Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ז/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
'''בפרהסיא'''. הואיל ופקרו כל כך שוב אין נותנין לבן לשוב בתשובה שלימה:
+
'''{{עוגן1|בפרהסיא}}'''. הואיל ופקרו כל כך שוב אין נותנין לבן לשוב בתשובה שלימה:
  
'''שובבים'''. משמע מזידים ופרהסיא לשון מרד וגאוה כמו וילך שובב בדרך לבו {{ממ|[[תנ"ך/ישעיהו/נז|ישעיהו נז]]}}:
+
'''{{עוגן1|שובבים}}'''. משמע מזידים ופרהסיא לשון מרד וגאוה כמו וילך שובב בדרך לבו {{ממ|[[תנ"ך/ישעיהו/נז|ישעיהו נז]]}}:
  
'''לעולם אסור'''. שלשה לפניו ושלשה לאחריו והוא עצמו כלומר כל שבעת ימי השבת:
+
'''{{עוגן1|לעולם}} אסור'''. שלשה לפניו ושלשה לאחריו והוא עצמו כלומר כל שבעת ימי השבת:
  
'''ת"ק סבר הן בלא אידיהן'''. כדדייקינן לעיל דקתני לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים ש"מ שלשה לפניהם לבד האיד קאמר:
+
'''{{עוגן1|ת"ק}} סבר הן בלא אידיהן'''. כדדייקינן לעיל דקתני לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים ש"מ שלשה לפניהם לבד האיד קאמר:
  
'''ורבנן בתראי'''. דלא יהבו סימנא איכא למימר הואיל ולא אשכחן מידי ביניהן איכא למימר בהא אתו לאפלוגי דהן ואידיהן ג' קאמר:
+
'''{{עוגן1|ורבנן}} בתראי'''. דלא יהבו סימנא איכא למימר הואיל ולא אשכחן מידי ביניהן איכא למימר בהא אתו לאפלוגי דהן ואידיהן ג' קאמר:
  
'''רבנן בתראי סברי נשא ונתן אסור'''. סתמא קאמרינן ולא קתני אסור לשאת ולתת כתנא קמא דמשמע לכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי:
+
'''{{עוגן1|רבנן}} בתראי סברי נשא ונתן אסור'''. סתמא קאמרינן ולא קתני אסור לשאת ולתת כתנא קמא דמשמע לכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי:
  
'''בגולה'''. אין העובדי כוכבים אדוקין כל כך בעבודת כוכבים כדאמרינן {{ממ|לקמן}} עובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים נינהו כו' ועוד דמסתפינן מינייהו:
+
'''{{עוגן1|בגולה}}'''. אין העובדי כוכבים אדוקין כל כך בעבודת כוכבים כדאמרינן {{ממ|לקמן}} עובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים נינהו כו' ועוד דמסתפינן מינייהו:
  
'''רבנן בתראי לית להו דשמואל'''. דכיון דלא מסיים בהדיא במאי פליגי איכא למימר לטפויי אתו דשמעינן לתנא קמא דקאמר לפני אידיהן אסור לשאת ולתת עמהם וסתמא דמילתא כשאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל קא אמר ואתו אינהו למימר לפני אידיהן לעולם אסורין ואיפכא ליכא לשנויי דתתריץ שפיר דסתם תנא בתרא לטפויי אתא:
+
'''{{עוגן1|רבנן}} בתראי לית להו דשמואל'''. דכיון דלא מסיים בהדיא במאי פליגי איכא למימר לטפויי אתו דשמעינן לתנא קמא דקאמר לפני אידיהן אסור לשאת ולתת עמהם וסתמא דמילתא כשאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל קא אמר ואתו אינהו למימר לפני אידיהן לעולם אסורין ואיפכא ליכא לשנויי דתתריץ שפיר דסתם תנא בתרא לטפויי אתא:
  
