Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/מעשה הקרבנות/ט"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:28, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg מעשה הקרבנות TriangleArrow-Left.svg ט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
הר המוריה
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
מעשי למלך
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ןדפים מקושרים

ו[edit]

ומפשיט ומוציא האימורין ואח"כ מנתח את הבשר. כ"ה במנחות דף ע"ז ע"ב ת"ר והקריב ממנו מן המחובר אלא מעתה דכתיב ואת כל חלבו ירים ממנו התם מאי מחובר איכא כדר"ח אמר אבימי דאר"ח אמר אבימי שלא ינתח בשר קודם שיטול אימורין. והכ"מ לא ציין מקורו:

ח[edit]

וכיצד מניחן על ידי הבעלים כו' עד ומניף הכל. עי' בכ"מ ודבריו תמוהין דמנ"ל לרבינו הא דנותן שתי הכליות ויותרת הכבד למעלה מחזה ושוק דהא בגמ' לא נזכר מזה כלל ואדרבה דלשון אימורים שבגמ' משמע דכולל הכל גם שתי כליות ויותרת הכבד שכולם נקראים אימורים ומשמע דהכל נותן למטה. אבל באמת מקור דברי רבינו הוא בתו"כ צו פט"ז ברייתא ג' וז"ל שם כיצד הוא עושה יביא את החלבים ע"י הבעלים וחזה ושוק למעלה מהם שתי כליות ויותרת הכבד למעלה מהם אם יש שם לחם נותן למעלה מהם כו' ע"כ. ובהגהות הראב"ד שם הגיה דברי התו"כ כלשון הברייתא שבגמרא וכ"כ בד"ת שם שכן בדין שלא להפסיק בין העולין ובין נאכלין ע"ש. אבל רבינו נראה דגרס כגירסתנו והנך רואה שדברי רבינו נובעין מהתו"כ לא מהגמרא, ומצאתי בס' התוה"מ על התו"כ שם אות ק"נ שהעיר בזה וביאר שם דהברייתא שבגמרא חולקת עם התו"כ ולכן רבינו שפסק כהתו"כ לא הזכיר מה דאיתא שם בגמ' דצריך שיהיה בג' כהנים ושיהפך כו' (דלדעת הכ"מ הוא תימה גדולה למה השמיט מאמר הפשוט בגמרא) אך שזה הוצרך רק לפי הברייתא בגמרא שס"ל דכל האימורין היו למטה משא"כ להתו"כ ורבינו שהולך בשיטתו אין הכרח מן הכתובים דצריך שלשה כהנים ע"ש:

כד[edit]

שני מיני לחם שבנזיר וארבעה מיני לחם שבתודה מעכבין זה את זה ומעשה הלחם של שניהן חוץ לעזרה. וכתב הכ"מ ומש"כ ומעשה הלחם של שניהן חוץ לעזרה ע"כ ולא הראה שום מקור לזה, אבל כן יש להוכיח ממאי דאיתא בפסחים (דף ל"ה) במשנה שם חלות התודה ורקיקי הנזיר עשאן לעצמו אין יוצא בהן עשאן למכור בשוק יוצאין בהן, ושם (דף ל"ח:) וטעמא מאי אמר רבה כל לשוק אימלוכי מימלך אמר אי מזדבן מזדבן אי לא מזדבן איפוק בהו אנא, וע"כ מיירי שלא נעשו בעזרה דאל"כ יהיה למפרע חולין בעזרה עי' מנחות (דף פ:) וליתי לחם ולימא אי הך דקיימא תודה היא הא לחמה אי לא ליפוק לחולין א"ל וכי מכניסין חולין לעזרה ע"ש ומוכח דאינו צריך שיהיו נעשין בפנים:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.