוואלד שליט"א

אבדק"ק יארע יע"א החובק"ק אונגוואר יע"א בן הגה"ק החבר זצלה"ה

בשנת ערוגת הבשם לפ"ק


ועתה יוצא לאור בס"ד מחדש עם הגהות והערות מבן המחבר

הגה"צ מוה"ר לוי יצחק גרינוואלד זצ"ל

אבדק"ק צעהלים יצ"ו

על ידי נכד החבר

פנחס אלימלך גרינוואלד

בלא"א הגה"צ מוה"ר יקותיאל יהודה זצ"ל אבדק"ק יארע

בן הגה"ק החבר זצוק"ל

ניו יארק שנת ה'תש"מ


יורה דעה[edit]

קסטקע

·
מעבר לתחילת הדף