Difference between revisions of "ראשי תיבות בבלי/ברכות/נ/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(הכנה ליצירת ראשי תיבות)
 
m (→‎top: יצירת ר"ת באופן אוטומטי באמצעות AWB)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך ואזמון
+
{{רת הוראות}}
עלייהו בדוכתייהו אבל אזמון עלייהו
+
ו{{רת|לא}} א{{רת|מרן}} א{{רת|לא}} ד{{רת|לא}} א{{רת|קדימו}} ה{{רת|נך}} ו{{רת|אזמון}} ע{{רת|לייהו}} ב{{רת|דוכתייהו}} א{{רת|בל}} א{{רת|זמון}} ע{{רת|לייהו}} ב{{רת|דוכתייהו}} פ{{רת|רח}} ז{{רת|ימון}} מ{{רת|ינייהו}} א{{רת|מר}} ר{{רת|בא}} מ{{רת|נא}} א{{רת|מינא}} ל{{רת|ה}} ד{{רת|תנן}} מ{{רת|טה}} ש{{רת|נגנבה}} ח{{רת|ציה}} א{{רת|ו}} ש{{רת|אבדה}} ח{{רת|ציה}} א{{רת|ו}} ש{{רת|חלקוה}} א{{רת|חין}} א{{רת|ו}} ש{{רת|ותפין}} ט{{רת|הורה}} ה{{רת|חזירוה}} מ{{רת|קבלת}} ט{{רת|ומאה}} מ{{רת|כאן}} ו{{רת|להבא}} מ{{רת|כאן}} ו{{רת|להבא}} א{{רת|ין}} ל{{רת|מפרע}} ל{{רת|א}} א{{רת|למא}} כ{{רת|יון}} ד{{רת|פלגוה}} פ{{רת|רח}} ל{{רת|ה}} ט{{רת|ומאה}} מ{{רת|ינה}} ה{{רת|}} כ{{רת|יון}} ד{{רת|אזמון}} ע{{רת|לייהו}} פ{{רת|רח}} ז{{רת|ימון}} מ{{רת|ינייהו:}} ב{{רת|'}} ח{{רת|בורות}} ו{{רת|כו':}} ת{{רת|נא}} א{{רת|ם}} י{{רת|ש}} ש{{רת|מש}} ב{{רת|יניהם}} ש{{רת|מש}} מ{{רת|צרפן:}} א{{רת|ין}} מ{{רת|ברכין}} ע{{רת|ל}} ה{{רת|יין:}} ת{{רת|}} י{{רת|ין}} ע{{רת|ד}} ש{{רת|לא}} נ{{רת|תן}} ל{{רת|תוכו}} מ{{רת|ים}} א{{רת|ין}} מ{{רת|ברכין}} ע{{רת|ליו}} ב{{רת|}} ה{{רת|גפן}} א{{רת|לא}} ב{{רת|ורא}} פ{{רת|רי}} ה{{רת|עץ}} ו{{רת|נוטלין}} מ{{רת|מנו}} ל{{רת|ידים}} מ{{רת|שנתן}} ל{{רת|תוכו}} מ{{רת|ים}} מ{{רת|ברכין}} ע{{רת|ליו}} ב{{רת|ורא}} פ{{רת|רי}} ה{{רת|גפן}} ו{{רת|אין}} נ{{רת|וטלין}} מ{{רת|מנו}} ל{{רת|ידים}} ד{{רת|ברי}} ר{{רת|}} ו{{רת|חכ}} ב{{רת|ין}} כ{{רת|ך}} ו{{רת|בין}} כ{{רת|ך}} מ{{רת|ברכין}} ע{{רת|ליו}} ב{{רת|}} ה{{רת|גפן}} ו{{רת|אין}} נ{{רת|וטלין}} ה{{רת|ימנו}} ל{{רת|ידים}} כ{{רת|מאן}} א{{רת|זלא}} ה{{רת|א}} ד{{רת|אמר}} ש{{רת|מואל}} ע{{רת|ושה}} א{{רת|דם}} כ{{רת|ל}} צ{{רת|רכיו}} ב{{רת|פת}} כ{{רת|מאן}} כ{{רת|ר'}} א{{רת|ליעזר}} א{{רת|}} י{{רת|וסי}} ב{{רת|רבי}} ח{{רת|נינא}} מ{{רת|ודים}} ח{{רת|כמים}} ל{{רת|ר}} ב{{רת|כוס}} ש{{רת|ל}} ב{{רת|רכה}} ש{{רת|אין}} מ{{רת|ברכין}} ע{{רת|ליו}} ע{{רת|ד}} ש{{רת|יתן}} ל{{רת|תוכו}} מ{{רת|ים}} מ{{רת|}} א{{רת|מר}} ר{{רת|ב}} א{{רת|ושעיא}} ב{{רת|עינן}} מ{{רת|צוה}} מ{{רת|ן}} ה{{רת|מובחר}} ו{{רת|רבנן}} ל{{רת|מאי}} ח{{רת|זי}} א{{רת|}} ז{{רת|ירא}} ח{{רת|זי}} ל{{רת|קורייטי}} ת{{רת|}} ד{{רת|'}} ד{{רת|ברים}} נ{{רת|אמרו}} ב{{רת|פת}} א{{רת|ין}} מ{{רת|ניחין}} ב{{רת|שר}} ח{{רת|י}} ע{{רת|ל}} ה{{רת|פת}} ו{{רת|אין}} מ{{רת|עבירין}} כ{{רת|וס}} מ{{רת|לא}} ע{{רת|ל}} ה{{רת|פת}} ו{{רת|אין}} ז{{רת|ורקין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|פת}} ו{{רת|אין}} ס{{רת|ומכין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|קערה}} ב{{רת|פת}} א{{רת|מימר}} ו{{רת|מר}} ז{{רת|וטרא}} ו{{רת|רב}} א{{רת|שי}} כ{{רת|רכו}} ר{{רת|יפתא}} ב{{רת|הדי}} ה{{רת|דדי}} א{{רת|ייתי}} ל{{רת|קמייהו}} ת{{רת|מרי}} ו{{רת|רמוני}} ש{{רת|קל}} מ{{רת|ר}} ז{{רת|וטרא}} פ{{רת|תק}} ל{{רת|קמיה}} ד{{רת|רב}} א{{רת|שי}} ד{{רת|סתנא}} א{{רת|}} ל{{רת|א}} ס{{רת|בר}} ל{{רת|ה}} מ{{רת|ר}} ל{{רת|הא}} ד{{רת|תניא}} א{{רת|ין}} ז{{רת|ורקין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|אוכלין}} ה{{רת|היא}} ב{{רת|פת}} ת{{רת|ניא}} ו{{רת|התניא}} כ{{רת|שם}} ש{{רת|אין}} ז{{רת|ורקין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|פת}} כ{{רת|ך}} א{{רת|ין}} ז{{רת|ורקין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|אוכלין}} א{{רת|}} ו{{רת|התניא}} א{{רת|ף}} ע{{רת|ל}} פ{{רת|י}} ש{{רת|אין}} ז{{רת|ורקין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|פת}} א{{רת|בל}} ז{{רת|ורקין}} א{{רת|ת}} ה{{רת|אוכלין}} א{{רת|לא}} ל{{רת|א}} ק{{רת|שיא}} ה{{רת|א}} ב{{רת|מידי}} ד{{רת|ממאיס}} ה{{רת|א}} ב{{רת|מידי}} ד{{רת|לא}} מ{{רת|מאיס}} ת{{רת|}} מ{{רת|משיכין}} י{{רת|ין}} ב{{רת|צנורות}} ל{{רת|פני}} ח{{רת|תן}} ו{{רת|לפני}} כ{{רת|לה}} ו{{רת|זורקין}} ל{{רת|פניהם}} ק{{רת|ליות}} ו{{רת|אגוזים}} ב{{רת|ימות}} ה{{רת|חמה}} א{{רת|בל}} ל{{רת|א}} ב{{רת|ימות}} ה{{רת|גשמים}} א{{רת|בל}} ל{{רת|א}} ג{{רת|לוסקאות}} ל{{רת|א}} ב{{רת|ימות}} ה{{רת|חמה}} ו{{רת|לא}} ב{{רת|ימות}} ה{{רת|גשמים:}} א{{רת|}} ר{{רת|ב}} י{{רת|הודה}} ש{{רת|כח}} ו{{רת|הכניס}} א{{רת|וכלין}} ל{{רת|תוך}} פ{{רת|יו}} ב{{רת|לא}} ב{{רת|רכה}} מ{{רת|סלקן}} ל{{רת|צד}} א{{רת|'}} ו{{רת|מברך}} ת{{רת|ניא}} ח{{רת|דא}} ב{{רת|ולען}} ו{{רת|תניא}} א{{רת|ידך}} פ{{רת|ולטן}} ו{{רת|תניא}} א{{רת|ידך}} מ{{רת|סלקן}} ל{{רת|}} ה{{רת|א}} ד{{רת|תניא}} ב{{רת|ולען}} ב{{רת|משקין}} ו{{רת|הא}} ד{{רת|תניא}} פ{{רת|ולטן}} ב{{רת|מידי}} ד{{רת|לא}} מ{{רת|מאיס}} ו{{רת|הא}} ד{{רת|תניא}} מ{{רת|סלקן}} ב{{רת|מידי}} ד{{רת|ממאיס}} {{שומר דף בבלי|במידי}}
בדוכתייהו פרח זימון מינייהו אמר רבא מנא
 
