Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ח/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(תבניות ניווט)
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
'''ר' יהושע סבר ילפינן ממשה'''. להסדיר שבח תחלה הלכך יתפלל י"ח תחלה דאיכא שבח בתחלתן:
+
'''{{עוגן1|ר'}} יהושע סבר ילפינן ממשה'''. להסדיר שבח תחלה הלכך יתפלל י"ח תחלה דאיכא שבח בתחלתן:
  
'''דרב גובריה'''. גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים אבל איניש בעלמא מיחזי כיוהרא:
+
'''{{עוגן1|דרב}} גובריה'''. גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים אבל איניש בעלמא מיחזי כיוהרא:
  
'''מעין כל ברכה וברכה'''. אם היה משכח תלמודו מאריך בחונן הדעת אם בעל תשובה הוא מאריך בהרוצה בתשובה וכן כולן:
+
'''{{עוגן1|מעין}} כל ברכה וברכה'''. אם היה משכח תלמודו מאריך בחונן הדעת אם בעל תשובה הוא מאריך בהרוצה בתשובה וכן כולן:
  
'''<big>מתני'</big> ואלו אידיהן'''. דאסורין ג' ימים לפניהן:
+
'''<big>{{עוגן1|מתני'}}</big> ואלו אידיהן'''. דאסורין ג' ימים לפניהן:
  
'''קלנדא וסטרנורא'''. כולהו מפרש בגמרא:
+
'''{{עוגן1|קלנדא}} וסטרנורא'''. כולהו מפרש בגמרא:
  
'''ויום הלידה'''. של מלך עושין כל בני מלכותו יום איד משנה לשנה ומקריבין זבחים:
+
'''{{עוגן1|ויום}} הלידה'''. של מלך עושין כל בני מלכותו יום איד משנה לשנה ומקריבין זבחים:
  
'''שריפה'''. ששרפו עליו כלי תשמישו כדרך המלכים:
+
'''{{עוגן1|שריפה}}'''. ששרפו עליו כלי תשמישו כדרך המלכים:
  
'''יש בה עבודת כוכבים'''. כלומר אותו היום עובדין עבודת כוכבים והוא להן יום איד וכן משנה לשנה כל ימי בנו ובכל הנך דחשבינן הכא חשיבי ליה ואסור ג' ימים לפניהן:
+
'''{{עוגן1|יש}} בה עבודת כוכבים'''. כלומר אותו היום עובדין עבודת כוכבים והוא להן יום איד וכן משנה לשנה כל ימי בנו ובכל הנך דחשבינן הכא חשיבי ליה ואסור ג' ימים לפניהן:
  
'''אבל יום תגלחת זקנו כו''''. שאין זמן קבוע לרבים אלא כל אחד ואחד כשמגלח עושה יום איד:
+
'''{{עוגן1|אבל}} יום תגלחת זקנו כו''''. שאין זמן קבוע לרבים אלא כל אחד ואחד כשמגלח עושה יום איד:
  
'''בלוריתו'''. כשמספר פעמים הרבה מניח בלורית מאחריו ומגלחה משנה לשנה ויום שמגלחה עושה יום איד:
+
'''{{עוגן1|בלוריתו}}'''. כשמספר פעמים הרבה מניח בלורית מאחריו ומגלחה משנה לשנה ויום שמגלחה עושה יום איד:
  
'''ויום שעלה מן הים'''. מקריב זבחים לעבודת כוכבים על דבר שניצל ובכל הנך אינו אסור אלא אותו היום ולא לפניו ולא לאחריו דלא חשיבי כולי האי:
+
'''{{עוגן1|ויום}} שעלה מן הים'''. מקריב זבחים לעבודת כוכבים על דבר שניצל ובכל הנך אינו אסור אלא אותו היום ולא לפניו ולא לאחריו דלא חשיבי כולי האי:
  
'''<big>גמ'</big> אחר התקופה'''. היא תקופת טבת והיו עושין ח' ימים רצופין איד כדלקמן:
+
'''<big>{{עוגן1|גמ'}}</big> אחר התקופה'''. היא תקופת טבת והיו עושין ח' ימים רצופין איד כדלקמן:
  
