Difference between revisions of "פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח לפי סדר א-ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
([אות צ סך הכל =5])
 
Line 1,365: Line 1,365:
 
[[תפז פריה ורביה לפרות ולרבות ]]
 
[[תפז פריה ורביה לפרות ולרבות ]]
  
=[אות צ סך הכל =5]=
+
==[אות צ סך הכל =5]==
  
 
===צדקה-2===  
 
===צדקה-2===  

Latest revision as of 05:57, 1 July 2020

נערך [בפיענוח OCR] ממפתחות הספר 'התורה והמצוה' להג"ר משה ב"ר נחום קצינעלנבויגען ז"ל המלקט ועורך ממקורות חז"ל והפוסקים על המצוות לפי"ס א - ב ובע"ה בקרוב נעלה כאן את הספר בעריכתו המחודשת עם הרחבות המראי מקומות ועם הערות וביאורים וכמובן - קישורים.

מפתח זה עניינו קיצור וסיכום המניין לפי ערכים בכל אות

Contents

[אות א - סך הכל=46][edit]

מצוות הנמנים רק לדעת שאר המונים:

אהבת שלום - בה"ג עשה ל"ז

איש כמתנת ידו - דברים ט"ז:י"ז, בה"ג עשה ס"ד

[א] אב ואם-4 אבידה-2 אבן משכית-1 אמה"ח-1 אדומי-1 אהבה-3 אוב וידעוני-4 אוכלין [טומאה]-1 אונס-2 אונאה-2 אותו ואת בנו-1 אחדות ה'-1 אלקים [קללה]-1 אלילים-9 אלמנה-2 אמונה-1 אמה-4 אנוס [לענוש]-1 ארון-1 אשרה-1 אשם-1 אשת איש-1 אתנן ומחיר-1 [סך הכל =46]

אב ואם-4[edit]

א אב ואם לכבד אביו ואמו

ב לירא מאביו ואמו

ג שלא להכות אביו ואמו

ד שלא לקלל אביו ואמו

אבידה-2[edit]

ה אבדה להשיב אה האבדה

ו שלא להתעלם ממנה

אבן משכית-1[edit]

ז אבן משכית שלא להשתתוות עליה

אמה"ח-1[edit]

ח אבר מן החי שלא לאכול אבר מן החי

אדומי-1[edit]

ט אדומי שלא להרחיק זרע אדומי

אהבה-3[edit]

י אהבה לאהוב את רעך

יא אהבת הגר לאהוב אה הגרים

יב אהבת ה׳ לאהבה את ה׳

אוב וידעוני-4[edit]

יג אב וידעני שלא לעשות מעשה אב

יד שלא לעשות מעשה ידעני .

טו שלא לשאול באב

טז שלא לשאול בידעני

אוכלין [טומאה]-1[edit]

יז אוכלין להיות האוכלין מטמאין

אונס-2[edit]

יח אונס שישא האונס את אנוסתו

יט שלא יוכל לשלחה כל ימיו

אונאה-2[edit]

כ אונאה שלא להונות במקח וממכר

כא שלא להונות בדברים

אותו ואת בנו-1[edit]

כב אותו ואת בנו שלא לשחוט בהמה ובנה ביום א׳

אחדות ה'-1[edit]

כג אחדות ה׳ ליחד את השי"ת

אלקים [קללה]-1[edit]

כד אלקים אזהרת ברכת ה'

אלילים-9[edit]

כה אלילים שלא להשתחוות לאלילים

כו שלא לעבדם

כז שלא לישבע בעבודת גילולים

כח שלא להדיח ב"י אחר ע"ג

כט שלא ליהנות מגילולים וממשמשיהם

ל שלא ליהנות מצציפוי נעבד מגילולים

לא שלא שלא לשות יין שנתנסך לע"ג

לב שלא לפנות אחר ע״ג

לג. שלא לעשות גילולים אפילו לאחרים


אלמנה-2[edit]

לד אלמנה שלא למשכן אלמנה

לה שלא לענות אלמנה ויתום

אמונה-1[edit]

לו אמונת ה׳ שלא להאמין שיש אלוה זולת ה׳

אמה עבריה-4[edit]

לז אמה עבריה ליעד אמה עבריה

לח לפדות אמת עבריה

לט שלא למכרה

מ שלא למנוע ממנה שאר כסות ועונה

אנוס [לענוש]-1[edit]

מא אונס שלא לענוש לחוטא באונס

ארון-1[edit]

מב ארון לשאת את הארון בכתף

אשרה-1[edit]

מג אשרה שלא ליטע אילן במקדש

אשם-1[edit]

מד אשם לעשות מעשה האשם

אשת איש-1[edit]

מה אשת איש שלא לגלות ערוות אשת איש

אתנן ומחיר-1[edit]

מו אתנן זונה שלא להקריב אתנן זונה ומחיר כלב

[אות ב סך הכל =24][edit]

ב] בגדי כהונה-1 בדי ארון-1 בהמה וחיה [אכילה]-2 בי"ד-2 בית הבחירה-1 בכור [אדם ובהמה]-8 ביכורים-4 בן סורר ומורה-1 ברכת כהנים-1 ברכת המזון-1 בשר בחלב-2 [סך הכל =24]

בגדי כהונה-1[edit]

מז בגדי כהונה ללבוש בגדי כהונה לעבודה

בדי ארון-1[edit]

