Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ז/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
'''נותן לו הצבע דמי צמרו'''. נותן לו צבע זה דמי צמר לבן כבתחלה אם ירצה דסבירא ליה לר"מ כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן וקנאו בשינוי וכדמפרש בבבא קמא בהגוזל עצים ונוטל הצמר לעצמו אע"פ שהוא מעולה עכשיו בדמים:
+
'''{{עוגן1|נותן}} לו הצבע דמי צמרו'''. נותן לו צבע זה דמי צמר לבן כבתחלה אם ירצה דסבירא ליה לר"מ כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן וקנאו בשינוי וכדמפרש בבבא קמא בהגוזל עצים ונוטל הצמר לעצמו אע"פ שהוא מעולה עכשיו בדמים:
  
'''ר' יהודה אומר'''. א"כ נמצא זה משתכר בשינויו אלא ידו על התחתונה:
+
'''{{עוגן1|ר'}} יהודה אומר'''. א"כ נמצא זה משתכר בשינויו אלא ידו על התחתונה:
  
'''ואם השבח שהשביח הצמר יתר על היציאה'''. שהוציא הצבע נותן לו בעל הצמר את היציאה סמנים ועצים ושכר פעולה כשכיר יום ולא שכר שלם כמו שהתנה עמו ואם היציאה יתירה על השבח כו':
+
'''{{עוגן1|ואם}} השבח שהשביח הצמר יתר על היציאה'''. שהוציא הצבע נותן לו בעל הצמר את היציאה סמנים ועצים ושכר פעולה כשכיר יום ולא שכר שלם כמו שהתנה עמו ואם היציאה יתירה על השבח כו':
  
'''הלכה כר' יהושע'''. דשרי במלוה על פה:
+
'''{{עוגן1|הלכה}} כר' יהושע'''. דשרי במלוה על פה:
  
'''מחלוקת'''. דרבי מאיר ורבי יהודה בהגוזל בב"ק. ואחר כך סתם לן תנא בבבא מציעא כר' יהודה וכל מחלוקת שנחלקו תנאים ואח"כ סתם לנו במשנתנו כאחד מהן הלכה כמותו דכיון דסתמיה אחר המחלוקת ש"מ דקמו רבנן בטעמייהו ומסתברא טעמא דהאיך:
+
'''{{עוגן1|מחלוקת}}'''. דרבי מאיר ורבי יהודה בהגוזל בב"ק. ואחר כך סתם לן תנא בבבא מציעא כר' יהודה וכל מחלוקת שנחלקו תנאים ואח"כ סתם לנו במשנתנו כאחד מהן הלכה כמותו דכיון דסתמיה אחר המחלוקת ש"מ דקמו רבנן בטעמייהו ומסתברא טעמא דהאיך:
  
'''אין סדר למשנה'''. סידרא דמתניתין לאו דוקא ושמא משנה אחרונה היא נשנית ראשונה בבית המדרש:
+
'''{{עוגן1|אין}} סדר למשנה'''. סידרא דמתניתין לאו דוקא ושמא משנה אחרונה היא נשנית ראשונה בבית המדרש:
  
'''כל מחלוקת ואחר כך סתם נמי כו''''. אלמה קיימא לן כל מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם ביבמות בפ' החולץ {{ממ|[[בבלי/יבמות/מב/ב|דף מב:]]}}:
+
'''{{עוגן1|כל}} מחלוקת ואחר כך סתם נמי כו''''. אלמה קיימא לן כל מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם ביבמות בפ' החולץ {{ממ|[[בבלי/יבמות/מב/ב|דף מב:]]}}:
  
'''כי לא אמרינן אין סדר'''. אלא סמכינן אסידרא ה"מ בחד מסכתא:
+
'''{{עוגן1|כי}} לא אמרינן אין סדר'''. אלא סמכינן אסידרא ה"מ בחד מסכתא:
  
'''נזיקין כולהו'''. תלתא בבי:
+
'''{{עוגן1|נזיקין}} כולהו'''. תלתא בבי:
  