'''וסימנך'''. שלא תחליף לומר קלנדא קרי אותן דלפני התקופה:
+
'''{{עוגן1|וסימנך}}'''. שלא תחליף לומר קלנדא קרי אותן דלפני התקופה:
  
'''אחור וקדם צרתני'''. אחור כתיב ברישא מתני' נמי הנך דלאחר התקופה תנא ברישא:
+
'''{{עוגן1|אחור}} וקדם צרתני'''. אחור כתיב ברישא מתני' נמי הנך דלאחר התקופה תנא ברישא:
  
'''יום שמתמעט והולך'''. מתשרי ועד טבת:
+
'''{{עוגן1|יום}} שמתמעט והולך'''. מתשרי ועד טבת:
  
'''הא חזא ליה'''. יומי אריכי ביום תקופת תמוז והיה לו לידע שמנהגו של עולם הוא:
+
'''{{עוגן1|הא}} חזא ליה'''. יומי אריכי ביום תקופת תמוז והיה לו לידע שמנהגו של עולם הוא:
  
'''שקרנותיו קודמות לפרסותיו'''. דאמר מר כל מעשה בראשית בקומתן נבראו שור עם קרניו מגודלין וכיון שיצא ראשו תחלה נמצאו קרנותיו קודמות לפרסותיו:
+
'''{{עוגן1|שקרנותיו}} קודמות לפרסותיו'''. דאמר מר כל מעשה בראשית בקומתן נבראו שור עם קרניו מגודלין וכיון שיצא ראשו תחלה נמצאו קרנותיו קודמות לפרסותיו:
  
'''[ותיטב לה' משור פר'''. אמר דוד ותיטב לה' תפלתי משור שביום שהיה שור דהיינו אותו יום שנולד כדכתיב שור או כשב וגו' הרי עשוי ונגמר כפר שהוא בן ג' שאפילו מקרניו לא חסר]:
+
'''[{{עוגן1|ותיטב}} לה' משור פר'''. אמר דוד ותיטב לה' תפלתי משור שביום שהיה שור דהיינו אותו יום שנולד כדכתיב שור או כשב וגו' הרי עשוי ונגמר כפר שהוא בן ג' שאפילו מקרניו לא חסר]:
  
'''רומי שעשתה קלנדא'''. תקנו אותו יום להקריב זבחים וכל עיירות הסמוכות לה לרומי יודעין אנו שהן משתעבדות לה לרומי ליתן המס ולהביא להן כל צרכיהן אבל אותן עיירות אין עושין קלנדא מי הוי אסור לשאת ולתת עמהם דנימא הואיל ומשועבדות לרומי יש לומר מה שהן קונין עכשיו יביאו לרומי להקריבן בני רומי<ref>
+
'''{{עוגן1|רומי}} שעשתה קלנדא'''. תקנו אותו יום להקריב זבחים וכל עיירות הסמוכות לה לרומי יודעין אנו שהן משתעבדות לה לרומי ליתן המס ולהביא להן כל צרכיהן אבל אותן עיירות אין עושין קלנדא מי הוי אסור לשאת ולתת עמהם דנימא הואיל ומשועבדות לרומי יש לומר מה שהן קונין עכשיו יביאו לרומי להקריבן בני רומי<ref>
 
מבואר ברש"י שבני רומי הם היו המקריבים, והקשה רבי עקיבא איגר ([[גליון הש"ס לרע"א/עבודה זרה/ח/א|גליון הש"ס]]) דאם כן הרי זה לפני דלפני ומותר, כמבואר לקמן ([[בבלי/עבודה זרה/יד/א|יד.]]). ועי' [[ריטב"א/עבודה זרה/ח/א|ריטב"א]] שפירש מכח קושיא זו שהספק הוא אם בני העיירות הסמוכות עובדים ע"ז באותו היום עם בני רומי, והחשש הוא שמא הם עצמם יקריבו.</ref>:
 