מח בדי הארון שלא להוציא בדי הארון

בהמה וחיה [אכילה]-2[edit]

מט בהמת וחיה לבדוק בסימני בהמה וחיה

נ שלא לאכל בהמה וחיה טמאה

בי"ד-2[edit]

נא ב"ד הגדול לעשות ע״פ התורה אשר יורוך

נב שלא להמרות את פיהם

בית הבחירה-1[edit]

נג בית הבחירה לבנות בית המקדש

בכור [אדם ובהמה]-8[edit]

נד בכורוות לקדש בכור בהמה הטהורה

נה לפדות בכור אדם

נו לפדות פטר חמור בשה

נז לערוף פטר חמור

נח שלא לפדות בכור נהמה טהורה

נט שלא לעבוד בבכור ולא בקדשים

ס שלא לגוז בכור וקדשים

סא שלא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים

ביכורים-4[edit]

סב ביכורים להביא בכורים לבית הבחירה

סג לקרות פרשת ביכורים

סד שלא. להקדים תרומה לביכורים

סה שלא יאכל ביכורים קודם הנחתן בעזרה

בן סורר ומורה-1[edit]

סו בן סורר ומורה שלא יהיה הבן סורר ומורה

ברכת כהנים-1[edit]

סז ברכת כהנים לברך הכהנים את ישראל

ברכת המזון-1[edit]

סח ברכת המזון לברך אחר המזון

בשר בחלב-2[edit]

סט בשר נחלב שלא לבשל בשר בחלב

ע שלא לאכל בשר בחלב

[אות ג- סך הכל 14][edit]

גבול [השגת]-1[edit]

עא גבול שלא להשיג גבול

גוים-2[edit]

עב גוים שלא ללכת בחקת עובדי גילולים

עג שלא להקריב קרבן בע״מ אפי׳ מן הגוים

גזל-2[edit]

עד גזל שלא לגזל

עה להשיב את הגזלה

גיד-1[edit]

עו גיד הגשה שלא לאכל גיד הגשה

גנבה-4[edit]

עז גנבה שלא לגנוב נפש

עח שלא לגנב ממון

עט שלא לכחש ממון

פ לדון דין הגנב

גרים-2[edit]

פא גרים שלא להונות את הגר בדברים

פב שלא להונותו במקח וממכר

גירושין-1[edit]

פג גרושין לגרש את אשתו בשטר

גרושה [משנישאת לאחר]-1[edit]

פד שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר ונתגרשה

[אות ד סך הכל 16][edit]

דגים-2[edit]

פה דגים לבדוק בסימני דגים

פו שלא לאכול דג טמא

דיינים-10[edit]

פז דיינין שלא לקלל את הדיין

פח שלא לשמוע טענת אחד מבע״ד לבדו

פט שלא לרחס על עני בדין

צ למנות שופטים ושוטרים בכל קהל מישראל

צא שלא יירא הדיין מבע״ד אלים

צב שלא למנות דיין שאינו הגון

צג לדון בדין טוען ונטען

צד שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות

צה שלא לדון באומד הדעת בדיני נפשות

צו שלא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות

דם [אכילה ולא תעמוד]-2[edit]

צז דם שלא לאכל דם

צח שלא לעמוד על דם רעך

דרכי ה'-1[edit]

צט דרכי ה׳ להדמות לדרכיו

דשן-1[edit]

ק דשן להרים את הדשן מעל המזבח

[אות ה סך הכל =15][edit]

הלוואה-10[edit]

קא הלואה להלות לעני

קב שלא לתבוע חובו אם יודע שאין לו לשלם

קג שלא למנוע מלהלוות לעני מפני השמיטה

קד להשמיט הלואתו בשביעית

קה שלא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית

קו לתבוע חובו מעובד גילולים

קז שלא למשכן בעל חוב בזרוע

קח שלא למשכן כלי אוכל נפש

קט שלא למנוע העבוט מעני בעת צרכו

קי להשיב משכון לבעליו העני בעת צרכו

הצלה [רודף]-2[edit]

קיא הצלה להציל את הנרדף

קיב שלא לחוס על הרודף

הקהל-1[edit]

קיג הקהל להקהיל את העם במוצאי שביעית

הריגה-1[edit]

קיד הריגה שלא להרוג נקי

השחתה-1[edit]

קטו השחתה שלא להשחית אילני מאכל

[ אות ו סך הכל =2][edit]

וידוי [חטא ומעשר]-2[edit]

קטז וידוי להתודות על חטאו

קיז להתודות וידוי מעשר

[אות ז סך הכל =2][edit]

זבח [מח' ימים]-1[edit]

קיח זבחים שיהיה הקרבן מבן שמנה ימים

זנות [מחשבה]-1[edit]

קיט זנות שלא לתור אחר מחשבות הלב וראות העינים

[אות ח סך הכל =29][edit]

חגב-1[edit]

קכ חגבים לבדוק סימני חגבים

חגיגה-1[edit]

קכא חגיגה שלא להותיר מחגיגה עד יום ג׳

חדש-3[edit]

קכב חדש שלא לאכל לחם חדש

קכג שלא לאכל קלי חדש

קכד שלא לאכל כרמל חדש

חובל-1[edit]

קכה חובל להיות החובל משלם חמשה דברים

חומש [מעילה]-1[edit]

