שאלות חזרה/פסחים/נא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 02:06, 28 January 2021 by סיני ועוקר הרים (talk | contribs) (שאלות חזרה דף נא)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דף נא[edit]

בני חוזאי הפרישו חלה מאורז, מה הצדדים שיאכל זר את חלתם בפניהם ומה הצדדים לאסור?


מדוע היו מקומות שנהגו לא לרחוץ 2 אחים יחד, לא ללכת בקורדקיסון ולא לשבת על ספסלי נכרים בשבת?


מדוע רבה בר בר חנה אכל דייאתרא בחו"ל אף שנהגו איסור ומדוע כיסה הדבר כשראוהו?


אדם שרואה מעשה רב מרבו שאינו בר סמכא לפסוק כן אלא שעושה כן מפני שאף הוא ראה את רבו, מה דינו?


מה דין ספיחי כרוב בשביעית ומדוע?


כיצד מתיישב הדין "נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם" עם הדין "ואל ישנה אדם מפני המחלוקת"?