מבואר ברש"י שבני רומי הם היו המקריבים, והקשה רבי עקיבא איגר ([[גליון הש"ס לרע"א/עבודה זרה/ח/א|גליון הש"ס]]) דאם כן הרי זה לפני דלפני ומותר, כמבואר לקמן ([[בבלי/עבודה זרה/יד/א|יד.]]). ועי' [[ריטב"א/עבודה זרה/ח/א|ריטב"א]] שפירש מכח קושיא זו שהספק הוא אם בני העיירות הסמוכות עובדים ע"ז באותו היום עם בני רומי, והחשש הוא שמא הם עצמם יקריבו.</ref>:
  
'''או מותרות'''. הואיל ואין מקריבין הן ואין יום איד זה שלהן:
+
'''{{עוגן1|או}} מותרות'''. הואיל ואין מקריבין הן ואין יום איד זה שלהן:
  
'''לעובדיה'''. בני רומי:
+
'''{{עוגן1|לעובדיה}}'''. בני רומי:
  
'''היא עצמה'''. כלומר כל עצמה של איסור אינה אלא לעובדיה:
+
'''{{עוגן1|היא}} עצמה'''. כלומר כל עצמה של איסור אינה אלא לעובדיה:
  
'''וסטרנליא וקרטסים'''. סיפא דבריית' וכולהו מפרש לקמן:
+
'''{{עוגן1|וסטרנליא}} וקרטסים'''. סיפא דבריית' וכולהו מפרש לקמן:
  
'''עובד כוכבים'''. ביום משתה בנו פלח לעבודת כוכבים על שהגיע לכך:
+
'''{{עוגן1|עובד}} כוכבים'''. ביום משתה בנו פלח לעבודת כוכבים על שהגיע לכך:
  
'''אף אנן נמי תנינא'''. כרבי יוחנן דעיירות המשועבדות מותרות:
+
'''{{עוגן1|אף}} אנן נמי תנינא'''. כרבי יוחנן דעיירות המשועבדות מותרות:
  
'''אלא אותו האיש למעוטי מאי'''. פשיטא דמי שלא גילח היום ושאר עובדי כוכבים שלא עלו בו ביום מן הים מותרין:
+
'''{{עוגן1|אלא}} אותו האיש למעוטי מאי'''. פשיטא דמי שלא גילח היום ושאר עובדי כוכבים שלא עלו בו ביום מן הים מותרין:
  
'''אלא לאו למעוטי אנשים משועבדים'''. לאותו האיש דמותרין דלא אמרינן מאן דזבני ממטו ליה למפלח:
+
'''{{עוגן1|אלא}} לאו למעוטי אנשים משועבדים'''. לאותו האיש דמותרין דלא אמרינן מאן דזבני ממטו ליה למפלח:
  
'''בטהרה'''. כלומר בלא כוונה ואין שמים על לב:
+
'''{{עוגן1|בטהרה}}'''. כלומר בלא כוונה ואין שמים על לב:
  
'''וקרא לך'''. משמע שאתה קרוי לו מעלה אני על אכילתך כאילו הוא מזבחו:
+
'''{{עוגן1|וקרא}} לך'''. משמע שאתה קרוי לו מעלה אני על אכילתך כאילו הוא מזבחו:
  
 
{{שולי הגליון}}
 
{{שולי הגליון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:25, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ח TriangleArrow-Left.svg א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
תוספות רי"ד - מהדורה קמא
חי' אגדות מהרש"א
גליון הש"ס

שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

ר' יהושע סבר ילפינן ממשה. להסדיר שבח תחלה הלכך יתפלל י"ח תחלה דאיכא שבח בתחלתן:

דרב גובריה. גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים אבל איניש בעלמא מיחזי כיוהרא:

מעין כל ברכה וברכה. אם היה משכח תלמודו מאריך בחונן הדעת אם בעל תשובה הוא מאריך בהרוצה בתשובה וכן כולן:

מתני' ואלו אידיהן. דאסורין ג' ימים לפניהן:

קלנדא וסטרנורא. כולהו מפרש בגמרא:

ויום הלידה. של מלך עושין כל בני מלכותו יום איד משנה לשנה ומקריבין זבחים:

שריפה. ששרפו עליו כלי תשמישו כדרך המלכים:

יש בה עבודת כוכבים. כלומר אותו היום עובדין עבודת כוכבים והוא להן יום איד וכן משנה לשנה כל ימי בנו ובכל הנך דחשבינן הכא חשיבי ליה ואסור ג' ימים לפניהן:

אבל יום תגלחת זקנו כו'. שאין זמן קבוע לרבים אלא כל אחד ואחד כשמגלח עושה יום איד:

בלוריתו. כשמספר פעמים הרבה מניח בלורית מאחריו ומגלחה משנה לשנה ויום שמגלחה עושה יום איד:

ויום שעלה מן הים. מקריב זבחים לעבודת כוכבים על דבר שניצל ובכל הנך אינו אסור אלא אותו היום ולא לפניו ולא לאחריו דלא חשיבי כולי האי:

גמ' אחר התקופה. היא תקופת טבת והיו עושין ח' ימים רצופין איד כדלקמן:

וסימנך. שלא תחליף לומר קלנדא קרי אותן דלפני התקופה:

אחור וקדם צרתני. אחור כתיב ברישא מתני' נמי הנך דלאחר התקופה תנא ברישא:

יום שמתמעט והולך. מתשרי ועד טבת:

הא חזא ליה. יומי אריכי ביום תקופת תמוז והיה לו לידע שמנהגו של עולם הוא:

שקרנותיו קודמות לפרסותיו. דאמר מר כל מעשה בראשית בקומתן נבראו שור עם קרניו מגודלין וכיון שיצא ראשו תחלה נמצאו קרנותיו קודמות לפרסותיו:

[ותיטב לה' משור פר. אמר דוד ותיטב לה' תפלתי משור שביום שהיה שור דהיינו אותו יום שנולד כדכתיב שור או כשב וגו' הרי עשוי ונגמר כפר שהוא בן ג' שאפילו מקרניו לא חסר]:

רומי שעשתה קלנדא. תקנו אותו יום להקריב זבחים וכל עיירות הסמוכות לה לרומי יודעין אנו שהן משתעבדות לה לרומי ליתן המס ולהביא להן כל צרכיהן אבל אותן עיירות אין עושין קלנדא מי הוי אסור לשאת ולתת עמהם דנימא הואיל ומשועבדות לרומי יש לומר מה שהן קונין עכשיו יביאו לרומי להקריבן בני רומי[1]:

או מותרות. הואיל ואין מקריבין הן ואין יום איד זה שלהן:

לעובדיה. בני רומי:

היא עצמה. כלומר כל עצמה של איסור אינה אלא לעובדיה:

וסטרנליא וקרטסים. סיפא דבריית' וכולהו מפרש לקמן:

עובד כוכבים. ביום משתה בנו פלח לעבודת כוכבים על שהגיע לכך:

אף אנן נמי תנינא. כרבי יוחנן דעיירות המשועבדות מותרות:

אלא אותו האיש למעוטי מאי. פשיטא דמי שלא גילח היום ושאר עובדי כוכבים שלא עלו בו ביום מן הים מותרין:

אלא לאו למעוטי אנשים משועבדים. לאותו האיש דמותרין דלא אמרינן מאן דזבני ממטו ליה למפלח:

בטהרה. כלומר בלא כוונה ואין שמים על לב:

וקרא לך. משמע שאתה קרוי לו מעלה אני על אכילתך כאילו הוא מזבחו:שולי הגליון


  1. מבואר ברש"י שבני רומי הם היו המקריבים, והקשה רבי עקיבא איגר (גליון הש"ס) דאם כן הרי זה לפני דלפני ומותר, כמבואר לקמן (יד.). ועי' ריטב"א שפירש מכח קושיא זו שהספק הוא אם בני העיירות הסמוכות עובדים ע"ז באותו היום עם בני רומי, והחשש הוא שמא הם עצמם יקריבו.

< עמוד קודם · עמוד הבא >