Difference between revisions of "רש"י/ברכות/יח/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(השוואה מול דפוס ישן)
 
Line 1: Line 1:
{{הועלה אוטומטית}}
 
 
 
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
Line 26: Line 23:
 
'''ברביעה ראשונה.''' יורה. שלש רביעיות הן בכירה שניה ושלישית ראשונה בי"ז במרחשון שניה בכ"ג שלישית בר"ח כסליו:
 
'''ברביעה ראשונה.''' יורה. שלש רביעיות הן בכירה שניה ושלישית ראשונה בי"ז במרחשון שניה בכ"ג שלישית בר"ח כסליו:
  
'''ברד מלקה אותו.''' שעתיד ברד ליפול סמוך לרביעה ראשונה ומה שנזרע כבר הוקשה והברד שוברו והנזרע בשניה עדיין רך הוא ואינו נשבר בשביל הברד כענין שנאמר והפשתה והשעורה נכתה והחטה והכוסמת לא נכו {{ממ|שמות ט}}:
+
'''ברד מלקה אותו.''' שעתיד ברד ליפול סמוך לרביעה {{הערה|[צ"ל: '''שניה''']. מסורת הש"ס.}}ראשונה ומה שנזרע כבר הוקשה והברד שוברו והנזרע בשניה עדיין רך הוא ואינו נשבר בשביל הברד כענין שנאמר והפשתה והשעורה נכתה והחטה והכוסמת לא נכו {{ממ|[[תנ"ך/שמות/ט#|שמות ט]]}}:
  
 
'''שדפון.''' מלקה הרך ואינו משדף הקשה:
 
'''שדפון.''' מלקה הרך ואינו משדף הקשה:
Line 52: Line 49:
 
'''חזייה.''' שמואל ללוי חברו שהיה יושב חוץ לישיבה של שאר מתים:
 
'''חזייה.''' שמואל ללוי חברו שהיה יושב חוץ לישיבה של שאר מתים:
  
'''כל כי הנך שני.''' מספר השנים שלא נכנסת בישיבתו של רבי אפס במס' כתובות בפרק הנושא את האשה {{ממ|דף קג:}}:
+
'''כל כי הנך שני.''' מספר השנים שלא נכנסת בישיבתו של רבי אפס במס' כתובות בפרק הנושא את האשה {{ממ|[[בבלי/כתובות/קג/ב|דף קג:]]}}:
  
 
'''חזייה.''' שמואל לאבוה דקא בכי וחייך:
 
'''חזייה.''' שמואל לאבוה דקא בכי וחייך:
Line 58: Line 55:
 
'''דלעגל אתית.''' במהרה תקבר:
 
'''דלעגל אתית.''' במהרה תקבר:
  
'''באמתא דרחיא.''' כל בנין מושב הרחים קרוי אמת הרחיים:
+
'''באמתא דרחיא.''' כל בנין מושב הרחיים קרוי אמת הרחיים:
  
 
'''אלמא ידעי.''' מי חשוב בין החיים:
 
'''אלמא ידעי.''' מי חשוב בין החיים:
  
 
'''זאת הארץ.''' במיתת משה כתיב:
 
'''זאת הארץ.''' במיתת משה כתיב:
 +
{{שומר דף בבלי|ואי}}
 +
 +
 +
 +
{{שולי הגליון}}
 +
 +
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{שולי הגליון}}
 
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]

Latest revision as of 10:51, 12 February 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg ברכות TriangleArrow-Left.svg יח TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
חדות יעקב
לקוטי שלמהדפים מקושרים

גזיזי דברדא. חתיכות של ברד והקרח שקורין גלאנצ"א בלע"ז והיינו ביום השלג:

ונחת וטבל לקריו. כדי לעסוק בתורה:

דתנא סיפרא דבי רב. תורת כהנים:

חלל רשע. על צדקיהו הוא אומר ועדיין בימי יחזקאל חי היה וקורהו חלל:

לקריתא. להתעסק בעבודת אחוזתם:

אייקר תלמודייהו. אשתכח תלמודם מגרסתם. אייקר הוכבד עליהם מחמת שכחה:

צערא דידהו. צער גופם ממש כגון עקיצת הרימה:

שתי רוחות. של שתי ילדות מתות:

ונשמע. ונדע מה גזרו היום פורענות בעולם. שהעולם נדון בר"ה:

הפרגוד. מחיצה המבדלת בין מקום השכינה:

ברביעה ראשונה. יורה. שלש רביעיות הן בכירה שניה ושלישית ראשונה בי"ז במרחשון שניה בכ"ג שלישית בר"ח כסליו:

ברד מלקה אותו. שעתיד ברד ליפול סמוך לרביעה [1]ראשונה ומה שנזרע כבר הוקשה והברד שוברו והנזרע בשניה עדיין רך הוא ואינו נשבר בשביל הברד כענין שנאמר והפשתה והשעורה נכתה והחטה והכוסמת לא נכו (שמות ט):

שדפון. מלקה הרך ואינו משדף הקשה:

אלמא ידעי. דברים האמורים בין החיים:

לחצר מות. לבית הקברות:

בצנורא דדשא. בחור מפתן הבית שהדלת סובב אותו:

מסרקאי. מסרק שלי:

גובתא. קנה ובשביל שמתה ילדה אמרה כן לעגמת נפש:

בהדי פלניתא דאתיא למחר. לקבורה:

אלמא ידעי. מה שעושין שידעה זו שזו גוססת ונטויה למות:

דלמא דומה. מלאך שהוא ממונה על המתים קדים ומכריז להו עכשיו יבא פלוני אבל שאר דברי החיים אינם יודעים:

בעינא אבא. מבקש אני את אבא כך היה שמו:

א"ל. המתים נגלו לו כאילו הם חוץ מקבריהם ויושבים בעגולה:

חזייה. שמואל ללוי חברו שהיה יושב חוץ לישיבה של שאר מתים:

כל כי הנך שני. מספר השנים שלא נכנסת בישיבתו של רבי אפס במס' כתובות בפרק הנושא את האשה (דף קג:):

חזייה. שמואל לאבוה דקא בכי וחייך:

דלעגל אתית. במהרה תקבר:

באמתא דרחיא. כל בנין מושב הרחיים קרוי אמת הרחיים:

אלמא ידעי. מי חשוב בין החיים:

זאת הארץ. במיתת משה כתיב:

ואי
שולי הגליון


  1. [צ"ל: שניה]. מסורת הש"ס.< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.