Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/פסולי המוקדשין/ד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:03, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg פסולי המוקדשין TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
ברכת אברהם
הר המוריה
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלךדפים מקושרים

ו[edit]

הפריש מעוברת וילדה כו'. וכתב הכ"מ מימרא דר' יוחנן פ' כיצד מערימין. ובלח"מ הקשה הא ר"י איתותב שם מברייתא ואמרי' שם תיובתא דר"י תיובתא וא"כ איך פסק רבינו כר"י ותירץ משום דבתר הכי אמרו שם אם שיירו משוייר תנאי ורבנן כר"י שוב ליכא תיובתא מההיא ברייתא די"ל דברייתא אתיא כר' יוסי ור' יוחנן כרבנן ע"כ. ונעלם ממנו דברי התוס' בב"ק דף מ"ז ע"א ד"ה מ"ט שדקדקו מזה דאין הלכה כר"י מדקאמר תיובתא דר"י תיובתא ואע"ג דאמר בתר הכי לימא תנאי הוא כן דרך הגמ' כשאין הדבר עיקר אומר תיובתא אע"פ שיכול למצוא תנאי דפליגי כדאשכחן בהנזקין כו' וכ"כ עוד בסנהדרין ד"פ ע"ב ד"ה עובר ע"ש. אולם בדעת רבינו נראה שהי"ל גירסת הר"ת שם בתוס' סנהדרין שלא גרס תיובתא בתרא אלא תיובתא דר"י וע"ז משני הגמ' תנאי הוא ועפ"ז נכונים דברי רבינו:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.