'''רבנן בתראי אית להו כנחום'''. דלא יהבי חושבנא אלא אסור סתמא קאמרי:
+
'''{{עוגן1|רבנן}} בתראי אית להו כנחום'''. דלא יהבי חושבנא אלא אסור סתמא קאמרי:
  
'''נשתקע הדבר'''. לא יצא דבר זה מפי אדם לעולם ל"א לא יצא דבר זה לחוץ:
+
'''{{עוגן1|נשתקע}} הדבר'''. לא יצא דבר זה מפי אדם לעולם ל"א לא יצא דבר זה לחוץ:
  
'''מוכרין להן סוס זכר זקן'''. בתוך המלחמה שאינו אלא לקלקל ומלתא דלא שכיחא הוא ולא אתי למילף מינה למכור בהמה אחריתי דהא דאמרי רבנן אין מוכרין להן בהמה גסה לא אסרו אלא משום שאלה או שכירות כדאמר בפירקין דלקמן {{ממ|[[בבלי/עבודה זרה/טו/א|ד' טו.]]}} והכא במלתא דלא שכיחא לא גזור רבנן:
+
'''{{עוגן1|מוכרין}} להן סוס זכר זקן'''. בתוך המלחמה שאינו אלא לקלקל ומלתא דלא שכיחא הוא ולא אתי למילף מינה למכור בהמה אחריתי דהא דאמרי רבנן אין מוכרין להן בהמה גסה לא אסרו אלא משום שאלה או שכירות כדאמר בפירקין דלקמן {{ממ|[[בבלי/עבודה זרה/טו/א|ד' טו.]]}} והכא במלתא דלא שכיחא לא גזור רבנן:
  
'''בן בתירא מתיר בסוס'''. לפי שמלאכתו לרכוב אדם עליו ואין במלאכה זו חיוב חטאת שהחי נושא את עצמו דתנן במשילין פירות {{ממ|[[בבלי/ביצה/לו/ב|ביצה לו:]]}} אלו הן משום שבות לא רוכבין על גבי בהמה:
+
'''{{עוגן1|בן}} בתירא מתיר בסוס'''. לפי שמלאכתו לרכוב אדם עליו ואין במלאכה זו חיוב חטאת שהחי נושא את עצמו דתנן במשילין פירות {{ממ|[[בבלי/ביצה/לו/ב|ביצה לו:]]}} אלו הן משום שבות לא רוכבין על גבי בהמה:
  
'''לא קא מפליג בין זכר לנקבה'''. בין זקן לבחור איהו מדקמפליג ואוסר בבחור:
+
'''{{עוגן1|לא}} קא מפליג בין זכר לנקבה'''. בין זקן לבחור איהו מדקמפליג ואוסר בבחור:
  
'''כרבנן סבירא ליה'''. דאסרי משום תורת כלי זיין דקטיל בסיחופיה כדלקמן:
+
'''{{עוגן1|כרבנן}} סבירא ליה'''. דאסרי משום תורת כלי זיין דקטיל בסיחופיה כדלקמן:
  
'''ולרבנן נשתקע הדבר'''. שיהא מותר בזקן דכולן אסורין:
+
'''{{עוגן1|ולרבנן}} נשתקע הדבר'''. שיהא מותר בזקן דכולן אסורין:
  
'''השבת'''. ירק של תבלין שקורין אוי"ר ובלשון רומי אניט"ו:
+
'''{{עוגן1|השבת}}'''. ירק של תבלין שקורין אוי"ר ובלשון רומי אניט"ו:
  
'''מתעשר זרע וירק וזירין'''. בין שלקטו כשהוא ירק בין שלקטו כשהוא זירין דולדיילש"א בלע"ז ובין שהניחו עד שצמחו גרעיני זרעו בתוכו והוקשו וחבטן צריך לעשר את הזרע מדרבנן דאורחיה למיכליה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי:
+
'''{{עוגן1|מתעשר}} זרע וירק וזירין'''. בין שלקטו כשהוא ירק בין שלקטו כשהוא זירין דולדיילש"א בלע"ז ובין שהניחו עד שצמחו גרעיני זרעו בתוכו והוקשו וחבטן צריך לעשר את הזרע מדרבנן דאורחיה למיכליה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי:
  
