Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ו/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
'''תמים בדרכיו'''. עניו ושפל רוח:
+
'''{{עוגן1|תמים}} בדרכיו'''. עניו ושפל רוח:
  
'''צדיק במעשיו'''. בלא חמס:
+
'''{{עוגן1|צדיק}} במעשיו'''. בלא חמס:
  
'''לצוותא בעלמא'''. לעמוד עמו י"ב חדשים בתיבה ומיהו טריפה לא תעייל שלא תמות ובטל הצוותא אבל זקן וסריס שפיר דמי קמשמע לן:
+
'''{{עוגן1|לצוותא}} בעלמא'''. לעמוד עמו י"ב חדשים בתיבה ומיהו טריפה לא תעייל שלא תמות ובטל הצוותא אבל זקן וסריס שפיר דמי קמשמע לן:
  
'''הן ואידיהן'''. שלשה ולא הוו להו אלא שני ימים קודם:
+
'''{{עוגן1|הן}} ואידיהן'''. שלשה ולא הוו להו אלא שני ימים קודם:
  
'''או דלמא הן'''. שלשה לבד האיד:
+
'''{{עוגן1|או}} דלמא הן'''. שלשה לבד האיד:
  
'''תנא נמי שלשה לאחריהן'''. אע"ג דליתנהו אלא שנים דהא חשבינן לאיד בהדי קמאי קרי להו לבתראי נמי ג' וקא חשיב לאיד בהדייהו:
+
'''{{עוגן1|תנא}} נמי שלשה לאחריהן'''. אע"ג דליתנהו אלא שנים דהא חשבינן לאיד בהדי קמאי קרי להו לבתראי נמי ג' וקא חשיב לאיד בהדייהו:
  
'''יום א' לדברי רבי ישמעאל לעולם אסור'''. לעשות עמהן משא ומתן ג' ימים לפני יום א' וג' ימים לאחריו הרי כל השבת כולה:
+
'''{{עוגן1|יום}} א' לדברי רבי ישמעאל לעולם אסור'''. לעשות עמהן משא ומתן ג' ימים לפני יום א' וג' ימים לאחריו הרי כל השבת כולה:
  
'''ארבעה וחמשה'''. רביעי בשבת וחמישי בשבת:
+
'''{{עוגן1|ארבעה}} וחמשה'''. רביעי בשבת וחמישי בשבת:
  
'''ח' ימים'''. לפני תקופת טבת הוי אידיהן כל שמונה:
+
'''{{עוגן1|ח'}} ימים'''. לפני תקופת טבת הוי אידיהן כל שמונה:
  
'''וסימנך'''. דלא תימא קלנדא לפני התקופה וסטרנלייא לאחר התקופה:
+
'''{{עוגן1|וסימנך}}'''. דלא תימא קלנדא לפני התקופה וסטרנלייא לאחר התקופה:
  
'''אחור וקדם צרתני'''. אחור כתיב ברישא ומתניתין נמי האיד דלאחר התקופה תנא ברישא:
+
'''{{עוגן1|אחור}} וקדם צרתני'''. אחור כתיב ברישא ומתניתין נמי האיד דלאחר התקופה תנא ברישא:
  
'''ואי ס"ד'''. יום איד קא חשיב במתניתין עם ימים שלפניו:
+
'''{{עוגן1|ואי}} ס"ד'''. יום איד קא חשיב במתניתין עם ימים שלפניו:
  
'''עשרה ימים הוו'''. להו ואמאי קתני שלשה עשרה בעי למתני מאחר דקי"ל דשמונה ימים מושך ימי האיד:
+
'''{{עוגן1|עשרה}} ימים הוו'''. להו ואמאי קתני שלשה עשרה בעי למתני מאחר דקי"ל דשמונה ימים מושך ימי האיד:
  
'''ליתני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים'''. אסור לשאת ולתת עמהם דמשמע הכי כשמגיעין ימי אידיהן אסור שלשה ימים משאם ומתנם ולמה לי למיתני לפני דמשמע לפני האיד שלשה:
+
'''{{עוגן1|ליתני}} אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים'''. אסור לשאת ולתת עמהם דמשמע הכי כשמגיעין ימי אידיהן אסור שלשה ימים משאם ומתנם ולמה לי למיתני לפני דמשמע לפני האיד שלשה:
  
'''וכי תימא להכי תנא לפני'''. למעוטי לאחר דאי הוה תני סתמא לא הוה ידעינן הנך שני ימים לבד האיד מתי אי לפני אי לאחר ולהכי תנא לפני למעוטי לאחר:
+
'''{{עוגן1|וכי}} תימא להכי תנא לפני'''. למעוטי לאחר דאי הוה תני סתמא לא הוה ידעינן הנך שני ימים לבד האיד מתי אי לפני אי לאחר ולהכי תנא לפני למעוטי לאחר:
  
'''ליתני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים לפניהם אסורין'''. דלישתמע דתנא דידן באידיהן איירי אלא מדלא אדכר במתני' לאסור כלל ש"מ כל הנך ג' דקתני במתני' אלפני קאי ואידיהן ממילא משתמע דכ"ש דאסור והן בלא אידיהן קתני:
+
'''{{עוגן1|ליתני}} אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים לפניהם אסורין'''. דלישתמע דתנא דידן באידיהן איירי אלא מדלא אדכר במתני' לאסור כלל ש"מ כל הנך ג' דקתני במתני' אלפני קאי ואידיהן ממילא משתמע דכ"ש דאסור והן בלא אידיהן קתני:
  