קכו חומש לשלם השוגג במעילה ולהוסיף חומש

חטאת-5[edit]

קכז חטאת מעשת החטאת

קכח שלא להבדיל הראש בחטאת העוף

קכט שיאכלו הכהנים בשר חטאת ואשם

קל שלא לאכלם חוץ לעזרה

קלא שלא לאכל חטאות שנעשו נפנים

חלב-1[edit]

קלב חלב שלא לאכל חלב

חלה-1[edit]

קלג חלה להפריש חלה

חילול ה'-1[edit]

קלד חילול השם שלא לחלל שם שמים

חליצה-1[edit]

קלה חליצה שתחלוץ היבמה נעל היבם

חימוד-1[edit]

קלו חימוד שלא לחמד דבר של חבירו

חמץ-6[edit]

קלז להשבית חמץ בי״ד בניסן

קלח שלא ימצא חמץ כל שבעת הימים

קלט שלא יראה חמץ כל שבעת הימים

קמ שלא לאכל חמץ בפסח

קמא שלא לאכל תערובת חמץ

קמב שלא לאכל חמץ ערב פסח אחר חצות

חרם-3[edit]

קמג חרם לדון בדיני חרמים

קמד שלא ימכר שדה החרם

קמה שלא יגאל שדה החרם

חושן-1[edit]

קמו חשן שלא יזח החשן מעל האפוד

חתן-2[edit]

קמז חתן שלא יצא חתן למלחמה

קמח שישמח את אשתו שנה ראשונה

[אות ט סך הכל =17][edit]

טבילה-1[edit]

קמט טבילה שיטבול טמא בארבעים סאה

טבל-1[edit]

קנ טבל שלא לאכל טבל

טהרה [מצורע]-2[edit]

קנא טהרת המצורע בעץ ארז ואזוב ושני תולעת

קנב תגלחת המצורע

טומאה [מצורע זב ש"ז נדה מת מקדש וקודש]-12[edit]

קנג טומאת המצורע להיות המצורע טמא ומטמא

קנד טומאת הזב להיות הזב טמא ומטמא

קנה שיקריב הזב קרבן כשיטהר מזובו

קנו טומאת שכבת זרע להיות ש״ז מטמא

קנז טומאת הזבה להיות הזבה טמאה ומטמאה

קנח שתקריב הזבה קרבן.אחר שתטהר

קנט טומאת הנדה להיות הנדה טמאה ומטמאה

קס טומאת המת להיות המת מטמא

קסא לשלח טמאים מן המחנה

קסב שלא יכנס כהן טמא לעזרה

קסג שלא יכנס טמא למחנה לויה

קסד שלא יאכל טמא מן הקדשים

טריפה-1[edit]

קסה טרפה שלא לאכל טרפה

[אות י סך הכל =16][edit]

יבום-2[edit]

קסו יבום ליבם את אשת אחיו המת בלא בנים

קסז שלא הנשא היבמה לאיש זר

יובל-7[edit]

קסח יובל למנות פני יובל שנים ושמיטין

קסט לתקוע שופר בשנת היובל ביוה״כ

קע לקדש שנת היובל נשביתה

קעא שלא לעבוד אדמה ואילן ביבל

קעב שלא לקצור ספיחים ביובל

קעג שלא לאסוף פירות האילן ביובל

קעד ליתן גאולה לארץ בשנת היובל

יולדת-2[edit]

קעה יולדת להיות היולדת טמאה כנדה

קעו שתביא היולדת קרבן במלאת ימי טהרה

יפת תואר-3[edit]

קעז יפת תאר לעשות ליפת תאר ככתוב

קעח שלא למכור אשת יפת תאר

קעט לא יכבשנה לעבדות

יצי"מ-1[edit]

קפ יציאת מצרים לספר ביציאת מצלים בליל ט״ו בניסן

יראת ה'-1[edit]

קפא יראת ה' ליראה את ה׳

[אות כ סך הכל =39][edit]

כיבוד [חכם]-1[edit]

קפב כבוד חכמים לכבד את החכמים

כהנים-17[edit]

קפג כהנים לחלוק כבוד לזרעו של אהרן

קפד שלא יכנסו כהנים למקדש פרועי ראש

קפה שלא יכנסו למקדש קרועי בגדים

קפו שלא יצא כהן מהעזרה בשעת העבודה

קפז שלא יכנסו שתויי יין למקדש

קפח שלא יעבוד כהן בעל מום

קפט שלא יענוד כהן בעל מום עובר

קצ שלא יכנס כהן בע״מ מן המזבח

קצא שלא יעבוד כהן טמא

קצב שלא יאכל כהן טמא תרומה

קצג שלא יטמא כהן הדיוט לשאר מתים

קצד להיות הכהניס מטמאין לקרוביהם

קצה שלא יעבוד כהן טבול יום עד שיעריב שמשו '

קצו שלא יקח כהן זונה

קצז שלא יקח כהן חללה

קצח שלא יקח כהן גרושה

קצט שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים

כהן גדול-7[edit]

ר כהן גדול שלא יכנס כ״ג בכל עת אל הקדש

רא שיעשה כהן גדול עבודת יוה"כ

רב שלא יכנס כ״ג באהל המת

רג שלא יטמא כ״ג לשום מת

רד שלא יקח כ״ג אלמנה

רה שלא יבעול אלמנה אפי׳ בלא קדושין

רו שיקח כהן גדול בתולה

כופר [מרוצח]-2[edit]

רז כפר שלא ליקח כפר מן הרוצח בזדון

רח שלא ליקח כפר מן הרוצח בשגגה

כלאים[בגדים בהמה זרעים]-6[edit]

רט כלאים שלא ללבוש שעטנז

רי שלא להרביע מין בשאינו מינו

ריא שלא לזרוע כלאי זרעים

ריב שלא לזרוע תבואה או ירק בכרם

ריג שלא לאכל כלאי הכרם

ריד שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמה

כיסוי הדם-1[edit]

רטו כסוי לכסות דם חיה ועוף

כיפורים-4[edit]

רטז כפור להתענות ביום הכפורים

ריז שלא לאכל ולשתות ביום הכפורים

ריח לשבות ביום הכפרים ממלאכה

ריט שלא לעשות בו מלאכה

כתובת קעקע-1[edit]

רכ כתבת קעקע שלא יעשה בבשרו כתבת קעקע

[אות ל סך הכל =19][edit]

לבוש [גבר ואשה]-2[edit]

רכא לבוש שלא תלבש אשה מלבושי איש

רכב שלא ילבש איש מלבושי אשה

לויים-5[edit]

רכג לויים להיוה הלוי עובד במקדש

רכד שלא יעבוד הלוי עבודת הכהן וכן להיפך

רכה שלא לעזוב את הלוים

רכו שלא יקח כל שבט לוי חלק בביזה

רכז שלא יקח כל שבט לוי חלק ונחלה באר"י

לולב-1[edit]

רכח לולב ליטול לולב בחג הסכות

לחם הפנים-1[edit]

רכט לחם הפנים להסדיר לחם הפנים

לקט שכחה פאה פרט ועוללות-10[edit]

רל לקט שכחה ופאה שלא לקצור פאת

רלא לעזוב הפאה לעניים

רלב שלא ילקוט בעל הבית את הלקט

רלג לעזוב הלקט לעניים

רלד שלא יבצור בעל הבית עוללות הכרם

רלה לעזוב העוללות לעניים

רלו שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם

רלז לעזוב הפרט לעניים

רלח שלא יקח בעל הבית עמר השכחה

רלט לעזוב עומר השכחה לעניים

[אות מ סך הכל =108][edit]

מידות [עול]-1[edit]

רמ מדות שלא לעשות עול במדה

מאזנים-2[edit]

רמא לצדק המאזנים

רמב שלא להחזיק אבן ואבן איפה ואיפה

מולך-1[edit]

רמג מולך שלא להעביר בנו למלך

מומין-6[edit]

רמד מומין שלא להקדיש בעלי מומין למזבח

רמה שלא ליתן מום בקדשים

רמו שלא ישחוט בעלי מומין לשם קרבן

רמז שלא לזרוק דם בעלי מומין

רמח שלא להקטיר אימורי בעלי מומין

רמט שלא להקריב אפילו בעל מום עובר

מוספין-8[edit]

רנ מוספין להוסיף קרבן בכל שבת

רנא להוסיף קרבן בראש חדש

רנב להוסיף קרבן בפסח

רנג להוסיף קרבן בעצרת

רנד להוסיף קרבן בראש השנה

רנה להוסיף קרבן ביום הכפורים

רנו להוסיף קרבן בז׳ ימי החג

רנז להוסיף קרבן בשמיני

מוציא ש"ר-2[edit]

רנח מוציא שם רע שישב עם אשתו כל ימיו

רנט שלא יגרשנה לעולם

מזבח-5[edit]

רס מזבח שלא לבנות אבני מזבח גזית

רסא שלא לעלות עליו במעלות

רסב להבעיר האש במזבח העולה תמיד

רסג שלא לכבות אש המזבח

רסד מזבח הזהב שלא להקריב על קרבנות

מזוזה-1[edit]

רסה מזוזה לקבוע מזוזה בפתחים

מילה-1[edit]

רסו מילה להמול כל זכר

מיתות ב"ד-7[edit]

רסז מיתות ב"ד להיות ב"ד הורג בחנק

רסח להיות ב״ד הורג בסייף

רסט להיות ב"ד שורפין באש

רע להיות ב"ד סוקלין באבנים

רעא להיות ב"ד דנין דין תלייה

רעב שלא להלין הצלוב על העץ

רעג לקבור הנהרג ביום הריגתו

מכשול [עיוור]-1[edit]

רעד מכשול שלא להכשיל תם בדרך

מכשפה-1[edit]

רעה מכשפה שלא להחיות מכשפה

מלאכה[לא תחסום]-1[edit]

רעו מלאכה שלא לחסם שור בעת מלאכתו

מלח [קרבן]-2[edit]

רעז מלח שלא להשבית מלח מעל הקרבנות

רעח למלוח כל קרבן

מלחמה-6[edit]

רעט מלחמה למשוח כהן במלחמה

רפ שלא לירא מהאויבים במלחמה

רפא לעשות במלחמת הרשות כמשפט הכתוב

רפב שלא להחיות נשמה משבע עממין

רפג להתקין יד במלחמה

רפד להתקין יתד על כלי זיינו

מלך-6[edit]

רפה מלך למנות מלך

רפו שלא למנות מלך מקהל גויים

רפז שיכתוב לו המלך ספר תורה

רפח שלא ירבה לו סוסים

רפט שלא ירבה לו נשים

רצ שלא ירבה לו כסף וזהב

מלקות-2[edit]

רצא מלקות להלקות לרשע

רצב שלא להוסיף במלקות

מנחה-5[edit]

רצג מנחה לעשות מעשה המנחה

רצד שיאכלו הכהנים שיירי מנחות

רצה שלא לעשותן חמץ

רצו שיקריב כהן גדול מנחה בכל יום

רצז שלא תאכל מנחת כהן

מסית-6[edit]

רצח מסית שלא להסית אדם מישראל

רצט שלא לאהוב את המסית

ש שלא לעזוב השנאה מהמסית

שא שלא להציל את המסית

שב שלא ללמד עליו זכות

שג שלא ישתוק מללמד עליו חובה

מעיל-1[edit]

שד מעיל שלא יקרע את המעיל

מעקה-1[edit]

שה מעקה לעשות מעקה לגגיך

מכשול [בביתו]-1[edit]

שו שלא להניח מכשל בביתו

מעשר [בהמה-2 דגן-2 שני-7עני-1]-12[edit]

שז מעשר בהמה לעשר הבהמה

שח שלא למכור מעשר בהמה

שט מעשר ראשון להפריש מעשר דגן ללוים

שי להיות הלוים מפרישין מעשר מן המעשר

שיא מעשר שני להפריש מעשל שני

שיב שלא לאכל מעשר שני של דגן חוץ לירושלים

שיג שלא לאכל מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים

שיד שלא לאכל מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים

שטו שלא לאכל מעשר שני בטומאה

שטז שלא לאכל מעשר שני באנינות

שיז שלא להוציא דמי מעשר שני כי אם לאכילה ושתיה

שיח מעשר עני להפריש מעשר עני

מפתה-1[edit]

שיט מפתה לדון בדיני מפתה

מצבה-1[edit]

שכ מצבה שלא להקים מצבה

מצה-1[edit]

שכא מצה לאכל מצה בליל פסח

מצורע [פרימה קרבן]-2[edit]

שכב מצורע שיתנהג המצורע בקריעה ופרימה

שכג שיקריב המצורע קרבן אחר שיטהר

מצוות [מוסיף גורע]-2[edit]

שכד מצות התורה שלא להוסיף על מצות התורה

שכה שלא לגרוע מכל מצוות התורה

מציאותו ית'-1[edit]

שכו מציאות ה׳ לידע שיש שם אלוה

מצרי-1[edit]

שכז מצרי שלא להרחיק מצרי

מצרים-1[edit]

שכח מצרים שלא לדור במצרים

מקדש [מורא שמירה]-3[edit]

שכט מקדש ליראה מבית המקדש

של לשמר בית המקדש

שלא שלא להשבית שמירת בהמ״ק

מקח וממכר-3[edit]

שלב מקח וממכר לדון בדיני מקח וממכר

שלג שלא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות

שלד להיות גאולה בבתי ערי חומה עד שנה

מגרש לויים-1[edit]

שלה שלא לשנות מגרשי הלוים ושדותיהם

משא [פריקה וטעינה]-3[edit]

שלו משא לפרוק המשא מעל נהמת חבירו

שלז שלא להניח בהמה רובצת מחת משאה

שלח להקים המשא על הבהמה

משפט [הטיה]-5[edit]

שלט משפט שלא להטות משפט חוטא מפני רשעו

שמ שלא לעול המשפט

שמא שלא לכבד גדול בדין

שמב להשוות בע"ד בשעה שעומדין בדין

שמג שלא להטות משפט גר ויתום

מתנות כהנים [זרוע לחיים קיבה תרומה ראשית הגז]-3[edit]

שמד מתנות כהנים ליתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה

שמה להפריש תרומה גדולה לכהן

שמו ליתן לכהן ראשית הגז

[אות נ סך הכל =38][edit]

נביא-6[edit]

שמז נביא לשמוע מכל נביא האמת בכל דור

שמח שלא לנסות את דבר ה'

שמט שלא לשמוע למתנבא בשם ע"ג

שנ שלא להתנבאות בשקר

שנא שלא להתנבאות בשם ע"ג

שנב שלא ימנע מהריגת נביא השקר

נבילה-2[edit]

שנג נבלה להיות הנבלה מטמא

שנד שלא לאכל נבלה

נגעים [בגד בית]-2[edit]

שנה נגעים להיות בגד מנוגע מטמא

שנו להיות בית מנוגע מטמא

נדרים-4[edit]

שנז נדרים לדון בדיני הפרת נדרים

שנח שלא לעבור על הנדר

שנט שלא לאחר הנדרים

שס לקיים מוצא שפתיו מקרבן וצדקה

נזיקין-4[edit]

שסא נזיקין לדון בנזקי בהמה

שסב לדון ננזקי הבור

שסג לדון בדיני ההבער

שסד לדון בנזקי האש

נזירות-10[edit]

שסה נזיר שלא ישתה הנזיר יין

שסו שלא יאכל הנזיר ענבים לחים

שסז שלא יאכל הנזיר ענבים ויבשים

שסח שלא יאכל הנזיר חרצנים

שסט שלא יאכל הנזיר זג

שע שלא יגלח הנזיר שערו

שעא שיגדיל הנזיר שערו

שעב שלא יכנס לאהל המת

שעג שלא יטמא לשום מת

שעד הבאת קרבנותיו ותגלחתו

ניחוש-1[edit]

שעה נחש שלא לנחש

נחלות-1[edit]

שעו נחלות לדון נדיני נחלות

נקמה ונטירה-2[edit]

שעז נקימה ונטרה שלא לנקם

שעח שלא לנטר

נרות המערכה-1[edit]

שעט נרות המערכה לערוך נרות במקדש

נישואין [סריס ממזר עמוני מואבי]-3[edit]

שפ נשואין שלא ישא סריס בת ישראל

שפא שלא ישא ממזר בת ישראל

שפב שלא ישא גר עמוני.ומואבי בת ישראל

נשיא [קללה]-1[edit]

שפג נשיא שלא לקלל את הנשיא

נתק-1[edit]

שפד נתק שלא לגלח את הנתק

[אות ס סך הכל =10][edit]

סוטה-3[edit]

שפה סוטה לעשות לסוטה כתורה

שפו שלא יתן שמן במנחת סוטה

שפז שלא יתן לבנה במנחת סוטה

סוכות-5[edit]

שפח סכות לשבות ביום א׳ של סכות

שפט שלא לעשות בו מלאכה ׳

שצ לשנות ביום השמיני

שצא שלא לעשות בו מלאכה

שצב לישב בסוכה שבעת ימים

ספר תורה-1[edit]

שצג ספר תורה לכתוב כל איש מישראל תורה לעצמו

סירוס-1[edit]

שצד סירוס שלא לסרס שום זכר

[אות ע סך הכל =66][edit]

עבדים [עבד עברי-5 עבד כנעני-3 הענקה [לע"ע]-10[edit]

שצה עבדים לדון דן עבד עברי

שצו שלא לענוד בע״ע עבודת עבד

שצז שלא למכרו כשוק וכדומה

שצח שלא לענוד בו בפרך

שצט שלא להניח לגר תושב לעבוד בו בפרך

ת לענוד בעבד כנעני לעולם

תא שלא להחזיר עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל .

תב שלא להונות אותו

תג להעניק לעבד עברי

תד שלא לשלחנו ריקם

עבודה-1[edit]

תה עבודה שלא יעבוד זר במקדש

עגלה ערופה-2[edit]

תו עגלה ערופה לערוף את העגלה בנחל

תז שלא לעבוד ולזרוע בנחל איתן

עדות-7[edit]

תח עדות להעיד בבית דין למי שיודע לו עדות

תט שלא להעיד שקר

תי שלא לקבל עדות מבעל עבירה

תיא שלא יעידו קרובים

תיב לחקור ולדרוש את העדים

תיג שלא לחתוך הדין ע״פ עד אחד

תיד לעשות לעדים זוממין כאשר זממו לעשות

עולה-2[edit]

תטו עולה לעשות מעשה העולה

תטז שלא לאכל בשר העולה

עומר-2[edit]

תיז עומר להקריב מנחת העמר

תיח לספר מקצירת העמר מ״ט יום

עונן-1[edit]

תיט עונן שלא לעונן

עופות-2[edit]

תכ עופות לבדוק בסימני עופות

תכא שלא לאכל עוף טמא

עיר הנידחת-3[edit]

תכב עיר הנדחת להרוג אנשי העיר ולשרוף העיר

תכג שלא לבנותה עוד

תכד שלא ליהנות מממונה

עמון ומואב-1[edit]

תכה עמון ומואב פלא לקרא להם לשלום במלחמה

עמלק-3[edit]

תכו עמלק לזכור מה שעשה לנו עמלק

תכז להכרית זרעו של עמלק

תכח שלא לשכוח מעשה עמלק

ערי מקלט-1[edit]

תכט ערי מקלט להכין שש ערי מקלט

ערי לויים-1[edit]

תל לתת ללוים ערים לשבת וגם הם קולטות

עריות- 23[edit]

תלא עריות שלא לקרב לעריות נחיבוק ונישוק

תלב שלא לגלות ערות אמו

תלג שלא לגלות ערות אחותו בין מאביו בין מאמו

תלד שלא לגלות ערות אשת אביו

תלה שלא לגלות ערות בת אשת אביו שהיא אחותו מאביו

תלו שלא לגלות ערות בת הבן

תלז שלא לגלות ערות בת הבת

תלח שלא לגלות ערות בתו

תלט שלא לגלות עלות אשה ובתה

תמ שלא לגלות ערות אשה ובת בנה

תמא שלא לגלות ערות אשה ובת בתה

תמב שלא לגלות ערות אחות אמו

תמג שלא לגלות ערות אחות אביו

תמד שלא לגלות ערות אשת אחי אביו

תמה שלא לגלות ערות אשת בנו

תמו שלא לגלות ערות אשת אחיו

תמז שלא לגלות ערות אחות אשתו בחייה

תמח שלא לגלות ערות אשה נדה

תמט שלא לשכב עם בהמה

תנ שלא תביא אשת בהמה עליה

תנא שלא לשכב עם זכר

תנב שלא לגלות ערות האב עצמו

תנג שלא לגלות ערות אחי האב עצמו

ערכין-4[edit]

תנד ערכין לדון בערכי אדם '

תנה לדון בערכי בהמה

תנו לדון בערכי בתים

תנז לדון בערכי שדות

ערלה ונטע רבעי-2[edit]

תנח ערלה שלא לאכל ערלה

תנט להיות נטע רבעי קדש

עושק-1[edit]

תס עשק שלא לעשק

[אות פ סך הכל =27][edit]

פאת הראש והזקן-2[edit]

תסא פאת הראש שלא להקיף פאת ראש

תסב פאת הזקן שלא להשחית פאת זקנו

פסח-19[edit]

תסג פסח לשחוט כבש הפסח בי"ד בניסן

תסד לאכל בשל פסח צלי בליל ט"ו בניסן

תסה שלא לאכלו נא ומבושל

תסו שלא להותיר מקרבן הפסח עד בקר

תסז שלא להאכיל בשל הפסח לישראל שנהפך לע״ג

תסח שלא להאכיל מבשל הפסח לגר תושב ושכיר

תסט שלא להוציא בשר הפסח מהחבורה

תע שלא לשבור עצם מבשר הפסח

תעא שלא להאכיל מבשל הפסח לערל

תעב שלא לשחוט הפסח והחמץ עדיין קיים

תעג שלא להניח אימורי הפסח שיפסל בלינה

תעד לשבות ביום א' של פסח

תעה שלא לעשות בו מלאכה

תעו לשבות בשביעי של פסח

תעז שלא לעשות בו מלאכה

תעח פסח שני לעשות פסח שני

תעט לאכל פסח שני על מצות ומרורים

תפ שלא להותיר ממנו עד בקר

תפא שלא לשבור ממנו עצם

פסל-1[edit]

תפב פסל שלא לעשות פסל

פסולי המוקדשין-1[edit]

תפג פסולי המוקדשין שלא לאכל פסולי המוקדשין

פעולת שכיר-1[edit]

תפד פעלת שכיר שלא לאחר פעלת שכיר

פרה אדומה-2[edit]

תפה פרה אדומה לעשות פרה אדמה

תפו להיות מי הנדה מטהר הטמא ומטמא הטהור

פריה ורביה-1[edit]

תפז פריה ורביה לפרות ולרבות

[אות צ סך הכל =5][edit]

צדקה-2[edit]

תפח צדקה ליתן צדקה

תפט שלא לאמץ ולקפץ יד מעני

צורות-1[edit]

תצ צורות שלא לעשות צורות אפילו לנוי

ציצית-1[edit]

תצא ציצית לעשות ציצית

צרעת-1[edit]

תצב צרעת שלא לתלוש סימני צרעת

[אות ק סך הכל =36][edit]

קידוש ה'-1[edit]

תצג קדוש ה׳ לקדש את שמו יתברך

קידוש החודש-1[edit]

תצד קדוש החדש לקדש חדשים

קידוש ידים ורגלים-1[edit]

תצה קדוש ידים ורגלים לקדש הכהן ידיו ורגליו

קדושין-1[edit]

תצו קדושין לישא אשה בכתובה וקדושין

קדשה-1[edit]

תצז קדשה שלא לבא על קדשה

קדשים -13[edit]

תצח קדשים שלא לשחוט קדשים בחוץ

תצט שלא להעלות קדשים בחוץ

תק להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה

תקא להטפל בהבאת קרבנותיו מחוצה לארץ

תקב שלא להותיר מבשר התודה

תקג לשרוף הנותר

תקד שלא לאכל נותר

תקה שלא לאכל פיגול

תקו שלא לאכל מן הקדשים שנטמאו

תקז לשרוף בשר קדשים שנטמא

תקח שלא לשנות את הקדשים מקרבן לקרבן

תקט לפדות קדשים בעלי מומין

תקי קדשי קדשים שלא יאכל זר קדשי קדשים

קטורת-2[edit]

תקיא קטרת להקטיר קטרת פעמים ביום

תקיב שלא לעשות במתכנת הקטרת

קללה-1[edit]

תקיג קללה שלא לקלל

קן ציפור-2

תקיד קן צפור שלא יקח האם על הבנים

תקטו לשלח אם צפור מן הבנים

קסמים וכישוף-4[edit]

תקטז קסמים שלא לקסם

תקיז שלא לכשף

תקיח שלא לחבר חבר

תקיט שלא לדרוש אל המתים

קרבנות-6[edit]

תקכ קרבן להקריב ב״ד קרבן אם טעו בהוראה

תקכא להקריב יחיד קרבן חטאת אם שגג במצות ל"ת

תקכב להקריב קרבן עולה ויורד

תקכג להקריב היחיד קרבן ספק והוא אשם תלוי

תקכד להקריב השוגג במעילה קרבן אשם ודאי

תקכה להביא כל הקרבנות ברגל ראשון

קריאת שמע-1[edit]

תקכו קריאת שמע לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית

קרחה וגידוד-2[edit]

תקכז קרחה שלא לעשות קרחה על מת

תקכח שלא להתגודד

[אות ר סך הכל=16][edit]

ראש השנה-2[edit]

תקכט ראש השנה לשבות בראש השנה

תקל שלא לעשות בו מלאכה

אחרי רבים בב"ד-2[edit]

תקלא רבים לנטות אחרי רבים

תקלב שלא לנטות.בדיני נפשות בהכרעת אחד לרעה

רבית-4[edit]

תקלג רבית שלא להלות ברבית

תקלד שלא ללות ברבית

תקלה ליקח רבית מעובדי גילולים

תקלו שלא להיות ערב ועד וסופר וסרסור ברבית

רגלים-4[edit]

תקלז רגלים לחוג הרגלים

תקלח להראות ברגלים בבית הבחירה

תקלט שלא לעלות בלא קרבן -

תקמ לשמוח ברגלים

רוצח-3[edit]

תקמא רוצח שלא ימות הרוצח עד עמדו

תקמב להגלות הרוצח בשגגה

תקמג שלא לחוס על הרוצח

רכילות-1[edit]

תקמד רכילות שלא לדבר לשון הרע

[אות ש סך הכל =52][edit]

שאור ודבש-1[edit]

תקמה שאור ודבש שלא יקטיר שאור ודבש

שבועה-4[edit]

תקמו שבועה שלא ישבע לשוא

תקמז להשבע באמת בשמו יתברך

תקמח שלא לישבע על כפירת ממון

תקמט שלא לעבור על שבועת ביטוי

שבעה עממין-6[edit]

תקנ שבעה עממין לאבד שבעה עממין מארץ ישראל

תקנא שלא לכרות להם ברית

תקנב שלא לחנם

תקנג שלא להושיבם בארצנו

תקנד שלא להתחתן בהם

תקנה לאבד גילולים ומשמשיה מא״י

שבועות-2[edit]

תקנו שבועות לשבות בחג השבועות

תקנז שלא לעשות בו ממלאכה

שבת-5[edit]

תקנח שבת לקדש אה השבת

תקנט לשבות ביום השבת

תקס שלא לעשות בו מלאכה

תקסא שלא יצא חוץ לתחום מדינה

תקסב שלא לענוש בשבת

שואל-1[edit]

תקסג שואל לדון בדיני השואל

שוחד-1[edit]

תקסד שוחד שלא ליקח שחד

שומר-2[edit]

תקסה שומר חנם לדון בדיני שומר חנם

תקסו שומר שכר והשוכר לדון בדיני שומר שכר והשוכר

שופר-1[edit]

תקסז שופר לשמוע קול שופר

שור הנסקל-1[edit]

תקסח שור הנסקל שלא לאכל את בשרו

שחיטה-1[edit]

תקסט שחיטה לשחוט בהמה חיה ועוף

שכיר-4[edit]

תקע שכיר שיאכל השכיר בזמן שכירות

תקעא שלא יקח יתר על אכילתו

תקעב שלא יאכל השכיר במחובר בשעת מלאכה

תקעג ליתן שכר השכיר ביומו

שלמים-2[edit]

תקעד שלמים מעשה זבח השלמים

תקעה שלא לאכל בשר קדשים קלים קודם זריקת הדם

שם השם-1[edit]

תקעו שמות שלא לאבד דברים שנקרא שמו ית' עליהם

שמיטה-6[edit]

תקעז שמטה להשמיט קרקע

תקעח לשבות מעבודת הארץ בשביעית

תקעט שלא לעבוד האדמה בשביעית

תקפ שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית

תקפא שלא לקצור ספיחי שביעית

תקפב שלא לאסוף פירות האילן בשביעית

שמן המשחה-3[edit]

תקפג שמן המשחה לעשות שמן המשחה

תקפד שלא לסוך בשמן המשחה על זר

תקפה שלא לעשות במתכנתה

שמן ולבונה-2[edit]

תקפו שמן ולבנה שלא ליתן שמן במנחת חוטא

תקפז שלא ליתן לבנה במנחת חוטא

שנאה-1[edit]

תקפח שנאה שלא לשנא חברו בלב

שקלים-1[edit]

תקפט שקלים ליתן מחצית השקל בכל שנה

שרץ [אכילה וטומאה]-6[edit]

תקצ שרץ שלא לאכל שרץ המים

תקצא שלא לאכל שרץ העוף

תקצב שלא לאכל שרץ הארץ

תקצג שלא לאכל רמש האדמה

תקצד שלא לאכל תולעת הפירות

תקצה להיות שמנה שרצים מטמאין

שתי הלחם-1[edit]

תקצו שתי הלחם להביא שתי הלחם בעצרת

[אות ת סך הכל =16][edit]

תאוה-1[edit]

תקצז תאוה שלא להתאוות

תוכחה-2[edit]

תקצח תוכחה להוכיח את החוטא

תקצט שלא להלבין פניו בהוכיחו

תלמוד תורה-2[edit]

תר תלמוד תורה ללמוד תורה וללמדה

תרא להדבק בחכמים ותלמידיהם

תמורה-2[edit]

תרב תמורה שלא להמיר את הקדשים

תרג להיות התמורה קדש

תמימות הקרבן-1[edit]

תרד תמים להיות כל קרבן תמים בלא מום

תמידין-1[edit]

תרה תמידין להקריב שני תמידין בכל יום

תפילה-1[edit]

תרו תפלה לעבוד את ה' בכל יום בתפלה

תפילין-2[edit]

תרז תפילין לקשור תפילין ביד

תרח להניח תפילין של ראש

תקיעת חצוצרות-1[edit]

תרט תקיעת חצוצרות לתקוע על הצרות ועל הקרבנות

תרומה-4[edit]

תרי תרומה שלא יאכל זר תרומה

תריא שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה

תריב שלא יאכל כהן ערל תרומה

תריג שלא תאכל חללה תרומה