Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/מעשה הקרבנות/ג"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:27, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg מעשה הקרבנות TriangleArrow-Left.svg ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
הר המוריה
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
מעשי למלך
ציוני מהר"ן
שער המלךדפים מקושרים

י[edit]

ושלשה מן הסנהדרין סומכין עליו. וכ' הכ"מ בפ"ק דסנהדרין דף ב' סמיכת זקנים בשלשה והלח"מ הקשה ע"ז דהא שם נחלקו בזה ר"ש ור"י ור"י ס"ל דסמיכת זקנים ועריפת עגלה בחמשה והי"ל לרבינו לפסוק כר"י דהא קי"ל כר"י לגבי ר"ש ועוד דבעריפת עגלה פסק כר"י ועי' מה שתירץ, ועי' ביבמות דף ק"א ע"ב דשם הגי' ר' יוסי במקום ר"ש ולפ"ז ל"ק קושית הלח"מ דהא קי"ל כר' יוסי לגבי ר' יהודה כדאיתא בעירובין דף מ"ז ע"ב, אבל עדיין יוקשה מדברי רבינו בהל' סנהדרין. אולם באמת טעם רבינו בזה דפסק בסמיכה כר"ש ובעריפה כר"י נובע מדברי הירושלמי דסנהדרין פ"ק ה"ב ובסוטה פ"ט ה"א דאיתא שם אמר רבי נראין דברי ר"י בעריפה דלא דריש ויצאו ונראין דברי ר"ש בסמיכה דלא דריש וסמכו ע"ש ועי' במרה"פ שם בסנהדרין פ"ק ה"ב במשנה. שוב מצאתי בלח"מ פ"ה מהלכות סנהדרין ה"ה שתירץ בעצמו כן ע"פ הירושלמי:

יא[edit]

סמך חוץ לעזרה חוזר וסומך מבפנים. הכ"מ השמיט לציין מקורו אבל דבריו מבוארין בתו"כ ויקרא דיבורא דנדבה ריש פרק ד' דאיתא שם לפני ה' וסמך ידו ואין סמיכה בבמה כו' לפני ה' וסמך אע"פ שסמך מבחוץ יחזור ויסמוך מבפנים ע"כ:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.