'''משום הרווחה'''. דרווח ואזיל ומודה לעבודת כוכבים ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך {{ממ|[[תנ"ך/שמות/כג#יג|שמות כג]]}}:
+
'''{{עוגן1|משום}} הרווחה'''. דרווח ואזיל ומודה לעבודת כוכבים ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך {{ממ|[[תנ"ך/שמות/כג#יג|שמות כג]]}}:
  
'''ולפני עור'''. דמזבין ליה בהמה ומקריבה לעבודת כוכבים ובני נח נצטוו עליה דהיא אחת משבע מצות בד' מיתות בסנהדרין {{ממ|[[בבלי/סנהדרין/נו/א|דף נו.]]}} ונהי דאמרן עמד והתירן מיהו אל יעברו על ידיך שהרי עתידין הן ליתן את הדין על שאין מקיימין אותן ואע"פ שאין להן שכר בקיומ' (ואהני) קא עבר ישראל משום ולפני עור לא תתן מכשול (בחילול שבת משום ממצוא חפצך ודבר דבר):
+
'''{{עוגן1|ולפני}} עור'''. דמזבין ליה בהמה ומקריבה לעבודת כוכבים ובני נח נצטוו עליה דהיא אחת משבע מצות בד' מיתות בסנהדרין {{ממ|[[בבלי/סנהדרין/נו/א|דף נו.]]}} ונהי דאמרן עמד והתירן מיהו אל יעברו על ידיך שהרי עתידין הן ליתן את הדין על שאין מקיימין אותן ואע"פ שאין להן שכר בקיומ' (ואהני) קא עבר ישראל משום ולפני עור לא תתן מכשול (בחילול שבת משום ממצוא חפצך ודבר דבר):
  
'''דאית ליה בהמה'''. לעובד כוכבים להקריב ואי לא מזבין ליה ישראל אפ"ה פלח ליה בדידיה:
+
'''{{עוגן1|דאית}} ליה בהמה'''. לעובד כוכבים להקריב ואי לא מזבין ליה ישראל אפ"ה פלח ליה בדידיה:
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:24, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ו TriangleArrow-Left.svg א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
רשב"א
ריטב"א
תוספות רי"ד - מהדורה קמא
חי' הלכות מהרש"א

שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

תמים בדרכיו. עניו ושפל רוח:

צדיק במעשיו. בלא חמס:

לצוותא בעלמא. לעמוד עמו י"ב חדשים בתיבה ומיהו טריפה לא תעייל שלא תמות ובטל הצוותא אבל זקן וסריס שפיר דמי קמשמע לן:

הן ואידיהן. שלשה ולא הוו להו אלא שני ימים קודם:

או דלמא הן. שלשה לבד האיד:

תנא נמי שלשה לאחריהן. אע"ג דליתנהו אלא שנים דהא חשבינן לאיד בהדי קמאי קרי להו לבתראי נמי ג' וקא חשיב לאיד בהדייהו:

יום א' לדברי רבי ישמעאל לעולם אסור. לעשות עמהן משא ומתן ג' ימים לפני יום א' וג' ימים לאחריו הרי כל השבת כולה:

ארבעה וחמשה. רביעי בשבת וחמישי בשבת:

ח' ימים. לפני תקופת טבת הוי אידיהן כל שמונה:

וסימנך. דלא תימא קלנדא לפני התקופה וסטרנלייא לאחר התקופה:

אחור וקדם צרתני. אחור כתיב ברישא ומתניתין נמי האיד דלאחר התקופה תנא ברישא:

ואי ס"ד. יום איד קא חשיב במתניתין עם ימים שלפניו:

עשרה ימים הוו. להו ואמאי קתני שלשה עשרה בעי למתני מאחר דקי"ל דשמונה ימים מושך ימי האיד:

ליתני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים. אסור לשאת ולתת עמהם דמשמע הכי כשמגיעין ימי אידיהן אסור שלשה ימים משאם ומתנם ולמה לי למיתני לפני דמשמע לפני האיד שלשה:

וכי תימא להכי תנא לפני. למעוטי לאחר דאי הוה תני סתמא לא הוה ידעינן הנך שני ימים לבד האיד מתי אי לפני אי לאחר ולהכי תנא לפני למעוטי לאחר:

ליתני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים לפניהם אסורין. דלישתמע דתנא דידן באידיהן איירי אלא מדלא אדכר במתני' לאסור כלל ש"מ כל הנך ג' דקתני במתני' אלפני קאי ואידיהן ממילא משתמע דכ"ש דאסור והן בלא אידיהן קתני:

משום הרווחה. דרווח ואזיל ומודה לעבודת כוכבים ועבר ישראל משום לא ישמע על פיך (שמות כג):

ולפני עור. דמזבין ליה בהמה ומקריבה לעבודת כוכבים ובני נח נצטוו עליה דהיא אחת משבע מצות בד' מיתות בסנהדרין (דף נו.) ונהי דאמרן עמד והתירן מיהו אל יעברו על ידיך שהרי עתידין הן ליתן את הדין על שאין מקיימין אותן ואע"פ שאין להן שכר בקיומ' (ואהני) קא עבר ישראל משום ולפני עור לא תתן מכשול (בחילול שבת משום ממצוא חפצך ודבר דבר):

דאית ליה בהמה. לעובד כוכבים להקריב ואי לא מזבין ליה ישראל אפ"ה פלח ליה בדידיה:

< עמוד קודם · עמוד הבא >