Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ו/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
'''לא יושיט אדם כוס יין לנזיר'''. שמא יבא לשתותו:
+
'''{{עוגן1|לא}} יושיט אדם כוס יין לנזיר'''. שמא יבא לשתותו:
  
'''ואבר מן החי לבני נח'''. לפי שנאסר להן דכתיב אך בשר וגו' {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/ט#ד|בראשית ט]]}}:
+
'''{{עוגן1|ואבר}} מן החי לבני נח'''. לפי שנאסר להן דכתיב אך בשר וגו' {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/ט#ד|בראשית ט]]}}:
  
'''דקיימא בתרי עברי נהרא'''. עובד כוכבים מצד זה וישראל מצד זה דאי לא יהיב ליה לא מצי שקיל:
+
'''{{עוגן1|דקיימא}} בתרי עברי נהרא'''. עובד כוכבים מצד זה וישראל מצד זה דאי לא יהיב ליה לא מצי שקיל:
  
'''נשא ונתן'''. לפני אידיהן עמהן מהו בהנאה:
+
'''{{עוגן1|נשא}} ונתן'''. לפני אידיהן עמהן מהו בהנאה:
  
'''אסור'''. ליהנות מאותה סחורה:
+
'''{{עוגן1|אסור}}'''. ליהנות מאותה סחורה:
  
'''כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהן'''. לפני אידיהן:
+
'''{{עוגן1|כשאמרו}} אסור לשאת ולתת עמהן'''. לפני אידיהן:
  
'''לא אסרו אלא בדבר המתקיים'''. עד יום אידיהן דחזי ליה קמיה ביום אידו ואזיל ומודה:
+
'''{{עוגן1|לא}} אסרו אלא בדבר המתקיים'''. עד יום אידיהן דחזי ליה קמיה ביום אידו ואזיל ומודה:
  
'''אבל דבר שאינו מתקיים'''. כגון ירק וכיוצא בו מותר:
+
'''{{עוגן1|אבל}} דבר שאינו מתקיים'''. כגון ירק וכיוצא בו מותר:
  
'''בדבי רבי אושעיא'''. במתניתא דבי רבי אושעיא דאיהו סידרה למתניתא וכן ר' חייא:
+
'''{{עוגן1|בדבי}} רבי אושעיא'''. במתניתא דבי רבי אושעיא דאיהו סידרה למתניתא וכן ר' חייא:
  
'''אבל לא לוקחין מהן'''. דמרווח ליה שמתוך שאינו מתקיים מתאוה הוא למכרו:
+
'''{{עוגן1|אבל}} לא לוקחין מהן'''. דמרווח ליה שמתוך שאינו מתקיים מתאוה הוא למכרו:
  
'''קסרינאה'''. דינר מצורה חדשה שפסל קיסר את הראשונה וגזר על זו:
+
'''{{עוגן1|קסרינאה}}'''. דינר מצורה חדשה שפסל קיסר את הראשונה וגזר על זו:
  
'''כלאחר יד'''. שלא יבין שמדעת השלכתו וכיון שרואה שאבד ממך לא ישמח:
+
'''{{עוגן1|כלאחר}} יד'''. שלא יבין שמדעת השלכתו וכיון שרואה שאבד ממך לא ישמח:
  
'''כולה משום דמודה הוא'''. שהעובד כוכבים ישמח כשישראל צריך לו:
+
'''{{עוגן1|כולה}} משום דמודה הוא'''. שהעובד כוכבים ישמח כשישראל צריך לו:
  
'''וצריכי'''. למתני במתני' לכולהו:
+
'''{{עוגן1|וצריכי}}'''. למתני במתני' לכולהו:
  
'''משום דקא מרווח להו''' גרסינן:
+
'''{{עוגן1|משום}} דקא מרווח להו''' גרסינן:
  
'''דחשיבא ליה מילתא'''. דצריך ישראל לשאול את כליו וידע דהדר ליה את כליו בעין:
+
'''{{עוגן1|דחשיבא}} ליה מילתא'''. דצריך ישראל לשאול את כליו וידע דהדר ליה את כליו בעין:
  
'''לא תסוד'''. לא תתן סיד על פניה במועד:
+
'''{{עוגן1|לא}} תסוד'''. לא תתן סיד על פניה במועד:
  