'''בדגנוניתא'''. הגדל בגנה דראוי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל:
+
'''{{עוגן1|בדגנוניתא}}'''. הגדל בגנה דראוי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל:
  
'''מאתרין'''. ממקומנו ממדי:
+
'''{{עוגן1|מאתרין}}'''. ממקומנו ממדי:
  
'''בשומע תפלה'''. מאריך בה ושואל צרכיו:
+
'''{{עוגן1|בשומע}} תפלה'''. מאריך בה ושואל צרכיו:
  
'''באשלי רברבי'''. חבלים עבים וחזקים ויש אומרים באילנות גדולות כמו ויטע אשל {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/כא|בראשית כא]]}} כלומר הא לאו כוותיה אתון עבדין פלוגתא דרבנן נמי היא כדקתני לקמן וחכ"א כו':
+
'''{{עוגן1|באשלי}} רברבי'''. חבלים עבים וחזקים ויש אומרים באילנות גדולות כמו ויטע אשל {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/כא|בראשית כא]]}} כלומר הא לאו כוותיה אתון עבדין פלוגתא דרבנן נמי היא כדקתני לקמן וחכ"א כו':
  
'''ואח"כ יתפלל'''. י"ח:
+
'''{{עוגן1|ואח"כ}} יתפלל'''. י"ח:
  
'''כי יעטוף'''. עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל תחלה והדר לפני ה' ישפוך שיחו שמונה עשרה:
+
'''{{עוגן1|כי}} יעטוף'''. עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל תחלה והדר לפני ה' ישפוך שיחו שמונה עשרה:
  
'''עטיפה'''. לשון כאב ופריחת לב מתוך צרה כמו בהתעטפם כחלל {{ממ|[[תנ"ך/איכה/ב|איכה ב]]}}:
+
'''{{עוגן1|עטיפה}}'''. לשון כאב ופריחת לב מתוך צרה כמו בהתעטפם כחלל {{ממ|[[תנ"ך/איכה/ב|איכה ב]]}}:
  
'''לשוח בשדה'''. תפלת המנחה תקן בפרק תפלת השחר {{ממ|[[בבלי/ברכות/כו/ב|ברכות כו:]]}}:
+
'''{{עוגן1|לשוח}} בשדה'''. תפלת המנחה תקן בפרק תפלת השחר {{ממ|[[בבלי/ברכות/כו/ב|ברכות כו:]]}}:
  
'''בזמן שצרתי לפניו אגיד'''. כבר קודם לכן:
+
'''{{עוגן1|בזמן}} שצרתי לפניו אגיד'''. כבר קודם לכן:
  
'''לא כמר דייקי כו''''. דהא איכא לשנויי הכי והכי:
+
'''{{עוגן1|לא}} כמר דייקי כו''''. דהא איכא לשנויי הכי והכי:
  
'''יסדר אדם שבחו של הקב"ה'''. שלש ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה:
+
'''{{עוגן1|יסדר}} אדם שבחו של הקב"ה'''. שלש ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה:
 
{{שולי הגליון}}
 
{{שולי הגליון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:25, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ז TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
ריטב"א
תוספות רי"ד - מהדורה קמא
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א

שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

בפרהסיא. הואיל ופקרו כל כך שוב אין נותנין לבן לשוב בתשובה שלימה:

שובבים. משמע מזידים ופרהסיא לשון מרד וגאוה כמו וילך שובב בדרך לבו (ישעיהו נז):

לעולם אסור. שלשה לפניו ושלשה לאחריו והוא עצמו כלומר כל שבעת ימי השבת:

