Difference between revisions of "שו"ת בית הלוי/הקדמה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(תחילת הקלדה)
(No difference)

Revision as of 22:40, 3 December 2019

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

שו"ת בית הלוי TriangleArrow-Left.svg הקדמה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הקדמה

אמר המחבר. ראיתי להמחברים אחזו דרכם בקודש טרם הכנסם פנימה תוך ארבע אמות של הלכה לפתוח להם שער אשר צדיקים יבוא בו. ביראת חטא הקודמת לחכמתם המתקיימת. וכמאמר הכתוב ראשית חכמה יראת ה'. ומהם דרכו בעקב ענוה להקטין מעשיהם לבל יתגאו בדבריהם הנפלאים. על דרך רב כי הוי חזי כו'. ואנכי לא באתי לידי שני המידות הללו. אם להוכיח בשער ברבים ידעתי כי לא בי הוא להורות דרך לעם ה' אלה. ואם לבל אתגאה בחיבורי זה הן מחברתי בעצמי תעיד עלי כי מעשיה מוכיחין עליה חריבה ודלה מנחת עני. אחתי היא שראיתי חובה בעצמי להודיע לרבים יען כי נצטוינו מפי חז"ל במסכת שביעית על הא דתנן כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקטלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני וקאמר על זה בירושלמי הדא אמר בר נש דתני חדא מכלת ואיהו אזל לאתר ואינון מוקרין ליה בגין תרתי צריך לומר להו חדא מכלת אנא חכים הביאו הר"ש שם. וכן אנכי מודיע. יען המעיינים בחיבורי זה יטעו בי הרבה בבקיאות וחריפות. ויודע אני מך ערכי כי קטונתי מהכיל לחבר חיבורים ולהפיצם בישראל ורק קמרי דאבוה דאבא אהני' לי וזכות אבותי הקדושים המשמשים לפניו ית"ש במרום עמדה לי לבא עד כה.