ש"ך/חושן משפט/שטז

ש"ךTriangleArrow-Left.png חושן משפט TriangleArrow-Left.png שטז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
נתיבות המשפט - ביאורים
סמ"ע
קצות החושן
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א


ערוך השולחן


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


אEdit

(א) המשכיר בית לחבירו. עיין בתשו' רשד"ם סי' תט"ו:

בEdit

(ב) והוא שלא יהיו מנין בני בית כו'. עיין בס' החנוך להרא"ה מצוה נ"ה:

גEdit

(ג) ואם אמר לו המשכי' כו'. ע"ל סי' ס"ו סכ"ג מ"ש שם בשם תשוב' המבי"ט ומ"ש עליו:

דEdit

(ד) מי שנותן לאחר דירה בביתו כו'. עיין בתשובת מהרש"ל סי' י"ז שחולק וכ"פ בסוף ספר משאת בנימן ועיין ע"ש מ"ש בשם מהרש"ל כת"י וע' בסמ"ע ה|ס"ק ה':

הEdit

(ה) ואינו יכול לכופו לחלוק החצר כו'. ע' בסמ"ע ס"ק ו' עד ומ"ה כת' לשון בה ולא לשון בו כי בה לשון נקבה נופל שפיר על השדה ובו לשון זכר שייך בחצר כו' משום הא לא איריא דהא מקרא מלא הוא השדה והמערה אשר בו ובחצר איתא במשנה וש"ס אין מחלקין את החצר עד שיהי' בה דין חלוק' כו' חצר שרבים נכנסים לה בזו כו' ובתוס' פ' הכונס דנ"ח ע"ב כתבו דאי אבית סאה קאי הל"ל ל' זכר ופירשו דקאי אשדה וכוונתם דשדה אשכחן נמי לשון נקבה וכדכתיב (דברים כח לח) זרע רב תוציא השדה[1] וכן חצר נמי אשכחן ביחזקאל כמה פעמים ל' זכר וכמה פעמים בל' נקבה ונראה דשדה וחצר הוי כמו מחנה והדומה שמשמשים זכר ונקבה וק"ל:שולי הגליון


  1. עי' מש"כ ע"ד רבנו בכאן בהגהות וחידושי הרש"ש ב"ק נח: ובערכין כה:) ובתורה תמימה (ויקרא כז כא הערה קכב), ובשו"ת יד אלעזר (סוף סי' מד) (תשובה לר"י רייפמאן) כתב שהדבר תלוי בגירסאות בתרגום אונקלוס שם דאם מתרגמינן 'תפיק חקלא' מבואר כדברי רבנו ואם מתרגמינן 'תפיק לחקלא' מבואר כדבריהם, [וכתב שעיין בדבר בד' גירסאות שבתרגום אונקלוס שהיו לפניו. ויש להוסיף שבנוסח התרגום שבתאג' התימני הגירסא 'תפיק חקלא]] וע"ש שהוכיח מסברא ומגמרא גם מריהטת המקראות דמסתברא כגירסת 'תפיק חקלא' ודברי רבנו נצדקו קודש. [מאידך מהמשך הקללות 'כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור', יש במשמע כגירסת 'תפיק לחקלא'. וכך גם בחגי (א ו) כתיב: זרעתם הרבה והבא מעט. הרי שהקללה היא שזריעה תהיה רבה ולא שהתנובה תהיה רבה (הרב אליהו דיסקין, כי תבא, תשפ"א ד')]
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >