Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/מכירה/כז"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:28, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg מכירה TriangleArrow-Left.svg כז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

ח[edit]

האומר לחבירו ראש עבד זה כו' עד שהרי ראשה נמכרת תמיד במטבחיים. ובהשגות א"א דבר זה מצא אותו במסכת ערכין כו' וכתב ע"ז המ"מ ולא מצאתי אותו בגמרתנו וראוי להיות בירושלמי במס' ערכין ע"כ. והנה לפנינו לא נמצא ירושלמי על מס' ערכין אבל באמת נמצא כן בגמרתנו בערכין דף ד' ע"ב והוא מהתוספתא פ"ג דערכין ראש עבד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו ראש עבד מכור לך משמנין ביניהם כו' ע"ש כל הענין ובפירש"י ותמצא שדברי רבינו מבוארים ואולי כוונת המ"מ דמה שמחלק רבינו בין דבר שהנשמה תלויה בו או דבר שאין הנשמה תלויה בו זה לא נמצא שם בגמ', אבל נראה דזה בא הראב"ד ליישב במש"כ וע"ש פ' האומר משקלי עלי כוונתו דשם בדף כ' מפלגינן לענין ערכין בין דבר שהנשמה תלויה בו לבין דבר שאין הנשמה תלויה בו. ועי' בב"י חו"מ סי' ר"כ ובדרישה שם ועי' גם במש"כ רבינו בפ"ה מה' ערכין וחרמין הי"ז ובהשגות שם ובכ"מ ועי' במרה"פ בירושלמי דב"ב פ"ה ה"ג ובציון ירושלים שם:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.