Difference between revisions of "רש"י/ברכות/ג/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(בדיקה מול דפוס ישן)
Line 1: Line 1:
{{הועלה אוטומטית}}
 
 
 
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
 
'''בחדתי.''' שנפלה מחדש שהחומה שלה נפלה ועודנה בחזקתה:
 
'''בחדתי.''' שנפלה מחדש שהחומה שלה נפלה ועודנה בחזקתה:
  
'''חשד נמי ליכא.''' דתנן {{ממ|במסכת קדושין דף פ:}} אבל אשה מתיחדת עם שני אנשים:
+
'''חשד נמי ליכא.''' דתנן {{ממ|[[בבלי/קידושין/פ/ב|במסכת קדושין דף פ:]]}} אבל אשה מתיחדת עם שני אנשים:
  
 
'''בתרי ופריצי.''' דאמרינן התם לא שנו אלא בכשרים:
 
'''בתרי ופריצי.''' דאמרינן התם לא שנו אלא בכשרים:
Line 13: Line 10:
  
 
'''בדברא.''' בשדה:
 
'''בדברא.''' בשדה:
 
'''גמ' ורבי מאי תיכונה, תיכונה שבתיכונות.''' כ"ה גי' הילקוט בשופטים והגירסה שבגמרות שלפנינו אינה מובנת. ועמ"ש בס"ד בק"א להט"א במגילה פ"ג על הא דואמצעי דולג.
 
  
 
'''קדמו עיני אשמורות.''' אלמא חצות לילה שהיה דוד עומד שתי משמרות יש בהם:
 
'''קדמו עיני אשמורות.''' אלמא חצות לילה שהיה דוד עומד שתי משמרות יש בהם:
  
'''ורבי נתן.''' אמר לך האי קדמו עיני אשמורות דקאמר דוד קדמו לשאר מלכים קאמר שדרכן לעמוד בשלש שעות ביום בתחלת שעה שלישית:
+
'''ור' נתן.''' אמר לך האי קדמו עיני אשמורות דקאמר דוד קדמו לשאר מלכים קאמר שדרכן לעמוד בשלש שעות ביום בתחלת שעה שלישית:
  
 
'''שית דליליא.''' חצות לילה הוי שש שעות:
 
'''שית דליליא.''' חצות לילה הוי שש שעות:
Line 24: Line 19:
 
'''ותרתי דיממא.''' ששאר מלכים ישנים הוו להו תרתי משמרות של שמונה שעות:
 
'''ותרתי דיממא.''' ששאר מלכים ישנים הוו להו תרתי משמרות של שמונה שעות:
  
'''אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת.''' ופסק רב אלפס משום רב האי: דווקא דברי תורה אבל דברים דעלמא לית לן בה. ודווקא בארבע אמות שלו.
+
'''אלא לדבר הלכה.''' אסור לספר לפניו שהכל חייבין לספר בהן והמת דומם והוה ליה לועג לרש חרף עושהו {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יז#|משלי יז]]}}:
 
 
'''אלא לדבר הלכה.''' אסור לספר לפניו שהכל חייבין לספר בהן והמת דומם והוה ליה לועג לרש חרף עושהו {{ממ|משלי יז}}:
 
  
 
'''אבל מילי דעלמא.''' שאין גנאי למחריש בהן לית לן בה:
 
'''אבל מילי דעלמא.''' שאין גנאי למחריש בהן לית לן בה:
Line 36: Line 29:
 
'''ה"ק.''' קרא דחצות לילה:
 
'''ה"ק.''' קרא דחצות לילה:
  
מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה. שקודם לכן הייתי עומד:
+
'''מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה.''' שקודם לכן הייתי עומד:
  
 
'''מתנמנם כסוס.''' עוסק בתורה כשהוא מתנמנם. כסוס הזה שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ונעור תמיד:
 
'''מתנמנם כסוס.''' עוסק בתורה כשהוא מתנמנם. כסוס הזה שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ונעור תמיד:
Line 44: Line 37:
 