'''מפני שניוול הוא לה'''. בעודו על פניה ואף על פי כשנוטלתו מאדימה ומצהיל פניה כיון דהנאה זו אינה אלא עד לאחר המועד וניוול בתוך המועד אסור:
+
'''{{עוגן1|מפני}} שניוול הוא לה'''. בעודו על פניה ואף על פי כשנוטלתו מאדימה ומצהיל פניה כיון דהנאה זו אינה אלא עד לאחר המועד וניוול בתוך המועד אסור:
  
'''לקפלו'''. לנוטלו מעל פניה:
+
'''{{עוגן1|לקפלו}}'''. לנוטלו מעל פניה:
  
'''בתוך המועד'''. כגון שבאה לסוד בתחלת המועד ולבסוף יום או יומים תטלנו ונהנית הימנו בתוך המועד:
+
'''{{עוגן1|בתוך}} המועד'''. כגון שבאה לסוד בתחלת המועד ולבסוף יום או יומים תטלנו ונהנית הימנו בתוך המועד:
  
'''דכולהו מיצר עכשיו'''. כל מה שהתירו לעשות במועד מיצר הוא באותה שעה כגון שחיטה ותיקון סעודה והתירו לו משום שמחה דלאחר זמן שבתוך המועד:
+
'''{{עוגן1|דכולהו}} מיצר עכשיו'''. כל מה שהתירו לעשות במועד מיצר הוא באותה שעה כגון שחיטה ותיקון סעודה והתירו לו משום שמחה דלאחר זמן שבתוך המועד:
  
'''מלוה בשטר אין נפרעין מהן'''. לפני אידיהן מפני ששמח הוא לאחר זמן ביום אידו דכיון דנקט שטרא ישראל עילויה כל שעתא מסתפי מיניה:
+
'''{{עוגן1|מלוה}} בשטר אין נפרעין מהן'''. לפני אידיהן מפני ששמח הוא לאחר זמן ביום אידו דכיון דנקט שטרא ישראל עילויה כל שעתא מסתפי מיניה:
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:24, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ו TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
רשב"א
ריטב"א
תוספות רי"ד - מהדורה קמא
חי' הלכות מהרש"א

שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

לא יושיט אדם כוס יין לנזיר. שמא יבא לשתותו:

ואבר מן החי לבני נח. לפי שנאסר להן דכתיב אך בשר וגו' (בראשית ט):

דקיימא בתרי עברי נהרא. עובד כוכבים מצד זה וישראל מצד זה דאי לא יהיב ליה לא מצי שקיל:

נשא ונתן. לפני אידיהן עמהן מהו בהנאה:

אסור. ליהנות מאותה סחורה:

כשאמרו אסור לשאת ולתת עמהן. לפני אידיהן:

לא אסרו אלא בדבר המתקיים. עד יום אידיהן דחזי ליה קמיה ביום אידו ואזיל ומודה:

אבל דבר שאינו מתקיים. כגון ירק וכיוצא בו מותר:

בדבי רבי אושעיא. במתניתא דבי רבי אושעיא דאיהו סידרה למתניתא וכן ר' חייא:

אבל לא לוקחין מהן. דמרווח ליה שמתוך שאינו מתקיים מתאוה הוא למכרו:

קסרינאה. דינר מצורה חדשה שפסל קיסר את הראשונה וגזר על זו:

כלאחר יד. שלא יבין שמדעת השלכתו וכיון שרואה שאבד ממך לא ישמח:

כולה משום דמודה הוא. שהעובד כוכבים ישמח כשישראל צריך לו:

וצריכי. למתני במתני' לכולהו:

משום דקא מרווח להו גרסינן:

דחשיבא ליה מילתא. דצריך ישראל לשאול את כליו וידע דהדר ליה את כליו בעין:

לא תסוד. לא תתן סיד על פניה במועד:

מפני שניוול הוא לה. בעודו על פניה ואף על פי כשנוטלתו מאדימה ומצהיל פניה כיון דהנאה זו אינה אלא עד לאחר המועד וניוול בתוך המועד אסור:

לקפלו. לנוטלו מעל פניה:

בתוך המועד. כגון שבאה לסוד בתחלת המועד ולבסוף יום או יומים תטלנו ונהנית הימנו בתוך המועד:

דכולהו מיצר עכשיו. כל מה שהתירו לעשות במועד מיצר הוא באותה שעה כגון שחיטה ותיקון סעודה והתירו לו משום שמחה דלאחר זמן שבתוך המועד:

מלוה בשטר אין נפרעין מהן. לפני אידיהן מפני ששמח הוא לאחר זמן ביום אידו דכיון דנקט שטרא ישראל עילויה כל שעתא מסתפי מיניה:

< עמוד קודם · עמוד הבא >