'''ואיבעית אימא'''. להכי אהדרינהו רב יוסף לאפיה דאי נמי אין סדר למשנה לא איצטריך לומר הלכה כרבי יהודה דודאי הלכתא כי האי סתמא דכל המשנה לא הוה שייכא למיתנייה התם בהשוכר דהא לא איירי בההוא פירקא בשינוי אלא בחזרה ומדתניא התם ש"מ הלכתא קא פסיק ואזיל:
+
'''{{עוגן1|ואיבעית}} אימא'''. להכי אהדרינהו רב יוסף לאפיה דאי נמי אין סדר למשנה לא איצטריך לומר הלכה כרבי יהודה דודאי הלכתא כי האי סתמא דכל המשנה לא הוה שייכא למיתנייה התם בהשוכר דהא לא איירי בההוא פירקא בשינוי אלא בחזרה ומדתניא התם ש"מ הלכתא קא פסיק ואזיל:
  
'''הנראה'''. עתה נראה לשון הבוא נבוא {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/לז#י|בראשית לז]]}} לא יאמר לו בשבת הנראה אם תעמוד עמי לערב לעשות במלאכתי לערב:
+
'''{{עוגן1|הנראה}}'''. עתה נראה לשון הבוא נבוא {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/לז#י|בראשית לז]]}} לא יאמר לו בשבת הנראה אם תעמוד עמי לערב לעשות במלאכתי לערב:
  
'''וכולן שחזרו'''. אגזלנין ועמי הארץ קאי:
+
'''{{עוגן1|וכולן}} שחזרו'''. אגזלנין ועמי הארץ קאי:
  
'''אין מקבלין אותן'''. להחזיקן בתורת חברות לסמוך עליהן:
+
'''{{עוגן1|אין}} מקבלין אותן'''. להחזיקן בתורת חברות לסמוך עליהן:
  
'''עשו דבריהן'''. בסתר עבירות שעברו עד הנה:
+
'''{{עוגן1|עשו}} דבריהן'''. בסתר עבירות שעברו עד הנה:
  
 
{{שולי הגליון}}
 
{{שולי הגליון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:25, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ז TriangleArrow-Left.svg א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
רשב"א
ריטב"א
תוספות רי"ד - מהדורה קמא
חי' הלכות מהרש"א

שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

נותן לו הצבע דמי צמרו. נותן לו צבע זה דמי צמר לבן כבתחלה אם ירצה דסבירא ליה לר"מ כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן וקנאו בשינוי וכדמפרש בבבא קמא בהגוזל עצים ונוטל הצמר לעצמו אע"פ שהוא מעולה עכשיו בדמים:

ר' יהודה אומר. א"כ נמצא זה משתכר בשינויו אלא ידו על התחתונה:

ואם השבח שהשביח הצמר יתר על היציאה. שהוציא הצבע נותן לו בעל הצמר את היציאה סמנים ועצים ושכר פעולה כשכיר יום ולא שכר שלם כמו שהתנה עמו ואם היציאה יתירה על השבח כו':

הלכה כר' יהושע. דשרי במלוה על פה:

מחלוקת. דרבי מאיר ורבי יהודה בהגוזל בב"ק. ואחר כך סתם לן תנא בבבא מציעא כר' יהודה וכל מחלוקת שנחלקו תנאים ואח"כ סתם לנו במשנתנו כאחד מהן הלכה כמותו דכיון דסתמיה אחר המחלוקת ש"מ דקמו רבנן בטעמייהו ומסתברא טעמא דהאיך:

אין סדר למשנה. סידרא דמתניתין לאו דוקא ושמא משנה אחרונה היא נשנית ראשונה בבית המדרש:

כל מחלוקת ואחר כך סתם נמי כו'. אלמה קיימא לן כל מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם ביבמות בפ' החולץ (דף מב:):

כי לא אמרינן אין סדר. אלא סמכינן אסידרא ה"מ בחד מסכתא:

נזיקין כולהו. תלתא בבי:

ואיבעית אימא. להכי אהדרינהו רב יוסף לאפיה דאי נמי אין סדר למשנה לא איצטריך לומר הלכה כרבי יהודה דודאי הלכתא כי האי סתמא דכל המשנה לא הוה שייכא למיתנייה התם בהשוכר דהא לא איירי בההוא פירקא בשינוי אלא בחזרה ומדתניא התם ש"מ הלכתא קא פסיק ואזיל:

הנראה. עתה נראה לשון הבוא נבוא (בראשית לז) לא יאמר לו בשבת הנראה אם תעמוד עמי לערב לעשות במלאכתי לערב:

וכולן שחזרו. אגזלנין ועמי הארץ קאי:

אין מקבלין אותן. להחזיקן בתורת חברות לסמוך עליהן:

עשו דבריהן. בסתר עבירות שעברו עד הנה:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >