Difference between revisions of "רש"י/ברכות/כ/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(השוואה מול דפוס ישן)
 
Line 1: Line 1:
{{הועלה אוטומטית}}
 
 
 
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
Line 12: Line 9:
 
'''ברכת המזון.''' בגמרא בעי לה דאורייתא או דרבנן:
 
'''ברכת המזון.''' בגמרא בעי לה דאורייתא או דרבנן:
  
'''גמ' מהו דתימא נקיש תפלין למזוזה.''' דכתיב וקשרתם וכתבתם מה מזוזה נשים חייבות אף תפילין נשים חייבות קמשמע לן:
+
'''<big>גמ'</big> מהו דתימא נקיש תפלין למזוזה.''' דכתיב וקשרתם וכתבתם מה מזוזה נשים חייבות אף תפילין נשים חייבות קמשמע לן:
  
'''הכי גרסינן תפלה דרחמי נינהו.''' ולא גרס פשיטא דהא לאו דאורייתא היא:
+
'''הכי גרסינן תפלה דרחמי נינהו.''' ולא גרס פשיטא דהא לאו דאורייתא היא{{הערה|עיין {{ממק|תוספות}}.}}:
  
'''נקיש מזוזה לתלמוד תורה.''' דכתיב {{ממ|דברים יא}} ולמדתם אותם את בניכם וסמיך ליה וכתבתם מה תלמוד תורה נשים פטורות ואע"ג דאין הזמן גרמא רחמנא פטרינהו דכתיב את בניכם ולא בנותיכם אף מזוזה נשים פטורות קמ"ל דנשים חייבות דכתיב למען ירבו ימיכם גברי בעו חיי נשי לא בעי חיי בתמיה:
+
'''נקיש מזוזה לתלמוד תורה.''' דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/דברים/יא#|דברים יא]]}} ולמדתם אותם את בניכם וסמיך ליה וכתבתם מה תלמוד תורה נשים פטורות ואע"ג דאין הזמן גרמא רחמנא פטרינהו דכתיב את בניכם ולא בנותיכם אף מזוזה נשים פטורות קמ"ל דנשים חייבות דכתיב למען ירבו ימיכם גברי בעו חיי נשי לא בעי חיי בתמיה:
  
'''קדוש היום מ"ע שהזמן גרמא הוא.''' זכור את יום השבת לקדשו {{ממ|שמות כ}} זכרהו על היין:
+
'''קדוש היום מ"ע שהזמן גרמא הוא.''' זכור את יום השבת לקדשו {{ממ|[[תנ"ך/שמות/כ#|שמות כ]]}} זכרהו על היין:
  
'''ר' יוחנן.''' אדם יפה תואר היה דאמרי' בהשוכר את הפועלים {{ממ|דף פד.}} שופריה דר' אבהו מעין שופריה וכו':
+
'''בשמירה.''' דלא תעשה מלאכה {{ממ|[[תנ"ך/שמות/כ#|שם]]}}:
  
'''בשמירה.''' דלא תעשה מלאכה {{ממ|שם}}:
+
'''והני נשי איתנהו בשמירה.''' דתנן {{ממ|[[בבלי/קידושין/כט/א|קדושין דף כט.]]}} כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשים חייבות דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה:
  
'''והני נשי איתנהו בשמירה.''' דתנן {{ממ|קדושין דף כט.}} כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשים חייבות דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה:
+
'''נשים בברכת המזון דאורייתא.''' דכתיב ואכלת ושבעת {{ממ|[[תנ"ך/דברים/ח#|דברים ח]]}} והוה ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא:
  
'''נשים בברכת המזון דאורייתא.''' דכתיב ואכלת ושבעת {{ממ|דברים ח}} והוה ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא:
+
'''או דרבנן.''' דכתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך {{ממ|[[תנ"ך/דברים/ח#|שם]]}} והארץ לא נתנה לנקבות להתחלק ואי משום בנות צלפחד חלק אביהם הם דנטלו שהיה מיוצאי מצרים{{הערה|עיין {{ממק|תוספות}}.}}:
 
 
'''או דרבנן.''' דכתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך {{ממ|שם}} והארץ לא נתנה לנקבות להתחלק ואי משום בנות צלפחד חלק אביהם הם דנטלו שהיה מיוצאי מצרים:
 
  
 
'''בן.''' קטן:
 
'''בן.''' קטן:
Line 36: Line 31:
 
''' שיעורא דרבנן.''' כגון כזית לר"מ וכביצה לרבי יהודה דמדאורייתא ואכלת ושבעת וברכת כתיב אבל בשיעור כי האי לא מחייב אלא מדרבנן והלכך אתי קטן דרבנן ומפיק גדול:
 
''' שיעורא דרבנן.''' כגון כזית לר"מ וכביצה לרבי יהודה דמדאורייתא ואכלת ושבעת וברכת כתיב אבל בשיעור כי האי לא מחייב אלא מדרבנן והלכך אתי קטן דרבנן ומפיק גדול:
  
'''עד כזית עד כביצה.''' עד כזית לר"מ עד כביצה לר' יהודה דתנן {{ממ|לקמן דף מה.}} עד כמה מזמנין ר"מ אומר עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה:
+
'''עד כזית עד כביצה.''' עד כזית לר"מ עד כביצה לר' יהודה דתנן {{ממ|[[בבלי/ברכות/מה/א|לקמן דף מה.]]}} עד כמה מזמנין ר"מ אומר עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה:
  
'''מתני' בעל קרי.''' מתקנת עזרא ואילך שתקן טבילה לבעלי קריין לעסוק בתורה כדאמרינן בב"ק בפרק מרובה {{ממ|דף פב:}}:
+
'''<big>מתני'</big> בעל קרי.''' מתקנת עזרא ואילך שתקן טבילה לבעלי קריין לעסוק בתורה כדאמרי' בב"ק בפרק מרובה {{ממ|[[בבלי/בבא קמא/פב/ב|דף פב:]]}}:
  
 
'''מהרהר.''' ק"ש בלבו כשמגיע זמן המקרא:
 
'''מהרהר.''' ק"ש בלבו כשמגיע זמן המקרא:
Line 50: Line 45:
 
'''ואינו מברך לפניו.''' דלאו דאורייתא הוא:
 
'''ואינו מברך לפניו.''' דלאו דאורייתא הוא:
  
'''רבי יהודה אומר וכו'.''' בגמרא מפרש לה:
+
'''רבי יהודה אומר וכו'.''' בגמ' מפרש לה:
  
'''גמ' כדבור דמי.''' וכל אדם נמי יוצא ידי חובתו בהרהור:
+
'''<big>גמ'</big> כדבור דמי.''' וכל אדם נמי יוצא ידי חובתו בהרהור:
  
 
''' למה מהרהר.''' מה מועיל:
 
''' למה מהרהר.''' מה מועיל:
  
'''כדאשכחן בסיני.''' שהפרישן מאשה דכתיב אל תגשו אל אשה {{ממ|שמות יט}} ועל פרישה זו סמך עזרא לתקן טבילה לבעלי קריין קודם שיעסקו בתורה דכתיב {{ממ|דברים ד}} והודעתם לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב כדאמרינן לקמן בפרקין {{ממ|דף כא:}}:
+
'''כדאשכחן בסיני.''' שהפרישן מאשה דכתיב אל תגשו אל אשה {{ממ|[[תנ"ך/שמות/יט#|שמות יט]]}} ועל פרישה זו סמך עזרא לתקן טבילה לבעלי קריין קודם שיעסקו בתורה דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/דברים/ד#|דברים ד]]}} והודעתם לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב כדאמרינן לקמן בפרקין {{ממ|[[תנ"ך/ברכות/כא/ב|דף כא:]]}}:
 +
{{שומר דף בבלי|אלא}}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{{שולי הגליון}}
 +
 
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{שולי הגליון}}
 
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]

Latest revision as of 11:21, 12 February 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg ברכות TriangleArrow-Left.svg כ TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
לקוטי שלמהדפים מקושרים

ומן התפלין. משום דסתם קטן אינו יודע לשמור גופו שלא יפיח בהן:

וחייבין בתפלה. דתפלה רחמי היא ומדרבנן היא ותקנוה אף לנשים ולחנוך קטנים:

ובמזוזה ובברכת המזון. מזוזה מצות עשה שלא הזמן גרמא ובגמרא פריך פשיטא:

ברכת המזון. בגמרא בעי לה דאורייתא או דרבנן:

גמ' מהו דתימא נקיש תפלין למזוזה. דכתיב וקשרתם וכתבתם מה מזוזה נשים חייבות אף תפילין נשים חייבות קמשמע לן:

הכי גרסינן תפלה דרחמי נינהו. ולא גרס פשיטא דהא לאו דאורייתא היא[1]:

נקיש מזוזה לתלמוד תורה. דכתיב (דברים יא) ולמדתם אותם את בניכם וסמיך ליה וכתבתם מה תלמוד תורה נשים פטורות ואע"ג דאין הזמן גרמא רחמנא פטרינהו דכתיב את בניכם ולא בנותיכם אף מזוזה נשים פטורות קמ"ל דנשים חייבות דכתיב למען ירבו ימיכם גברי בעו חיי נשי לא בעי חיי בתמיה:

קדוש היום מ"ע שהזמן גרמא הוא. זכור את יום השבת לקדשו (שמות כ) זכרהו על היין:

בשמירה. דלא תעשה מלאכה (שם):

והני נשי איתנהו בשמירה. דתנן (קדושין דף כט.) כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשים חייבות דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה:

נשים בברכת המזון דאורייתא. דכתיב ואכלת ושבעת (דברים ח) והוה ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא:

או דרבנן. דכתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך (שם) והארץ לא נתנה לנקבות להתחלק ואי משום בנות צלפחד חלק אביהם הם דנטלו שהיה מיוצאי מצרים[2]:

בן. קטן:

מברך. ברכת המזון לאביו אם אין אביו יודע לברך:

שיעורא דרבנן. כגון כזית לר"מ וכביצה לרבי יהודה דמדאורייתא ואכלת ושבעת וברכת כתיב אבל בשיעור כי האי לא מחייב אלא מדרבנן והלכך אתי קטן דרבנן ומפיק גדול:

עד כזית עד כביצה. עד כזית לר"מ עד כביצה לר' יהודה דתנן (לקמן דף מה.) עד כמה מזמנין ר"מ אומר עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה:

מתני' בעל קרי. מתקנת עזרא ואילך שתקן טבילה לבעלי קריין לעסוק בתורה כדאמרי' בב"ק בפרק מרובה (דף פב:):

מהרהר. ק"ש בלבו כשמגיע זמן המקרא:

ואינו מברך. אפילו בהרהור:

לא לפניה ולא לאחריה. כיון דברכות לאו מדאורייתא מחייב לא אצרכוהו רבנן:

ועל המזון מברך לאחריו. דחיובא דאורייתא הוא:

ואינו מברך לפניו. דלאו דאורייתא הוא:

רבי יהודה אומר וכו'. בגמ' מפרש לה:

גמ' כדבור דמי. וכל אדם נמי יוצא ידי חובתו בהרהור:

למה מהרהר. מה מועיל:

כדאשכחן בסיני. שהפרישן מאשה דכתיב אל תגשו אל אשה (שמות יט) ועל פרישה זו סמך עזרא לתקן טבילה לבעלי קריין קודם שיעסקו בתורה דכתיב (דברים ד) והודעתם לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב כדאמרינן לקמן בפרקין (דף כא:):

אלא

שולי הגליון


  1. עיין תוספות.
  2. עיין תוספות.


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.