Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/שבת/כ"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:01, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg שבת TriangleArrow-Left.svg כ

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספרדפים מקושרים

ז[edit]

לא היתה עמו בהמה ולא עכו"ם ולא אחד מכל אלו מהלך בו פחות פחות מד' אמות ואפילו מציאה שבאה לידו מהלך בה פחות פחות מד' אמות אבל קודם שתבא לידו אם יכול להחשיך עליה מחשיך ואם לאו מוליכה פחות פחות מד' אמות. וכן כתב רבינו לעיל בפ"ו הכ"ב וז"ל אבל מציאה לא יתן לעכו"ם אלא מוליכה בפחות פחות מד"א, ועיין במ"ע ובמ"מ שהביאו שחכמי לוניל שאלו לרבינו ע"ז דהא בגמרא לא משמע הכי ורבינו נדחק בתשובתו לקיים פסקו. ועיין בביאור הגר"א באו"ח סי' רס"ו ס"ק ח' שכתב ומוצאו של הרמב"ם מפ' בתרא דע"ז דף ע' ע"א דאיתא שם האמר רבא אמר לי איסור גיורא כי הוינן בארמיותן אמרינן יהודאי לא מנטרי שבתא דאי מנטרי שבתא כמה כיסי קא משתכחי בשוקא, ואינהו לא ידעו דסבירא לן כר"י, דאמר ר"י המוציא כיס בשבת מוליכו פחות פחות מארבע אמות, וכתב שם דלשיטת הפוסקים צ"ל המוציא שהוציא בשוגג, אבל הרמב"ם מפרש כפשטיה שמצא, וכ"מ פשטא דגמ' כמה כיסי משתכחין בשוקא כו' עכ"ל. וכ"כ במאה"פ בירושלמי פכ"ד דשבת ה"א, וכתב שם שבשום אופן אי אפשר לפרש להאי דע"ז בענין הוצאה. ואף שרבינו לא השיב לחכמי לוניל אלא מצד סברא בעלמא אפשר שהוא ז"ל לא זכר מזה בשעה שהשיבו לו כמו שהעיד על עצמו באגרותיו שלעת זקנותו ומחמת טרדותיו שכח מאין יצאו לו הרבה דברים שכתב בחבורו ע"ש במאה"פ:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.