Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/מעשה הקרבנות/יד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:28, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg מעשה הקרבנות TriangleArrow-Left.svg יד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
הר המוריה
יצחק ירנן
מעשה רקח
מעשי למלך
ציוני מהר"ן
שער המלךדפים מקושרים

ב[edit]

אבל המנחה אינה באה בשותפות ודברים אלו הן דברי קבלה. וכ' הכ"מ במנחות דף ק"ד ע"ב, ובש"ס שם איתא הכל באין בשותפות לא סילק הכתוב אלא מנחה שנאמר נפש הרי דהגמ' למד זה מקרא דנפש וכ"ה בזבחים דף ה' ע"ב ועי' בתוספות שם ד"ה נפש וצ"ע ע"ד רבינו שכ' דהוא מדברי קבלה ואולי י"ל עפ"מ דאיתא שם אח"כ אר"י מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש ועמדו ע"ז רבותינו בעה"ת שם דהא איצטריך דאינה באה בשותפות ע"ש מש"כ בזה ולכך ס"ל לרבינו דר"י ס"ל דהא דמנחה אינה באה בשותפות הוא מד"ק ולא מקרא דנפש:

יד[edit]

ואחד האיש ואחד האשה עובר בבל תאחר. עי' בכ"מ ובלח"מ ועי' בשאג"א סי' ס"ו שהביא ראיה לדברי רבינו מנדרים דף ג' בחטאות יולדות דעוברת בבל תאחר ע"ש אמנם בקו"א שם דחה זה והביא שם בשם השאג"א עצמו בס' טו"א שדחה ראיה זו ע"ש. אכן כדברי רבינו מבואר בספרי מטות פיסקא קנ"ג ולא יחל דברו ר"א אומר כו' ואשה מקיש אשה לאיש מה איש עובר על בל יחל ועל בל תאחר אף אשה עוברת על בל תאחר ועל בל יחל ע"ש. ומכאן הוא מקור נאמן לדברי רבינו:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.