ת"ק סבר הן בלא אידיהן. כדדייקינן לעיל דקתני לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים ש"מ שלשה לפניהם לבד האיד קאמר:

ורבנן בתראי. דלא יהבו סימנא איכא למימר הואיל ולא אשכחן מידי ביניהן איכא למימר בהא אתו לאפלוגי דהן ואידיהן ג' קאמר:

רבנן בתראי סברי נשא ונתן אסור. סתמא קאמרינן ולא קתני אסור לשאת ולתת כתנא קמא דמשמע לכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי:

בגולה. אין העובדי כוכבים אדוקין כל כך בעבודת כוכבים כדאמרינן (לקמן) עובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים נינהו כו' ועוד דמסתפינן מינייהו:

רבנן בתראי לית להו דשמואל. דכיון דלא מסיים בהדיא במאי פליגי איכא למימר לטפויי אתו דשמעינן לתנא קמא דקאמר לפני אידיהן אסור לשאת ולתת עמהם וסתמא דמילתא כשאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל קא אמר ואתו אינהו למימר לפני אידיהן לעולם אסורין ואיפכא ליכא לשנויי דתתריץ שפיר דסתם תנא בתרא לטפויי אתא:

רבנן בתראי אית להו כנחום. דלא יהבי חושבנא אלא אסור סתמא קאמרי:

נשתקע הדבר. לא יצא דבר זה מפי אדם לעולם ל"א לא יצא דבר זה לחוץ:

מוכרין להן סוס זכר זקן. בתוך המלחמה שאינו אלא לקלקל ומלתא דלא שכיחא הוא ולא אתי למילף מינה למכור בהמה אחריתי דהא דאמרי רבנן אין מוכרין להן בהמה גסה לא אסרו אלא משום שאלה או שכירות כדאמר בפירקין דלקמן (ד' טו.) והכא במלתא דלא שכיחא לא גזור רבנן:

בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכוב אדם עליו ואין במלאכה זו חיוב חטאת שהחי נושא את עצמו דתנן במשילין פירות (ביצה לו:) אלו הן משום שבות לא רוכבין על גבי בהמה:

לא קא מפליג בין זכר לנקבה. בין זקן לבחור איהו מדקמפליג ואוסר בבחור:

כרבנן סבירא ליה. דאסרי משום תורת כלי זיין דקטיל בסיחופיה כדלקמן:

ולרבנן נשתקע הדבר. שיהא מותר בזקן דכולן אסורין:

השבת. ירק של תבלין שקורין אוי"ר ובלשון רומי אניט"ו:

מתעשר זרע וירק וזירין. בין שלקטו כשהוא ירק בין שלקטו כשהוא זירין דולדיילש"א בלע"ז ובין שהניחו עד שצמחו גרעיני זרעו בתוכו והוקשו וחבטן צריך לעשר את הזרע מדרבנן דאורחיה למיכליה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי:

בדגנוניתא. הגדל בגנה דראוי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל:

מאתרין. ממקומנו ממדי:

בשומע תפלה. מאריך בה ושואל צרכיו:

באשלי רברבי. חבלים עבים וחזקים ויש אומרים באילנות גדולות כמו ויטע אשל (בראשית כא) כלומר הא לאו כוותיה אתון עבדין פלוגתא דרבנן נמי היא כדקתני לקמן וחכ"א כו':

ואח"כ יתפלל. י"ח:

כי יעטוף. עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל תחלה והדר לפני ה' ישפוך שיחו שמונה עשרה:

עטיפה. לשון כאב ופריחת לב מתוך צרה כמו בהתעטפם כחלל (איכה ב):

לשוח בשדה. תפלת המנחה תקן בפרק תפלת השחר (ברכות כו:):

בזמן שצרתי לפניו אגיד. כבר קודם לכן:

לא כמר דייקי כו'. דהא איכא לשנויי הכי והכי:

יסדר אדם שבחו של הקב"ה. שלש ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >