Difference between revisions of "רש"י/פסחים/נג/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(לע"נ מאב"ן זצ"ל)
 
(הערה מבעל המלך שלום)
 
Line 29: Line 29:
 
'''{{עוגן1|מה}} ראו.''' שלא דרשו וחי בהן ולא שימות בהן:
 
'''{{עוגן1|מה}} ראו.''' שלא דרשו וחי בהן ולא שימות בהן:
  
'''{{עוגן1|מטיל}} מלאי.''' נותן סחורה לתלמידי חכמים להשתכר בה:
+
'''{{עוגן1|מטיל}} מלאי.''' נותן סחורה{{הערה|ביאור תיבת מלאי איך נרמז בה לשון סחורה, עיין {{ממק|מלך שלם}}.}} לתלמידי חכמים להשתכר בה:
  
 
'''{{עוגן1|בצל}} החכמה.''' במחיצת החכמה יכנס זה שהנההו מנכסיו:
 
'''{{עוגן1|בצל}} החכמה.''' במחיצת החכמה יכנס זה שהנההו מנכסיו:

Latest revision as of 15:26, 19 January 2021

רש"י TriangleArrow-Left.svg פסחים TriangleArrow-Left.svg נג TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
תוספות רי"ד
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
מלך שלם

שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"


דפים מקושרים
דיוני הלומדים על הרש"י כאן
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי

קרוב להאכיל. דומה לקדשים:

שאינו מקולס לא. וקשיא לרב דאמר בשר גרידא מיחלף בפסח:

ומשני מקולס אע"ג דלא אמר בשר זה לפסח ולא מזכיר עליו את השם אסור אבל שאינו מקולס אמר הרי בשר זה לפסח אסור משום דנראה כקורא שם:

רב אחא מתני לה להא מתני'. דתודוס:

כר' שמעון. אמר רבי שמעון תודוס איש רומי כו':

רבי שמעון פוטר. באומר הרי עלי מנחה מן השעורים דתנן במנחות מביא מן החיטין דכיון דאמר הרי עלי מנחה תפוס לשון ראשון ומנחה אינה באה מן השעורין נדבה הלכך יביא מן החיטין ורבי שמעון פוטר דאמר אף בגמר דבריו אדם נתפס ונדבק ודעתו לכל מה שמוציא בפיו ולמנחת שעורין נתכוין וסבור שאדם יכול להתנדב ולהביא כן ולפיכך אין בדבריו כלום והאי מאכיל גדי מקולס נמי מאי קרוב לקדשים בחוץ איכא הלא מחיים לא קרא עליו שם פסח ואפילו היה קורא לו שם בשעת צלייה שלא כדרך המקדישין הוא ואין השם חל עליו:

ר' שמעון. דפטר באומר מנחה מן השעורים ולא חייביה משום תפוס לשון ראשון בשטת ר' יוסי אמרה דאמר במסכת תמורה (דף כה:) אף בגמר דבריו אדם נדבק ונתפס כלומר תופס הוא את גמר דבריו דתנן הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי ר"מ דאמר תפוס לשון ראשון רבי יוסי אומר אם לכך נתכוין תחלה הואיל ולא הוה אפשר ליה להוציא שני שמות כאחד ועל כרחו הוציא זה אחר זה דבריו קיימין ותרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים:

מאי לאו מדרבי שמעון סבר לה כרבי יוסי. בתפישת גמר דברים:

ר' יוסי סבר לה כר' שמעון. במתנדב שלא כדרך המתנדבים דלא אמר כלום וההיא דתודוס לא מתוקמא כר' יוסי:

ה"ג לא ר"ש סבר לה כר' יוסי ולא רבי יוסי סבר לה כרבי שמעון. והכי פירושא לא היא כדאמרת אלא רבי שמעון סבר לה כרבי יוסי דאף בגמר דבריו נתפש דעת האדם והוה ליה מתנדב שלא כדרך מתנדבין ורבי שמעון סבר הואיל ושלא כהוגן התנדב אין בדבריו כלום אבל רבי יוסי לא סבר כרבי שמעון במתנדב שלא כדרך המתנדבין דלא אמר כלום אלא חיובי מחייב ליה להביא מנחת חיטין ולאו משום תפוש לשון ראשון אלא משום דאין אדם מוציא דבריו לבטלה וגבי גדי מקולס נמי אע"ג דשלא כדרך המקדישין הוא הוה ליה קרוב להאכיל קדשים בחוץ דאי הוה אמר עליה הרי זה לפסח אמרי לדמי פסח קאמר:

גברא רבה הוה. ומפני כבודו לא גזרו עליו נדוי:

או בעל אגרופין. ומפני היראה:

ועוד זו דרש. אלמא גברא רבה הוה:

מה ראו. שלא דרשו וחי בהן ולא שימות בהן:

מטיל מלאי. נותן סחורה[1] לתלמידי חכמים להשתכר בה:

בצל החכמה. במחיצת החכמה יכנס זה שהנההו מנכסיו:

מתני' מקום שנהגו להדליק את הנר. בגמרא מפרש טעמא:

גמ' בין שאמרו להדליק. אותן שנהגו להדליק והנוהגין שלא להדליק לא נתכוונו אלא לדבר אחד להפריש עצמו ממשכבי אשה האומרים להדליק משום דאין אדם משמש מטתו לאור הנר והאומרים שלא להדליק סוברים כשהנר דולק רואה את אשתו ומתאווה לה:

יישר. שפיר קאמרת וכן א"ר יוחנן ולא גרסינן יישר:

הדר עולא חזא ביה ברבה בר בר חנה בישות. נסתכל בו בפנים זועפות כלומר אתה אמרת בשם רבי יוחנן והוא לא אמר כן אלא אף במוצאי יוה"כ מברכין עליו הואיל ודבר חדש הוא שנאסר בו כל היום ועכשיו נהנה ממנו:

אנא אהא אמרי להו. משמיה דרבי יוחנן דענה אחר התנא וחכמים אוסרין להדליק את הנר אף ביום הכפורים שחל להיות בשבת עד מוצאי שבת ולא הזכרתי שמו של ר' יוחנן על אור במוצאי שבת אלא בזו והם סבורים שעל דבר ברכת האור הזכרתי שמו:

עדא תהא. זאת תהיה בזו אני מודה שאמרה ר' יוחנן:

[2]זה עולא. שהבין מדבריו של רבה בר בר חנה טעות וחזא ביה בישות וסתם דבריו שלא אמר לו כלום והיינו עצה בלב איש דנקיט ליה בלביה ולא אמר לו למה אמרת כך:

ואיש
שולי הגליון


  1. ביאור תיבת מלאי איך נרמז בה לשון סחורה, עיין מלך שלם.
  2. שייך לדף נ"ד ע"א. גליון ש"ס וילנא


< עמוד קודם · עמוד הבא >