Difference between revisions of "רש"י/ברכות/כב/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(הסרת תבנית העלאה אוטו')
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{הועלה אוטומטית}}
 
 
 
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
'''משמשת וראתה נדה.''' דטומאת קרי קדמה וכשראתה הקרי ראויה היתה לטבול מיד:
+
{{הערה|[כל זה וגם ד"ה לכ"ש וגם ד"ה אלא לאו שייכים לסוף [[רש"י/ברכות/כא/ב|ע"ב דלעיל בסמוך]]]. מסורת הש"ס.}}'''משמשת וראתה נדה.''' דטומאת קרי קדמה וכשראתה הקרי ראויה היתה לטבול מיד:
  
 
'''לא כ"ש.''' דלא אתיא טומאת נדה שהיא אחרונה ומפקעה לטבילה שנתחייבה בה כבר:
 
'''לא כ"ש.''' דלא אתיא טומאת נדה שהיא אחרונה ומפקעה לטבילה שנתחייבה בה כבר:
Line 11: Line 8:
  
 
'''לא תימא.''' במתני' מברך אלא מהרהר:
 
'''לא תימא.''' במתני' מברך אלא מהרהר:
 
'''אלא לאו רבי יהודה.''' קתני להודיעך דאפי' היכא דקדם הקרי אתיא טומאת נדה ומפקעה טבילה דאין טבילה אלא המטהרת ואי לרבי יהודה לית ליה תקנת עזרא למה ליה לאשמעינן בהא כל בעלי קריין נמי לא בעי טבילה לדברי תורה הלכך על כרחך דוקא קתני לה:
 
  
 
'''עשאן ר' יהודה.''' לברכת המזון:
 
'''עשאן ר' יהודה.''' לברכת המזון:
Line 18: Line 13:
 
'''כהלכות ד"א.''' שמותר לשנותה בעל קרי כדבריו:
 
'''כהלכות ד"א.''' שמותר לשנותה בעל קרי כדבריו:
  
'''מה להלן באימה.''' דכתיב וירא העם וינועו וגו' {{ממ|שמות כ}}:
+
'''מה להלן באימה.''' דכתיב וירא העם וינועו וגו' {{ממ|[[תנ"ך/שמות/כ#|שמות כ]]}}:
  
 
'''מכאן אמרו.''' כל הטמאים מותרים בתורה שאף הם יכולים להיות באימה וברתת אבל בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת:
 
'''מכאן אמרו.''' כל הטמאים מותרים בתורה שאף הם יכולים להיות באימה וברתת אבל בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת:
Line 38: Line 33:
 
'''מגמגם וקורא.''' בעל קרי היה:
 
'''מגמגם וקורא.''' בעל קרי היה:
  
'''נראה בעיני דה"ג א"ר אלעאי הלכה כו'.'''  ולא גרסינן מסייע ליה:   
+
נראה בעיני דה"ג '''א"ר אלעאי הלכה כו'.'''  ולא גרסינן מסייע ליה:   
  
 
'''משום רבינו.''' רב:
 
'''משום רבינו.''' רב:
Line 62: Line 57:
 
'''והא איהו אמר כו'.''' לעיל בריש שמעתין:
 
'''והא איהו אמר כו'.''' לעיל בריש שמעתין:
  
'''אפשר בנתינה.''' תשעה קבין ואף על גב דלא תנא לקמן אלא בחולה סתם תלמידי חכמים חולים הם כדאמר במסכת נדרים {{ממ|דף מט:}} כמאן מצלינן אקצירי ואמריעי כרבי יוסי. קצירי חולין מריעי רבנן:
+
'''אפשר בנתינה.''' תשעה קבין ואע"ג דלא תנא לקמן אלא בחולה סתם תלמידי חכמים חולים הם כדאמר במסכת נדרים {{ממ|[[בבלי/נדרים/מט/ב|דף מט:]]}} כמאן מצלינן אקצירי ואמריעי כרבי יוסי. קצירי חולין מריעי רבנן:
  
 
'''גדר גדול גדרו.''' במה שהצריכו בארבעים סאה:
 
'''גדר גדול גדרו.''' במה שהצריכו בארבעים סאה:
Line 75: Line 70:
  
 
'''באגנא דמיא.''' גיגית:
 
'''באגנא דמיא.''' גיגית:
 
'''נראה בעיני דה"ג א"ר אלעאי הלכה כו'.''' ולא גרסינן מסייע ליה:
 
  
 
'''תקן חצבא.''' ליתן מים לתלמידים עליהם שחרית קודם קריאת התורה:
 
'''תקן חצבא.''' ליתן מים לתלמידים עליהם שחרית קודם קריאת התורה:
Line 85: Line 78:
  
 
'''אתבר חצביה.''' אינו צריך לנו דחולה לאונסו לא שכיח:
 
'''אתבר חצביה.''' אינו צריך לנו דחולה לאונסו לא שכיח:
 +
{{שומר דף בבלי|בקילעא}}
 +
 +
 +
 +
{{שולי הגליון}}
 +
 +
 +
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{שולי הגליון}}
 
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]

Latest revision as of 08:56, 13 February 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg ברכות TriangleArrow-Left.svg כב TriangleArrow-Left.svg א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושעדפים מקושרים

[1]משמשת וראתה נדה. דטומאת קרי קדמה וכשראתה הקרי ראויה היתה לטבול מיד:

לא כ"ש. דלא אתיא טומאת נדה שהיא אחרונה ומפקעה לטבילה שנתחייבה בה כבר:

אלא לאו רבי יהודה. קתני להודיעך דאפי' היכא דקדם הקרי אתיא טומאת נדה ומפקעה טבילה דאין טבילה אלא המטהרת ואי לרבי יהודה לית ליה תקנת עזרא למה ליה לאשמעינן בהא כל בעלי קריין נמי לא בעו טבילה לדברי תורה הלכך על כרחך דוקא קתני לה:

לא תימא. במתני' מברך אלא מהרהר:

עשאן ר' יהודה. לברכת המזון:

כהלכות ד"א. שמותר לשנותה בעל קרי כדבריו:

מה להלן באימה. דכתיב וירא העם וינועו וגו' (שמות כ):

מכאן אמרו. כל הטמאים מותרים בתורה שאף הם יכולים להיות באימה וברתת אבל בעל קרי אינו אלא מתוך קלות ראש וזחות הדעת:

ובועלי נדות. אם טבלו לקריין לדברי תורה הטבילה אינה עולה להם לטהרם מטומאת בועל נדה שהיא שבעת ימים אבל לתקנת עזרא עולה להם כדתנן במתניתין זב שראה קרי ונדה כו' צריכין טבילה:

ברגיליות. במשניות השגורות בפיו שהוא מוציאן מפיו במרוצה ואין צריך להאריך בהן:

שלא יציע. בטעמי פירושיהן:

ואינו מציע את המדרש גרסינן. מפני שצריך הוא תמיד להזכיר בו את הפסוקים שהוא דורש:

אזכרות. שבמקראות הנדרשים:

לא יכנס למדרש כל עיקר. לא להציע ולא לשנות אבל לבית המדרש הוא נכנס ושותק:

הלכות דרך ארץ. כגון דרכן של ת"ח שהיא ברייתא ופרק בן עזאי הנותן ארבעה דברים אל לבו:

מגמגם וקורא. בעל קרי היה:

נראה בעיני דה"ג א"ר אלעאי הלכה כו'. ולא גרסינן מסייע ליה:

משום רבינו. רב:

כי הנך תלת סבי. וכולהו לקולא:

אינו נוהג אלא בארץ. בשחיטת חולין יליף טעמא בפרק הזרוע:

חטה ושעורה וחרצן. שלשתן במפולת יד דהוו להו כלאי זרעים וכלאי הכרם כאחת:

לטבילותא. דבעלי קריין:

חד תני. בבן עזאי לחשה לתלמידים:

משום בטול פריה ורביה. שהיו נמנעים מתשמיש מפני טורח הטבילה:

שמקילין בה. במרחצאות או בנתינת תשעה קבין:

שמחמירין בה. בארבעים סאה:

של טובלי שחרין. בעלי קריין הטובלין שחרית:

והא איהו אמר כו'. לעיל בריש שמעתין:

אפשר בנתינה. תשעה קבין ואע"ג דלא תנא לקמן אלא בחולה סתם תלמידי חכמים חולים הם כדאמר במסכת נדרים (דף מט:) כמאן מצלינן אקצירי ואמריעי כרבי יוסי. קצירי חולין מריעי רבנן:

גדר גדול גדרו. במה שהצריכו בארבעים סאה:

שתבע אשה. אותה אשה פנויה היתה וחכמים גזרו על היחוד אף על הפנויה:

אתם מזלזלים. לנהוג כרבי יהודה בן בתירא:

אפשר במרחצאות. חמין:

קאי כוותך. דבעי טבילה זו במקוה כשאר טבילות:

באגנא דמיא. גיגית:

תקן חצבא. ליתן מים לתלמידים עליהם שחרית קודם קריאת התורה:

לא שנו. דסגי בנתינה אלא בחולה שראה קרי לאונסו:

המרגיל. וממשיך את הקרי עליו שמשמש מטתו:

אתבר חצביה. אינו צריך לנו דחולה לאונסו לא שכיח:

בקילעא
שולי הגליון


  1. [כל זה וגם ד"ה לכ"ש וגם ד"ה אלא לאו שייכים לסוף ע"ב דלעיל בסמוך]. מסורת הש"ס.< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.