Difference between revisions of "פורטל:חג הסוכות"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(+ אינדקס לבכורי יעקב)
(הוספה)
Line 2: Line 2:
  
 
== ספרות חז"ל==
 
== ספרות חז"ל==
* [[משנה/סוכה|משניות מסכת סוכה]]
+
=== [[משנה/סוכה|משניות מסכת סוכה]] ===
* [[בבלי/סוכה|מסכת סוכה מתלמוד בבלי]]
+
 
* [[ירושלמי/סוכה|מסכת סוכה מתלמוד ירושלמי]]
+
=== [[בבלי/סוכה|מסכת סוכה מתלמוד בבלי]]===
 +
==== פרק ראשון – סוכה ====
 +
[[בבלי/סוכה/ב/א|ב.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ב/ב|ב:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ג/א|ג.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ג/ב|ג:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ד/א|ד.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ד/ב|ד:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ה/א|ה.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ה/ב|ה:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ו/א|ו.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ו/ב|ו:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ז/א|ז.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ז/ב|ז:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ח/א|ח.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ח/ב|ח:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ט/א|ט.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ט/ב|ט:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/י/א|י.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/י/ב|י:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יא/א|יא.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יא/ב|יא:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יב/א|יב.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יב/ב|יב:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יג/א|יג.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יג/ב|יג:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יד/א|יד.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יד/ב|יד:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/טו/א|טו.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/טו/ב|טו:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/טז/א|טז.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/טז/ב|טז:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יז/א|יז.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יז/ב|יז:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יח/א|יח.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יח/ב|יח:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יט/א|יט.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/יט/ב|יט:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כ/א|כ.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כ/ב|כ:]]
 +
 
 +
==== פרק שני – הישן תחת המטה ====
 +
[[בבלי/סוכה/כ/ב|כ:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כא/א|כא.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כא/ב|כא:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כב/א|כב.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כב/ב|כב:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כג/א|כג.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כג/ב|כג:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כד/א|כד.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כד/ב|כד:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כה/א|כה.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כה/ב|כה:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כו/א|כו.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כו/ב|כו:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כז/א|כז.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כז/ב|כז:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כח/א|כח.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כח/ב|כח:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כט/א|כט.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/כט/ב|כט:]]
 +
==== פרק שלישי – לולב הגזול ====
 +
[[בבלי/סוכה/כט/ב|כט:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ל/א|ל.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/ל/ב|ל:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לא/א|לא.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לא/ב|לא:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לב/א|לב.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לב/ב|לב:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לג/א|לג.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לג/ב|לג:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לד/א|לד.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לד/ב|לד:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לה/א|לה.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לה/ב|לה:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לו/א|לו.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לו/ב|לו:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לז/א|לז.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לז/ב|לז:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לח/א|לח.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לח/ב|לח:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לט/א|לט.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/לט/ב|לט:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מ/א|מ.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מ/ב|מ:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מא/א|מא.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מא/ב|מא:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מב/א|מב.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מב/ב|מב:]]
 +
==== פרק רביעי – לולב וערבה ====
 +
[[בבלי/סוכה/מב/ב|מב:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מג/א|מג.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מג/ב|מג:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מד/א|מד.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מד/ב|מד:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מה/א|מה.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מה/ב|מה:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מו/א|מו.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מו/ב|מו:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מז/א|מז.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מז/ב|מז:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מח/א|מח.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מח/ב|מח:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מט/א|מט.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/מט/ב|מט:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נ/א|נ.]]
 +
==== פרק חמישי – החליל ====
 +
[[בבלי/סוכה/נ/א|נ.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נ/ב|נ:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נא/א|נא.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נא/ב|נא:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נב/א|נב.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נב/ב|נב:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נג/א|נג.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נג/ב|נג:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נד/א|נד.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נד/ב|נד:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נה/א|נה.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נה/ב|נה:]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נו/א|נו.]] {{גופן|1||♦}} [[בבלי/סוכה/נו/ב|נו:]]
 +
 
 +
=== [[ירושלמי/סוכה|מסכת סוכה מתלמוד ירושלמי]] ===
  
 
==רמב"ם, טוש"ע ונושאי כליהם==
 
==רמב"ם, טוש"ע ונושאי כליהם==

Revision as of 23:01, 12 October 2019

שער לכל ענייני
חג הסוכות

ספרות חז"ל

משניות מסכת סוכה

מסכת סוכה מתלמוד בבלי

פרק ראשון – סוכה

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ:

פרק שני – הישן תחת המטה

כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט:

פרק שלישי – לולב הגזול

כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב:

פרק רביעי – לולב וערבה

מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ.

פרק חמישי – החליל

נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו:

מסכת סוכה מתלמוד ירושלמי

רמב"ם, טוש"ע ונושאי כליהם

משנה תורה להרמב"ם

הלכות סוכה

דהו

הלכות לולב

זח

טור

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

שולחן ערוך

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

מגן אברהם

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

מחצית השקל

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

ביאור הגר"א

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

בכורי יעקב

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

משנה ברורה

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

כף החיים

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

מספרות השו"ת

סוכה

מצטער פטור מן הסוכה

ארבעת המינים

שמחת תורה

כללי

לפי א"ב

פיוטים

שונות

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי