Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/שמיטה/ד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:03, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg שמיטה TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
חשק שלמה
יצחק ירנן
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלךדפים מקושרים

ט[edit]

פירות ששית שנכנסו לשביעית כו'. עי' בכ"מ אבל לא היה צריך לזה שדברי רבינו מבוארים בירושלמי בפ"ה דמעשרות ה"ב ובתו"כ ופסיקתא זוטרתי פ' בהר תני ר' יונתן ב"ר יוסי אומר מנין לתבואה שהביאה שליש לפני ר"ה קנסה אתה בשביעית, ת"ל ואספת את תבואתה בשביעית. וע"ש בפ"מ ובגה"ש וכ"ה ג"כ בתוספתא פ"ב דשביעית:

יב[edit]

הירק כו'. מפורש דלשביעית אזלינן בירק בתר לקיטה בר"ה שם י"ד ע"ב אתרוג שוה לאילן בג' דרכים ולירק בדרך אחד כו' ולשביעית כו'. וכן שם ט"ו ע"ב אחר לקיטתו לשביעית וכמ"ש בהלכה זו גופיה הואיל ונלקט בשביעית כו' וכן כל הסוגיא שם אי פטורה ממעשר ומביעור או חייבת הכל מטעם דכירק לענין לקיטה לשביעית. והכ"מ כתב דלמד רבינו מדלמעשר לענין לקיטה וא"צ לזה. פאת השלחן סי' כ"ב ס"ק י"ז:

כט[edit]

עכו"ם שקנה קרקע כו'. עי' בכ"מ שהביא בשם הכפו"פ שהשיג ע"ד רבינו ובס' התוה"מ בהר פ"א ברייתא ו' כתב מקור לדברי רבינו מהברייתא דתו"כ שם. דאיתא שם לכם ולא לאחרים, וכתב שם דרבינו מפרש שבא למעט עכו"ם שקנה קרקע בא"י וזרעה בשביעית וזה הדין שכתב כאן ולא רצה לפרש שאסור להאכילן לעכו"ם כמ"ש בתוספתא פ"ה דשביעית דא"כ יסתור מש"כ שם בתו"כ אח"ז בברייתא ז' ולתושבך מן העכו"ם ולהכי מפרש לה לענין הדין שכתב כאן ע"כ ע"ש. ואף שרבינו עצמו פסק לקמן פ"ה הי"ג דאין מאכילין אותו לעכו"ם כהתוספתא מ"מ כיון דבהתו"כ א"א לפרש כן כיון דבתו"כ איתא להדיא להיפך ומוכרח לפרש הא דאיתא בתו"כ לכם ולא לאחרים לענין הדין שכתב כאן ונהי דלענין להאכיל לעכו"ם פסק רבינו דלא כהתו"כ כיון דבהתוספתא איתא להיפך מ"מ בהדין דכאן פסק כהתו"כ. כיון דלא נמצא מבואר היפך מזה:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.