'''למחרתם.''' ליום מחרת של חנייתם שם:
 
'''למחרתם.''' ליום מחרת של חנייתם שם:
  
ה"ג אי הכי לכתוב מהנשף ועד הנשף או מהערב ועד הערב אלא אמר רב אשי תרי נשפי הוו:
+
ה"ג '''אי הכי לכתוב מהנשף ועד הנשף או מהערב ועד הערב אלא אמר רב אשי תרי נשפי הוו''':
  
נשף יממא
+
'''נשף יממא.''' קפץ ועלה כמו לנשוף מדוכתיה {{ממ|[[בבלי/מגילה/ג/א|מגילה דף ג.]]}} וכמו האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה {{ממ|[[בבלי/חולין/מב/ב|חולין דף מב:]]}}:
 
 
'''נשף יממא.''' קפץ ועלה כמו לנשוף מדוכתיה {{ממ|מגילה ג.}} כמו האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה {{ממ|חולין מב:}}:
 
  
 
'''ואתא איהו ואמר כחצות.''' לפי שלא היה יודע לכוין השעה ולהעמיד דבריו בשעת המאורע:
 
'''ואתא איהו ואמר כחצות.''' לפי שלא היה יודע לכוין השעה ולהעמיד דבריו בשעת המאורע:
  
'''כנור היה תלוי למעלה ממטתו.''' ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות הלילה רוח צפונית מנשבת בו דאמר מר {{ממ|בב"ב כה.}} ארבע רוחות מנשבות בכל יום ויום שש שעות ראשונות של יום מנשבת רוח מזרחית מהלוך החמה ושש אחרונות רוח דרומית ובתחלת הלילה רוח מערבית ובחצות הלילה רוח צפונית:
+
'''כנור היה תלוי למעלה ממטתו.''' ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות הלילה רוח צפונית מנשבת בו דאמר מר {{ממ|[[בבלי/בבא בתרא/כה/א|בב"ב דף כה.]]}} ארבע רוחות מנשבות בכל יום ויום שש שעות ראשונות של יום מנשבת רוח מזרחית מהלוך החמה ושש אחרונות רוח דרומית ובתחלת הלילה רוח מערבית ובחצות הלילה רוח צפונית:
  
 
'''אין הבור מתמלא מחוליתו.''' העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו לתוכו אין מתמלא בכך. אף כאן אם אין אתה מכין לעניים שבנו מזונות ממקום אחר אין אנו יכולין לפרנסם משל עצמנו:
 
'''אין הבור מתמלא מחוליתו.''' העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו לתוכו אין מתמלא בכך. אף כאן אם אין אתה מכין לעניים שבנו מזונות ממקום אחר אין אנו יכולין לפרנסם משל עצמנו:
 
'''ואין הבור מתמלא מחוליתו.''' פירש רש"י: אם יחפור ויחזיר בו עפרו לא יהא מלא. ותימא דאין הנדון דומה לראיה, שהרי לא היה אומר להם אלא ליטול מן העשירים וליתן לעניים, אם היה מצווה ליטול מן העניים ולחזור וליתן להם- אז היה דומה למשל. ומפרש רבינו תם: מחוליתו- מנביעתו, כלומר אין הבור מתמלא מן המים הנובעים בו. ובתוספתא יש אין הבור מתמלא מחוליתו אלא אם כן מושכים לו מים מצד אחר. ור"י פירש: שאם תחפור מצד זה ותניח מצד אחר לא תמלא, שמה שנותן כאן חסר כאן- כמו כן מה שנוטל מן העשירים יחסר מן העשירים :
 
  
 
'''יועצים באחיתופל.''' איזה הדרך ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית וטכסיסי מארב מלחמה:
 
'''יועצים באחיתופל.''' איזה הדרך ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית וטכסיסי מארב מלחמה:
Line 64: Line 53:
 
'''ושואלין באורים ותומי'.''' אם יצליחו:
 