אמינא לה דתנן מטה שנגנבה חציה או
 
שאבדה חציה או שחלקוה אחין או שותפין
 
טהורה החזירוה מקבלת טומאה מכאן ולהבא
 
מכאן ולהבא אין למפרע לא אלמא כיון
 
דפלגוה פרח לה טומאה מינה ה"נ כיון דאזמון
 
עלייהו פרח זימון מינייהו: ב' חבורות וכו':  
 
תנא אם יש שמש ביניהם שמש מצרפן:  
 
אין מברכין על היין: ת"ר יין עד שלא נתן
 
לתוכו מים אין מברכין עליו ב"פ הגפן אלא
 
בורא פרי העץ ונוטלין ממנו לידים משנתן
 
לתוכו מים מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין
 
נוטלין ממנו לידים דברי ר"א וחכ"א בין כך
 
ובין כך מברכין עליו ב"פ הגפן ואין נוטלין
 
הימנו לידים כמאן אזלא הא דאמר שמואל
 
עושה אדם כל צרכיו בפת כמאן כר' אליעזר
 
א"ר יוסי ברבי חנינא מודים חכמים לר"א  
 
בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן
 
לתוכו מים מ"ט אמר רב אושעיא בעינן מצוה
 
מן המובחר ורבנן למאי חזי א"ר זירא חזי
 
לקורייטי ת"ר ד' דברים נאמרו בפת אין  
 
מניחין בשר חי על הפת ואין מעבירין כוס
 
מלא על הפת ואין זורקין את הפת ואין סומכין
 
את הקערה בפת אמימר ומר זוטרא ורב אשי
 
כרכו ריפתא בהדי הדדי אייתי לקמייהו תמרי
 
ורמוני שקל מר זוטרא פתק לקמיה דרב אשי
 
דסתנא א"ל לא סבר לה מר להא דתניא אין
 
זורקין את האוכלין ההיא בפת תניא והתניא
 
כשם שאין זורקין את הפת כך אין זורקין את
 
האוכלין א"ל והתניא אף על פי שאין זורקין
 
את הפת אבל זורקין את האוכלין אלא לא  
 
קשיא הא במידי דממאיס הא במידי דלא
 
ממאיס ת"ר ממשיכין יין בצנורות לפני  
 
חתן ולפני כלה וזורקין לפניהם קליות ואגוזים
 
בימות החמה אבל לא בימות הגשמים אבל
 
לא גלוסקאות לא בימות החמה ולא בימות
 
הגשמים: א"ר רב יהודה שכח והכניס אוכלין
 
לתוך פיו בלא ברכה מסלקן לצד א' ומברך
 
תניא חדא בולען ותניא אידך פולטן ותניא
 
אידך מסלקן ל"ק הא דתניא בולען
 
במשקין והא דתניא פולטן במידי דלא
 
ממאיס והא דתניא מסלקן במידי דממאיס
 
{{שומר דף בבלי|במידי}}
 
 
 
 
 
 
 
{{שולי הגליון}}
 
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
[[קטגוריה:תלמוד בבלי: ברכות]]
 

Latest revision as of 00:41, 31 July 2020

ראשי תיבות בבלי TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נ TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
בית נתן


חומר עזר
שינון הדף בר"ת


עמוד זה נועד לשינון הדף באמצעות חשיפת ראשי התיבות בלבד. כדי להיזכר בהמשך המילה ניתן להדגיש ולחשוף אותה באמצעות הסמן ('עכבר')

ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך ואזמון עלייהו בדוכתייהו אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו פרח זימון מינייהו אמר רבא מנא אמינא לה דתנן מטה שנגנבה חציה או שאבדה חציה או שחלקוה אחין או שותפין טהורה החזירוה מקבלת טומאה מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא אלמא כיון דפלגוה פרח לה טומאה מינה ה כיון דאזמון עלייהו פרח זימון מינייהו: ב' חבורות וכו': תנא אם יש שמש ביניהם שמש מצרפן: אין מברכין על היין: ת יין עד שלא נתן לתוכו מים אין מברכין עליו ב הגפן אלא בורא פרי העץ ונוטלין ממנו לידים משנתן לתוכו מים מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידים דברי ר וחכ"א בין כך ובין כך מברכין עליו ב הגפן ואין נוטלין הימנו לידים כמאן אזלא הא דאמר שמואל עושה אדם כל צרכיו בפת כמאן כר' אליעזר א יוסי ברבי חנינא מודים חכמים לר"א בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים מ אמר רב אושעיא בעינן מצוה מן המובחר ורבנן למאי חזי א זירא חזי לקורייטי ת ד' דברים נאמרו בפת אין מניחין בשר חי על הפת ואין מעבירין כוס מלא על הפת ואין זורקין את הפת ואין סומכין את הקערה בפת אמימר ומר זוטרא ורב אשי כרכו ריפתא בהדי הדדי אייתי לקמייהו תמרי ורמוני שקל מר זוטרא פתק לקמיה דרב אשי דסתנא א לא סבר לה מר להא דתניא אין זורקין את האוכלין ההיא בפת תניא והתניא כשם שאין זורקין את הפת כך אין זורקין את האוכלין א והתניא אף על פי שאין זורקין את הפת אבל זורקין את האוכלין אלא לא קשיא הא במידי דממאיס הא במידי דלא ממאיס ת ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה אבל לא בימות הגשמים אבל לא גלוסקאות לא בימות החמה ולא בימות הגשמים: א רב יהודה שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה מסלקן לצד א' ומברך תניא חדא בולען ותניא אידך פולטן ותניא אידך מסלקן ל הא דתניא בולען במשקין והא דתניא פולטן במידי דלא ממאיס והא דתניא מסלקן במידי דממאיס
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף