קרית ספר/שבועות/י

קרית ספרTriangleArrow-Left.png שבועות TriangleArrow-Left.png י

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

חידושים ומקורים מנחת חינוך
מעשה רקח
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


אEdit

כל שאינן ראויים להעיד מדאוריתא אם כפרו ונשבעו פטורין משבועת העדות דהא לא היו מחייבים בעדותם ממון וילפינן לעיל דכל שלא היה מחייב בעדותו ממון פטור משבועת הפקדון. ופסול לעדות מדרבנן דאע"פ דמדאוריתא כשר ומחייב בעדותו ממון פטור דכיון דסוף אי מסהיד לא מקבלים ליה לא קרינא ביה והוא עד.

בEdit

וכל עדות שלא יתחייב באמירתו ממון או שאינו עדות ממון פטורים משבועת העדות כדאמרינן ואפילו היה חייב ממון אלא שפטור משום שהוא חייב במיתת ב"ד פטור משבועת העדות שהרי אינו משלם ממון כדאמרינן. ועד א' נמי כיון שאינו מחייב ממון כדכתיב לא יקום עד א' וגו' לכל עון ולכל חטאת אבל קם הוא לשבועה פטור משבועת העדות.

וEdit

ואם היו פוטרים מממון בעדותם וכפרו חייבים בשבועת העדות שהרי כפרו בעדות ממון. ועד א' נמי כשהוא מחייב ממון אם כפר חייב בשבועת העדות דהא הוה מחייב בעדותו ממון בהני גווני דסוטה ושכנגדו חשוד על השבועה כדאיתא בדוכתי.

יגEdit

כפרו שניהם בב"ד זה תוך כדי דיבור של זה חייבים וכל א' מביא חטאתו על שבועתו דכיון שהעיד זה תוך כדי דיבור של זה חשיב כאלו העידו שניהם בבת א' ויכול גם הראשון לחזור ולהודות תוך כדי דיבור של עדות ב' כמו השני ואין לשני יותר שהות לחזור מלראשון אלא שניהם שוים. כפר הראשון ואחר כדי דיבור כפר השני הראשון חייב שהרי אלו הודה השני היתה עדותו של ראשון מחייבת ממון והשני פטור משבועת העדות שאלו הודה השני לא היתה עדותו מחייבת ממון כיון שכבר כפר הראשון. הודה הא' וכפר הא' בין בתחלה בין בסוף הכופר חייב דאלו הודה היה מחייב ממון וכן אם כפרו כא' והודה א' מהם תוך כדי דיבור חייב הכופר.

טוEdit

וכל כת עדים שכפרו ויש כת אחרת פטורה שלא הפסידוהו ממון ואם כפרה השניה חייבת דהא אין לו עדים אלא אלו ונמצא שהפסידוהו בכפירתן ואם לא היתה ראוי' להעיד כת שניה בזמן שכפרה ראשונה אע"פ שיהו ראוין מהרה אף הראשונה חייבת.

טזEdit

יש כפירה אחר כפירה לחייב על כל שבועה ושבועה שהשביעם קודם שבאו לב"ד וענו אמן אם באו אחר כך בב"ד ועמדו בכפירתן. ואם הודו בב"ד פטורין ואם לא ענו אמן פטורין עד שיכפרו בב"ד. (ואי) [ו]אינם חייבים אלא על שכפרו בב"ד וכל שבועות שנשבעו אחר שכפרו בב"ד פטורין משבועת העדות שהן כפירת עדות שאינה מחייבת ממון שאם חזרו והודו אין עדותן מועלת דכיון שהגיד אינו חוזר ומגיד:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.