'''ושואלין באורים ותומי'.''' אם יצליחו:
  
ה"ג מאי קרא ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב אחיתופל זה יועץ:
+
ה"ג '''מאי קרא ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב אחיתופל זה יועץ:
 +
{{שומר דף בבלי|בניהו}}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{{שולי הגליון}}
 +
 
 +
 
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{שולי הגליון}}
 
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]

Revision as of 02:53, 3 January 2020

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהרש"ל
חכמת מנוח
לבוש עם מפרשי הים
הג' תפארת למשה
פני יהושע
הג"מ יחזקאל לנדא
גליון מהרש"א
רש"ש
שפת אמת
ישוב הדעת
שיח השדה


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה
מבחן אמריקאי


רש"י TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png ב

בחדתי. שנפלה מחדש שהחומה שלה נפלה ועודנה בחזקתה:

חשד נמי ליכא. דתנן (במסכת קדושין דף פ:) אבל אשה מתיחדת עם שני אנשים:

בתרי ופריצי. דאמרינן התם לא שנו אלא בכשרים:

במקומן חיישינן. במקום שהם מצויין תדיר חיישינן אפילו בתרי:

בדברא. בשדה:

קדמו עיני אשמורות. אלמא חצות לילה שהיה דוד עומד שתי משמרות יש בהם:

ור' נתן. אמר לך האי קדמו עיני אשמורות דקאמר דוד קדמו לשאר מלכים קאמר שדרכן לעמוד בשלש שעות ביום בתחלת שעה שלישית:

שית דליליא. חצות לילה הוי שש שעות:

ותרתי דיממא. ששאר מלכים ישנים הוו להו תרתי משמרות של שמונה שעות:

אלא לדבר הלכה. אסור לספר לפניו שהכל חייבין לספר בהן והמת דומם והוה ליה לועג לרש חרף עושהו (משלי יז):

אבל מילי דעלמא. שאין גנאי למחריש בהן לית לן בה:

מאורתא. מתחלת הלילה:

בנשף בערב יום. בהעריב היום קרוי נשף:

ה"ק. קרא דחצות לילה:

מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה. שקודם לכן הייתי עומד:

מתנמנם כסוס. עוסק בתורה כשהוא מתנמנם. כסוס הזה שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ונעור תמיד:

בשירות ותשבחות. והכי מפרש בההוא קרא להודות לך וגו':

למחרתם. ליום מחרת של חנייתם שם:

ה"ג אי הכי לכתוב מהנשף ועד הנשף או מהערב ועד הערב אלא אמר רב אשי תרי נשפי הוו:

נשף יממא. קפץ ועלה כמו לנשוף מדוכתיה (מגילה דף ג.) וכמו האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה (חולין דף מב:):

ואתא איהו ואמר כחצות. לפי שלא היה יודע לכוין השעה ולהעמיד דבריו בשעת המאורע:

כנור היה תלוי למעלה ממטתו. ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות הלילה רוח צפונית מנשבת בו דאמר מר (בב"ב דף כה.) ארבע רוחות מנשבות בכל יום ויום שש שעות ראשונות של יום מנשבת רוח מזרחית מהלוך החמה ושש אחרונות רוח דרומית ובתחלת הלילה רוח מערבית ובחצות הלילה רוח צפונית:

אין הבור מתמלא מחוליתו. העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו לתוכו אין מתמלא בכך. אף כאן אם אין אתה מכין לעניים שבנו מזונות ממקום אחר אין אנו יכולין לפרנסם משל עצמנו:

יועצים באחיתופל. איזה הדרך ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית וטכסיסי מארב מלחמה:

ונמלכין בסנהדרין. נוטלין מהם רשות כדי שיתפללו עליהם:

ושואלין באורים ותומי'. אם יצליחו:

ה"ג מאי קרא ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב אחיתופל זה יועץ:
שולי הגליון
< עמוד קודם · עמוד הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.