Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ד/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
'''ברטיבא'''. באחו:
+
'''{{עוגן1|ברטיבא}}'''. באחו:
  
'''שדאי ליה'''. השלכתיו לרעות:
+
'''{{עוגן1|שדאי}} ליה'''. השלכתיו לרעות:
  
'''סוכנת'''. לשון מחממת:
+
'''{{עוגן1|סוכנת}}'''. לשון מחממת:
  
'''מן השטים ועד הגלגל'''. עד באכם אל הגלגל שהפלתי לפניכם שונאיכם:
+
'''{{עוגן1|מן}} השטים ועד הגלגל'''. עד באכם אל הגלגל שהפלתי לפניכם שונאיכם:
  
'''כי רגע באפו'''. אלמא דרגע הוי אפו:
+
'''{{עוגן1|כי}} רגע באפו'''. אלמא דרגע הוי אפו:
  
'''סורייקי'''. נוקייש לשון לע"ז כמו חוטין חוטין ולשון ישמעאל קורין לחוט סוריאק:
+
'''{{עוגן1|סורייקי}}'''. נוקייש לשון לע"ז כמו חוטין חוטין ולשון ישמעאל קורין לחוט סוריאק:
  
'''לאו אורח ארעא'''. לכוין שעת זעמו:
+
'''{{עוגן1|לאו}} אורח ארעא'''. לכוין שעת זעמו:
  
'''בתלת שעי קמייתא'''. בשעת חרון:
+
'''{{עוגן1|בתלת}} שעי קמייתא'''. בשעת חרון:
  
'''דצפרא נמי'''. בתפלת יוצר:
+
'''{{עוגן1|דצפרא}} נמי'''. בתפלת יוצר:
  
'''צבורא מצלו'''. שחרית בכל מקומות. תפלת מוספין הואיל וזמנה כל היום והיא שיחת שחרית וצהרים יש שמתפללין אותה בבקר ויש מאחרין:
+
'''{{עוגן1|צבורא}} מצלו'''. שחרית בכל מקומות. תפלת מוספין הואיל וזמנה כל היום והיא שיחת שחרית וצהרים יש שמתפללין אותה בבקר ויש מאחרין:
  
'''והא אמרת'''. ראשונות יושב ועוסק בתורה שניות דן והכא אמרת בקמייתא דן:
+
'''{{עוגן1|והא}} אמרת'''. ראשונות יושב ועוסק בתורה שניות דן והכא אמרת בקמייתא דן:
  
'''אמת קנה'''. הוצא הוצאות על תלמוד תורה:
+
'''{{עוגן1|אמת}} קנה'''. הוצא הוצאות על תלמוד תורה:
  
'''ואל תמכור'''. בחנם למוד אחרים:
+
'''{{עוגן1|ואל}} תמכור'''. בחנם למוד אחרים:
  
'''דין לא כתיב ביה אמת'''. והא דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/יט#י|תהלים יט]]}} משפטי ה' אמת במשפטים הכתובים בתורה וציום לישראל קא משתעי דלעיל מיניה כתיב פקודי ה' ישרים:  
+
'''{{עוגן1|דין}} לא כתיב ביה אמת'''. והא דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/יט#י|תהלים יט]]}} משפטי ה' אמת במשפטים הכתובים בתורה וציום לישראל קא משתעי דלעיל מיניה כתיב פקודי ה' ישרים:  
  
 
מוספי כל השנה הן שבח וסיפורי מעשה אבל מוסף ראש השנה מתוך שהוא מתפלל מלכיות זכרונות שופרות מיפקד דינא טפי ואל יפרוש אדם עצמו מן הצבור:
 
מוספי כל השנה הן שבח וסיפורי מעשה אבל מוסף ראש השנה מתוך שהוא מתפלל מלכיות זכרונות שופרות מיפקד דינא טפי ואל יפרוש אדם עצמו מן הצבור:
  
'''ולא למחר לעשותם'''. דאין מצות לעתיד:
+
'''{{עוגן1|ולא}} למחר לעשותם'''. דאין מצות לעתיד:
  
'''לא עשו ישראל את העגל'''. כלומר גבורים ושליטים ביצרם היו ולא הי' ראוי להתגבר יצרם עליהן אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה:
+
'''{{עוגן1|לא}} עשו ישראל את העגל'''. כלומר גבורים ושליטים ביצרם היו ולא הי' ראוי להתגבר יצרם עליהן אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה:
  
'''מי יתן והיה לבבם זה וגו''''. בסיני נאמר אלמא גבורים ואמיצי לבב ביראתם היו:
+
'''{{עוגן1|מי}} יתן והיה לבבם זה וגו''''. בסיני נאמר אלמא גבורים ואמיצי לבב ביראתם היו:
  
'''[לאותו מעשה'''. דבת שבע]:
+
'''[{{עוגן1|לאותו}} מעשה'''. דבת שבע]:
  
'''לבי חלל'''. יצר הרע חלל בקרבי ואין לו כח לשלוט בקרבי:
+
'''{{עוגן1|לבי}} חלל'''. יצר הרע חלל בקרבי ואין לו כח לשלוט בקרבי:
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:23, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ד TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

ברטיבא. באחו:

שדאי ליה. השלכתיו לרעות:

סוכנת. לשון מחממת:

מן השטים ועד הגלגל. עד באכם אל הגלגל שהפלתי לפניכם שונאיכם:

כי רגע באפו. אלמא דרגע הוי אפו:

סורייקי. נוקייש לשון לע"ז כמו חוטין חוטין ולשון ישמעאל קורין לחוט סוריאק:

לאו אורח ארעא. לכוין שעת זעמו:

בתלת שעי קמייתא. בשעת חרון:

דצפרא נמי. בתפלת יוצר:

צבורא מצלו. שחרית בכל מקומות. תפלת מוספין הואיל וזמנה כל היום והיא שיחת שחרית וצהרים יש שמתפללין אותה בבקר ויש מאחרין:

והא אמרת. ראשונות יושב ועוסק בתורה שניות דן והכא אמרת בקמייתא דן:

אמת קנה. הוצא הוצאות על תלמוד תורה:

ואל תמכור. בחנם למוד אחרים:

דין לא כתיב ביה אמת. והא דכתיב (תהלים יט) משפטי ה' אמת במשפטים הכתובים בתורה וציום לישראל קא משתעי דלעיל מיניה כתיב פקודי ה' ישרים:

מוספי כל השנה הן שבח וסיפורי מעשה אבל מוסף ראש השנה מתוך שהוא מתפלל מלכיות זכרונות שופרות מיפקד דינא טפי ואל יפרוש אדם עצמו מן הצבור:

ולא למחר לעשותם. דאין מצות לעתיד:

לא עשו ישראל את העגל. כלומר גבורים ושליטים ביצרם היו ולא הי' ראוי להתגבר יצרם עליהן אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה:

מי יתן והיה לבבם זה וגו'. בסיני נאמר אלמא גבורים ואמיצי לבב ביראתם היו:

[לאותו מעשה. דבת שבע]:

לבי חלל. יצר הרע חלל בקרבי ואין לו כח לשלוט בקרבי:

< עמוד קודם · עמוד הבא >